Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury fińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FR-HLF-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury fińskiej
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FREf
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- Zapoznanie się z procesem powstania i rozwoju literatury fińskiej

- Przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury fińskiej

- Prezentacja podstawowych zjawisk kulturowych mających bezpośredni wpływ na kształt literatury fińskiej

- Poznanie podstawowych pojęć z zakresu genologii, estetyki i filozofii związanych z literaturą fińską

- Zapoznanie się z biografiami znaczących postaci

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• wiedza z zakresu literaturoznawstwa na poziomie ogólnym, ogólne kompetencje humanistyczne.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informację o dostępie materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień ✔

Wykład konwersatoryjny ✔

Wykład problemowy ✔

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Metoda analizy przypadków ✔

Uczenie problemowe (Problem-based learning) ✔

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych) ✔

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) ✔

Praca w grupach ✔

Inne - możliwe zadania w e-learningu ✔


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 35

Czytanie wskazanej literatury 35

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20

SUMA GODZIN 150

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6 za dwa semestry 3/3

Literatura:

• A History of Finnland's Literature, redakcja: von George C. Schoolfield, University of Nebraska 1998

• Ahokas, J. A History of Finnish Literature, Bloomington 1973

• Krzysztofiak, Maria. 2000. Przewodnik po literaturach skandynawskich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

• Laitinen, K. Suuomen kirjallisuuden historia, Helsinki 1996

• Laitinen, K. Historia literatury fińskiej, Wrocław 1987

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

- Zna podstawową terminologię z zakresu historii literatury, potrafi definiować pojęcia, nurty i estetyki budujące kształt literatury.

- Dostrzega historyczne współzależności między poszczególnymi epokami literackimi w Finlandii i w innych literaturach regionu.

-Potrafi wskazać znaczenie literatury w procesie kształtowania się tożsamości narodowej.

- Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje dotyczące literatury fińskiej. Zna zasoby drukowane i internetowe niezbędne w pracy literaturoznawcy.

- Potrafi dokonać krytyki i interpretacji źródeł literackich i literatury przedmiotowej dotyczącej literatury i kultury Finlandii.

- Potrafi dokonać analizy wydarzeń i procesów literackich na obszarze Finlandii oraz Europy Północnej na zasadzie porównawczej i przyczynowo-skutkowej w oparciu o literaturę przedmiotu.

- Efektywnie ocenia własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

- Potrafi świadomie korzystać z dziedzictwa kulturowego, docenia jego wpływ na kondycję kulturową regionu, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu literatury i kultury w procesie budowania relacji Finlandii z innymi krajami.

- Ma świadomość szczególnych relacji kulturowych we współczesnych stosunkach polsko-fińskich, ma świadomość konieczności kierowania się w życiu zawodowym naukowym obiektywizmem oraz ogólnoludzkimi i europejskimi wartościami demokracji i tolerancji.

Metody i kryteria oceniania:

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• obecność na zajęciach,

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć;

• znajomość zalecanej literatury przedmiotu;

•zaliczenie egzaminu końcowego.

Skala ocen Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Kokotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Kokotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)