Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P4 Germanista jako pośrednik między kulturami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GPK-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: P4 Germanista jako pośrednik między kulturami
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-FilG
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie i analiza najważniejszych zagadnień, dotyczących powstawania stereotypów, ich znaczenia i oddziaływania w kulturze ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego obszaru językowego; umożliwienie poznania najbardziej istotnych funkcji stereotypów w różnych aspektach procesów kulturotwórczych; uporządkowanie ukształtowanych kulturowo opinii, przekonań i sądów; umiejętność analizowania tekstów i zjawisk z obszaru auto- i heterostereotypów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego obszaru językowego; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja, praca w grupach, referat/wypowiedź ustna


Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru modułu Komunikacja międzykulturowa po 2 semestrze z oferty

Pełny opis:

Problem autosterotypów, narodowych mitów i narracji

Powstawanie, utrzymywanie się i zanikanie stereotypów narodowych (uwarunkowania historyczno-polityczne)

Obraz i wizerunek Innego

Polskie i niemieckie heterostereotypy

Osobliwości i autostereotypy szwajcarskie

Mit habsbursko-austriacki

Analiza tekstów kulturowych z uwzględnieniem różnic znaczeniowych na płaszczyźnie słownictwa i pojęć

Analiza literackich i filmowych opisów zdarzeń historycznych i kulturowych z perspektywy pamięci kulturowej państw niemieckojęzycznych

.

Literatura:

Berwanger, Katrin, Peter Kosta (Hg.): Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache: Die Kultur Ostmitteleuropas in Beiträgen zur Potsdamer Tagung, 16.-18. Januar 2003. Frankfurt/M. 2005 [Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen, Bd. 11]; Dinzelbacher, Peter: Europäische Mentalitätsgeschichte. Stuttgart 1993; Grzybek, Peter: Kulturelle Stereotype und stereotype Texte, in: Walter A. Koch (Hg.), Natürlichkeit der Sprache und der Kultur. Acta colloquii. Bochum 1990 [Bochumer Beiträge zur Semiotik, Bd. 18]; Heinemann, Margot (Hg.): Sprachliche und soziale Stereotype. Frankfurt/M. etc. 1998; Löschmann, Martin (Hg.): Stereotype im Fremdsprachenunterricht. Frankfurt/M.–Berlin 1998 [Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion, Bd. 4]; Szarota, Tomasz: Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy. Warszawa 1996; Walas, Teresa (red.): Narody i stereotypy. Kraków 1995.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące stereotypów niemieckojęzycznego obszaru kulturowego;

Wyszukuje informacje dot. omawianych zjawisk kulturowych, wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne;

Analizuje teksty i zjawiska z obszaru auto- i hetero-stereotypów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego obszaru językowego;

Formułuje krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień w języku niemieckim, stosując poprawną argumentację własną i innych;

posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku niemieckim, dotyczących funkcjonowania stereotypów na przestrzeni dziejów;

Ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne, prezentacja multimedialna, aktywność w dyskusji, ocena zadania domowego (tłumaczenia)

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.