Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GOJD-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilSkD
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

prezentacja podstaw fonetyki i fonologii języka duńskiego

konsolidacja i pogłębianie dotychczasowej wiedzy studentów o systemie fonetycznym języka duńskiego, zdobytej w trakcie zajęć z pnjdun

przedstawienie zasad transkrypcji fonetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki języka duńskiego

przedstawienie korespondencji między dźwiękami a zapisem (orto)graficznym w języku duńskim

przekazanie wiedzy o zróżnicowaniu języka duńskiego w odniesieniu do wymowy w danym regionie

konsolidacja i pogłębianie dotychczasowej wiedzy studentów o gramatyce, z uwzględnieniem specyfiki języka duńskiego

poszerzanie znajomości duńskiej terminologii językoznawczej

rozwijanie umiejętności korzystania z różnego typu słowników, szczególnie słowników wymowy (Dansk udtaleordbog), Den Danske Ordbog. www.ddo.dk)


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Przedstawienie podstawowych zagadnień gramatyki opisowej

Prezentacja systemu samogłoskowego i spółgłoskowego języka duńskiego

Prezentacja systemu prozodycznego i akcentowego języka duńskiego

Przedstawienie zależności między fonemem i grafemem w języku duńskim

Przedstawienie zasad redukcji i asymilacji oraz użycia zwarcia krtaniowego w wymowie duńskiej

Prezentacja różnic regionalnych w wymowie duńskiej

Literatura:

Becker-Christensen, Chr., Widell, P. 1995. Politikens Nudansk Grammatik. Koebenhavn: Politikens Forlag

Fischer-Hansen B., Kledal A. 2004. Grammatikken - haandbog i dansk grammatik for udlaendinge, 3. udgave. Herning: Special-paedagogisk Forlag

Bundgaard A., Schmidt Th. 1994. Gads Grammatik Dansk. Koebenhavn: GEC Gad

Fischer-Hansen B., Kledal A. 1994. Grammatikken. Haandbog i dansk grammatik for udlaendinge. Koebenhavn: Special-paedagogisk forlag

Rajnik, E. 1999. Gramatyka języka duńskiego - morfologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi scharakteryzować system samogłoskowy, spółgłoskowy oraz zasady prozodii języka duńskiego

Zna zasady transkrypcji fonetycznej i potrafi je stosować w praktyce

Posiada wiedzę nt. zależności między ortografią a wymową i potrafi ją stosować

Rozpoznaje różnice regionalne w wymowie duńskiej i potrafi je umiejscowić geograficznie

Zna duńską terminologię gramatyczną, ze szczególnym uwzględnieniem fonetyki i fonologii

Potrafi korzystać ze słowników wymowy duńskiej i innych materiałów pomocniczych

Ma świadomość potrzeby pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

F: analiza i ocena zrealizowanych ćwiczeń fonetycznych

P: kolokwium zaliczeniowe (pisemne)

Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

a) Podaj trzy charakterystyczne cechy niżej wymienionych głosek:

[ɳ] ____________, ____________, ____________,

[œ] ____________, ____________, ____________,

[ŗ] ____________, ____________, ____________,

[æ] ____________, ____________, ____________,

b) Scharakteryzuj pojęcie fonemu.

c) Podaj transkrypcję zapisanych poniżej wyrazów:

– bord

– sygeplejerske

– spørgeskema

metody oceniania:

analiza i ocena zrealizowanych ćwiczeń fonetycznych

kolokwium zaliczeniowe (pisemne)

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.