Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psycholingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FR-PL-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psycholingwistyka
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FRF
Przedmioty dla programu DLx-FRI
Przedmioty dla programu DLx-FRLKB
Przedmioty dla programu DLx-FRLKDW
Przedmioty dla programu DLx-FRWE
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- Wprowadzenie do problematyki akwizycji i nauki języka z punktu widzenia psycholingwistyki oraz dostarczenie studentom filologii teoretycznych podstaw do podejmowania kształcenia z zakresu metodyki nauczania języków obcych oraz dalszych studiów w dziedzinie współczesnej lingwistyki.

- Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami, jakimi zajmuje się psycholingwistyka.

- Poznanie procesów psychicznych umożliwiających człowiekowi nabywanie i posługiwanie się językiem, a także przetwarzanie informacji językowych.

- Zapoznanie z biologicznymi i społecznymi podstawami zachowań komunikacyjnych człowieka oraz z modelem wiedzy językowej człowieka.

- Zapoznanie z charakterystyką kompetencji językowej - z wytwarzaniem i percepcją mowy.

- Prezentacja teoretycznych i empirycznych podejść do problemu badania przyswajania języka przez małe dziecko. Zapoznanie z rozwojem języka dziecka z od najwcześniejszych prób komunikowania się z otoczeniem do momentu pełnego przyswojenia języka toczenia.

- Zapoznanie z psycholingwistyczną analizą czynności czytania.

- Zaprezentowanie kilku modeli rozwoju umiejętności czytania u małych dzieci.

- Przekazanie wiedzy o dwujęzyczności i przyswajaniu języka drugiego oraz zapoznanie z próbą odpowiedzi na pytanie, czy istnieje optymalny wiek do nauki języka drugiego oraz czy przyswajanie drugiego języka przypomina w kategoriach psycholingwistycznych przyswajanie języka pierwszego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje o dostępności materiałów przekazuje prowadzący.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień ✔

Wykład konwersatoryjny ✔

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) ✔

Inne – możliwe zadania w e-learningu ✔


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 20

Czytanie wskazanej literatury 20

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 10

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10

SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3


Literatura:

• Gamon D., Bragdon A.D., Trenuj swój mózg, Warszawa 2003.

• Gleason J.B., Ratner N.B., Psycholingwistyka, Gdańsk 2005.

• Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2003.

• Kurz I., Okuniewska H., Język jako przedmiot badań psychologicznych, Warszawa 2011.

• Lewicka G., Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się, Wrocław 2007.

• Szurawski M., Pamięć, Łódź 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

- potrafi scharakteryzować problematykę akwizycji i nauki języka z punktu widzenia psycholingwistyki.

- rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe terminy z psycholingwistyki.

- potrafi rozpoznać procesy psychiczne związane z nabywaniem, posługiwaniem, przetwarzaniem informacji językowych.

- potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zachowania komunikacyjne człowieka oraz modele wiedzy językowej człowieka.

- potrafi opisać kompetencję językową oraz wytwarzanie i percepcję mowy.

opisać teoretyczne i empiryczne podejścia do problematyki przyswajania języka przez małe dziecko. Opisać rozwój języka dziecka.

- potrafi opisać psycholingwistyczną analizę czynności czytania.

- potrafi Scharakteryzować modele rozwoju umiejętności czytania.

scharakteryzować zagadnienia związane z dwujęzycznością i przyswajaniem drugiego języka oraz wykazać podobieństwa i różnice w przyswajaniu pierwszego i drugiego języka.

- stosuje nabytą wiedzę w formowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• obecność na zajęciach;

• znajomość zalecanej literatury przedmiotu;

• pozytywna ocena z kolokwium semestralnego.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)