Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HIKk-DL22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Kultura niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa; Poszerzenie znajomości współczesnych zjawisk polityczno-społecznych niemieckiego obszaru językowego ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki wybranych tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności, Prezentowaniu poszczególnych zagadnień towarzyszy bogaty wybór materiałów audiowizualnych (filmy dokumentalne, zarejestrowane debaty i publiczne dyskusje). Umiejętność wypowiadania się i dyskutowania na tematy związane z problematyką społeczno-polityczną krajów niemieckojęzycznych po 1945 roku. Zdobyta wiedza na wymienione tematy ułatwi studentom zrozumienie i docenienie specyfiki kultury krajów niemieckojęzycznych oraz komunikację w niemieckim obszarze kulturowym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Role-plays

Tłumaczenie z j. polskiego na niemiecki I odwrotnie


Pełny opis:

Historyczny rys emigracji do czasów współczesnych. Przyczyny i skutki emigracji. Charakterystyka pojęć

Ustawa emigracyjna i integracyjna. Omówienie głównych założeń

Strategie integracyjne RFN-u.

Gastarbeiterzy w Niemczech. Wzbogacenie (inter)kulturowe?

Aktualne doniesienia nt. integracji i problemów z nią związanych w krajach niemieckojęzycznych

Rodzina. Typy modeli rodzinny w Niemczech. Analiza porównawcza od powstania RFN-u

Nierówność płci? Problemy z dyskryminacją zawodową kobiet

Omówienie przyczyn spadku dzietności kobiet w krajach niemieckojęzycznych

Aktualne doniesienia nt. polityki (pro)rodzinnej; równouprawnienia zawodowego kobiet w krajach niemieckojęzycznych

Media. Historyczny przegląd rozwoju mediów audiowizualnych w Niemczech po 1945r.

Rola, zadania i wkład mediów audiowizualnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego

Charakterystyka prasy niemieckiej. Typy i nachylenie polityczno-światopoglądowe ośrodków opiniotwórczych

Literatura:

Bedürftig Friedemann: Lexikon Deutschland nach 1945; Hamburg 1996;

Glaser Hermann: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1989; Bonn 1991

Glaser Hermann: Deutsche Kultur 1945 - 2000; Bonn 2000;

Korte Karl-Rudolf (Hrsg.): Deutschland-TrendBuch. Fakten und Orientierungen; Bonn 2001;

Lieser-Triebnigg Erika, Manipel Siegfried: Kultur im geteilten Deutschland; Berlin 1984;

Meyn Hermann: Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland; Berlin 1996;

Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni; Poznań 1999;

Wilke Juergen (Hrsg.): Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland; Bonn 1999;

Wingen Max: Familienpolitik. Grundlagen und aktuelle Probleme; Bonn 1997;

Wehler Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bundesrepublik und DDR 1949-1990; Bonn 2009; Kromp Ilona/ Adam Białecki: Deutschland in allen Facetten. Bielsko-Biała 2013;

Kromp, Ilona/ Adam Białecki: Österreich, die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg in allen Facetten. Bielsko-Biała 2013;

Gaidosch Ulrike/Christine Müller: Basiswissen Deutschland. Ismaning 2017;

Kuczyński Ernest/ Michał Tomczyk: Polityka - kultura - społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku. Łódź 2013;

Luscher Renate: Landeskunde Deutschland. München 2008,

Teksty wybrane przez wykładowców z prasy i literatury niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom. Prowadzący zajęcia odsyła studentów do podanych stron internetowych.

Polecane strony internetowe:

www.migration-info.de

www.bundestag.de

www.zuwanderung.de

www.bmi.bund.de

www.dw-world.de

www.bpb.de/themen/gesellschaft/migration/migrationindeutschland

http://www.bpb.de/nachschlagen/datenreport-2018/bevoelkerung-und-demografie/

http://www.bpb.de/nachschlagen/datenreport-2018/familie-lebensformen-und-kinder/

http://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/

Efekty uczenia się:

student/ka zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka niemieckiego w zakresie wybranych tematów

orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, politycznym i społecznym obszaru kulturowego języka niemieckiego w zakresie wybranych tematów

ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat wybranych polityczno-społecznych zagadnień po 1945 roku

umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji a także potrafi analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł

formułuje krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień w języku niemieckim; potrafi merytorycznie i fachowo argumentować oraz formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w języku niemieckim

ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej

przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Test, prezentacja multimedialna, wypowiedzi ustne studentów, odpowiedzi studentów podczas powtórki materiału

• dwa razy w semestrze studenci przedstawiają na wyznaczonych zajęciach swoje krótkie referaty (ok. 5 min.) z wybranego zagadnienia omawianej na zajęciach tematyki (obcokrajowcy w Niemczech, współczesna rodzina, media). Przedstawiany materiał musi być przygotowany w domu, student ma nauczyć się go referować oraz podać źródło, z którego pochodzi artykuł czy jakikolwiek materiał, którym student się posiłkuje. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z wygłoszenia referatu. Ustalone oceny za krótkie referaty to: zaliczony lub niezaliczony.

• Na przedostatnich zajęciach studenci piszą test zaliczeniowy, którego celem jest sprawdzenie przyswojonej wiedzy z zakresu omawianych tematów. Student, który nie stawi się na test w wyznaczonym terminie, automatycznie rezygnuje z jednej możliwości pisania testu. Próg zaliczenia 1 testu – 60% punktów. Studentowi przysługuje 1 podejście poprawkowe, z którego należy skorzystać w ściśle określonym terminie podanym do wiadomości w dniu zwrotu testu zaliczeniowego.

• Student otrzymuje ocenę wg następującej skali:

• dst 60-67%

• dst+ 68-74%

• db 75-82%

• db+ 83-90%

• bdb 91-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Masiakowska-Osses
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.