Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka j. fińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FR-PNJF-36
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka j. fińskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FREf
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności z zakresu fińskiego systemu leksykalnego

- pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności z zakresu fińskiego systemu gramatycznego

- pogłębienie wiedzy w zakresie kontekstu pragmatycznego i kulturowego języka

- rozwój rozumienia tekstu czytanego oraz konwersacji na codzienne tematy w dziedzinach ujętych w treściach programowych

- wykształcenie podstawowych kompetencji językowych: rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (samodzielnego wypowiadania się i porozumiewania się) i pisania w zakresie języka węgierskiego na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- osiągnięcie efektów uczenia się dla przedmiotów z I i II semestru

- ogólne kompetencje humanistyczne

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informację o dostępności materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca z tekstem ✔

Metoda analizy przypadków ✔

Gra dydaktyczna/symulacyjna ✔

Metoda ćwiczeniowa ✔

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) ✔

Praca w grupach ✔

Inne - możliwe zadania w e-learningu ✔

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 300

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 480

Czytanie wskazanej literatury 30

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 60

SUMA GODZIN 870

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 29 za dwa semestry (15/14)

Literatura:

Zalecana literatura (w tym pozycje wykorzystywane w trakcie zajęć):

• Gehring, Sonja, Heinzmann, Sanni. 2012. Suomen mestari 2. Helsinki: Celia.

• Nuutinen, Olli. 1997. Suomea suomeksi I. Helsinki: SKS.

• Nuutinen, Olli. 1997. Suomea suomeksi II. Helsinki: SKS.

• Silfverberg, Leena. 1991. Suomen kielen jatko-oppikirja. Helsinki: Otava.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

- Rozumie główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy związane z życiem codziennym (np. miejscem zamieszkania, pracą i szkołą, czasem wolnym).

- Rozumie główne wątki wybranych doniesień medialnych dotyczących spraw bieżących lub interesujących go/ją prywatnie lub zawodowo, pod warunkiem że zawarte w nich informacje przedstawiane są stosunkowo wolno i wyraźnie.

- Rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących w języku, dotyczących życia codziennego, w tym zawodowego.

- Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

- Potrafi łączyć wyrażenia w nieskomplikowany sposób w celu opisania zdarzeń i przeżyć, a także swoich marzeń, nadziei i ambicji.

- Potrafi krótko uzasadniać i wyjaśniać własne plany i poglądy.

- Potrafi relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów opisując własne wrażenia i reakcje

- Potrafi poradzić sobie w większości standardowych sytuacji, w których można się znaleźć w trakcie podróży do Finlandii.

- Potrafi – bez uprzedniego przygotowania się – włączać się do rozmów na znane sobie tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. najbliższych, pracy, zainteresowań, podróży, bieżących wydarzeń).

- Potrafi pisać nieskomplikowane teksty na znane sobie lub związane z jego/jej zainteresowaniami tematy.

- Potrafi pisać prywatne listy, opisując w nich swoje przeżycia i wrażenia.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• regularne uczestnictwo w zajęciach;

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

• uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich testów cząstkowych;

• uzyskanie oceny pozytywnej z pisemnego egzaminu końcowego.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikko Bentlin, Leena Laajo-Szankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Kokotkiewicz, Leena Laajo-Szankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)