Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia krajów arabskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HISTARAB-13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia krajów arabskich
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FAR
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

Filologia arabska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 – Zapoznanie słuchaczy z tematyką problematyki historii krajów arabskich w czasie panowania tureckiego po 1517 roku

C2 – Historia Półwyspu Arabskiego, Egiptu, ziem Bliskiego Wschodu oraz emiratów arabskich w czasie do upadku Imperium Tureckiego

C3 – Zapoznanie słuchaczy z tematem z problemami krajów arabskich w czasie i po zakończeniu I wojny światowej

C4 – Nacjonalizmy i drogi do niepodległości na ziemiach arabskich (Egipt, Maroko, Tunezja, Algieria, Irak)

C5 – Przyczyny i przebieg wojen oraz konsekwencje arabsko-izraelskie. Kwestia Palestyny

C6 – Współczesne reżimy w krajach arabskich (Libia, Tunezja, Egipt, Syria, Irak)

C7 – Kraje arabskie w ostatnim dwudziestoleciu. Problem terroryzmu islamskiego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Brak

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza historyczna wyniesiona z I roku

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Prezentacja na wykładzie otwierającym

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Historii krajów arabskich w czasie panowania tureckiego po 1517 roku, cechy charakterystyczne tych rządów oraz przemiany polityczne pod wpływem radykalnych ruchów religijnych

Historia ziem arabskich w XVIII i XIX w., elementy wspólne i indywidualne tendencje

Losy Arabów i ziem arabskich po zrzucenia okupacji tureckiej po I wojnie światowej przy narastaniu kolonializmu brytyjskiego i francuskiego

Fundamentalizm, nacjonalizm jako cechy typowe dla rodzących się młodych państw arabskich.

Przebieg i skutki rywalizacji arabsko-żydowskiej

Elementy współczesnej historii tych ziem na tle przemian zachodzących na świecie


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć

Czytanie wskazanej literatury 30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30

Inne (jakie?) -


SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2


Literatura:

Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003

Danecki J., Arabowie, Warszawa 2001

Dziubiński A., Historia Maroka, Wrocław 1983

Dziubiński A., Historia Tunezji, Warszawa 1994

Grgies A., Sprawa kurdyjska w XX w., Warszawa 1997

Historia krajów arabskich 1917-1966, Warszawa 1974

Hathaway J., Barbir K. K., Arabowie pod panowaniem Osmanów 1516-1800, Warszawa 2012

Hitti Ph., Dzieje Arabów, Warszawa 1969

Hourani A., Historia Arabów, Gdańsk 1995

Madeyska D., Historia współczesna świata arabskiego, Warszawa 2008

Mały słownik kultury świata arabskiego, red. J. Bielawski, Warszawa 1971

Al-Rasheed M., Historia Arabii Saudyjskiej, Warszawa 2011

Raymond A., Kair, Warszawa 2005

Sidor K., Naseryzm. Historia, praktyka i teoria socjalizmu w ZRA, Warszawa 1969

Stępniewska-Holzer B., Egipt. Stulecie przemian, Warszawa 2006

Zdanowski J., Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010

Zdanowski J., Bracia muzułmanie i inni, Szczecin, 1986

Zdanowski J., Historia Najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Warszawa 2020

Zdanowski J., Historia Arabii Wschodniej, Wrocław 2004

Efekty uczenia się:

HWSARAB _01 potrafi odnieść się do problemów krajów arabskich w czasie panowania tureckiego po 1517 roku K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K07,

HWSARAB _02 zna zarys dziejów ziem arabskich w okresie panowania tureckiego K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K07,

HWSARAB _03 potrafi ukazać i wyjaśnić problematykę historyczną po zakończeniu I wojny światowej K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K07,

HWSARAB _04 orientuje się w tematyce, w jaki sposób układy się drogi do uzyskiwania niepodległości przez kraje arabskie przed i po zakończeniu II wojny światowej K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K07,

HWSARAB _05 może odnieść się do zagadnień rywalizacji arabsko-żydowskej, zna źródła konfliktu i jego przebieg K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K07,

HWSARAB _06 zna historię reżimów w krajach arabskich i jego wpływu na dzieje współczesne K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K07,

HWSARAB _07 może odnieść się współczesnej historii ziem arabskich i rozwinąć temat terroryzmu muzułmańskiego K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K07,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): doskonała orientacja w omawianych zagadnieniach;

dobry plus (+db; 4,5): więcej niż dobra znajomość problematyki;

dobry (db; 4,0): dobra orientacja w omawianych zagadnieniach;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca orientacja w omawianych zagadnieniach;

dostateczny (dst; 3,0): słaba orientacja w omawianych zagadnieniach;

niedostateczny (ndst; 2,0): brak orientacji w omawianych zagadnieniach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Pentek
Prowadzący grup: Zdzisław Pentek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Pentek
Prowadzący grup: Zdzisław Pentek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza wyniesiona ze szkoły średniej

Kod ECTS:

09-DARAB-12

Liczba godzin przedmiotu:

30

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

C1 – Zapoznanie studentów z tematem: społeczeństwa arabskie mieszkające na Półwyspie Arabskim

C2 – Zapoznanie studentów z historią krajów arabskich przed islamem (do roku 622 n. e.)

C3 – Zapoznanie studentów z tematem: narodziny nowej religii oraz jej wpływ na historię polityczną (lata 622-750)


Literatura:

Bielawski J., Islam, Warszawa 1980

Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI-VIII wiek. Redaktorzy naukowi T. Wolińska, Paweł Filipczak, Warszawa 2015

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 1997-1998

Danecki J., Arabowie, Warszawa 2001

Encyclopedia of Islam, t. 1-12, Leiden 1954-2004

Hitti Ph., Dzieje Arabów, Warszawa 1969

Kennedy H., Wielkie arabskie podboje. Jak ekspansja islamu zmieniła świat, Warszawa 2011

Koran, tł. J. Bielawski, Warszawa 1986

Madeyska D., Historia świata arabskiego. Okres klasyczny. Od starożytności do roku 750, Warszawa 1999

Mały słownik kultury świata arabskiego, red. J. Bielawski, Warszawa 1971

Rodinson M., Mahomet, Warszawa 1994

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)