Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

N Dydaktyka języka niemieckiego 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-DJNc-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: N Dydaktyka języka niemieckiego 4
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Dydaktyka języka niemieckiego stanowi kontynuację przygotowania do nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych. Podstawą rozwijania przez studentów umiejętności dydaktycznych jest wiedza z zakresu planowania procesu dydaktycznego. Celem ostatecznym jest uzyskanie przez studentów wszelkich umiejętności potrzebnych nauczycielom języka niemieckiego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej; zaliczenie przedmiotów dydaktycznych na studiach I stopnia filologii germańskiej i pozytywnie oceniona praktyka zawodowa w szkole podstawowej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Prezentacja multimedialna wybranych zagadnień


Skrócony opis:

obowiązkowy w specjalności nauczycielskiej

Pełny opis:

1. Akty prawne jako podstawa procesu dydaktycznego w szkole ponadpodstawowej

2. Planowanie jednostek lekcyjnych w szkole ponadpodstawowej

3. Dydaktyzacja tekstów autentycznych w szkole ponadpodstawowej

4. Wybór podręcznika w szkole ponadpodstawowej

5. Zadania studenta-praktykanta w szkole ponadpodstawowej

Literatura:

Bimmel, P. / Kast, B. / Neuner, G. (Hg.) 2003: Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerkslektionen. Langenscheidt;

Brinitzer, M. u. an. 2016. DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik DaF und DaZ (DLL). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Buchbinder, V. A., (red.), 1986. Grundlagen der Methodik des Fremdsprachenunterrichts. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.

Butzkamm, W. 2007: Lust zum Lehren, Lust zum Lernen. Eine neue Methodik für den Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Franke Verlag.

Chłopek, Z. 2018. Metodyka nauczania języka niemieckiego. Podręcznik dla studentów germanistyki oraz początkujących nauczycieli. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Desselmann, G., (red.), 1986. Didaktik des Fremdsprachenunterrichts. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.

Funk, H. u. an. 2014. Aufgaben, Übungen, Interaktion (DLL). München: Klett-Langenscheidt.

Heyd, G., 1990. Deutsch lehren. Frankfurt am Main, Verlag Moritz Diesterweg.

Kast, B. / Neuner, G. (Hg.) 1994: Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Langenscheidt;

Komorowska, H., 2001. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa, Fraszka Edukacyjna.

Marton, W., 1978. Dydaktyka języka obcego w szkole średniej. Podejście kognitywne. Warszawa, PWN.

Neuner, G. / Krüger, M. / Grewer, U., 1981. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin und München, Langenscheidt.

Pfeiffer, W., 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań, Wagros.

Rampillon, U., 1985. Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. München, Max Hueber Verlag.

Rösler, D. / Würffel, N. 2014: Lernmaterialien und Medien (DLL). München: Klett-Langenscheidt.

Schart, M. / Legutke, M. 2012. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung (DLL). München: Klett-Langenscheidt.

Seria zeszytów: Fernstudienangebot Germanistik Deutsch als Fremdsprache. Kassel, München, Tübingen, Langenscheidt oraz strony internetowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji oświatowych i wydawnictw podręcznikowych.

SKRYPT

Marciniak, I. / Rybarczyk, R., 2006. Methodik des DaF-Unterrichts im Abriss. Poznań, Oficyna Wydawnicza WSJO.

Efekty uczenia się:

Student/ka dobiera i wykorzystuje dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych w szkole ponadpodstawowej

Potrafi indywidualizować zadania i dostosować metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w szkole ponadpodstawowej

Zna podstawowe dokumenty oświatowe istotne dla działań dydaktycznych w szkole ponadpodstawowej m. in. podstawę programową

Uwzględnia dokumenty oświatowe w planowaniu dydaktycznym w szkole ponadpodstawowej

Planuje jednostki lekcyjne w szkole ponadpodstawowej wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną

Dydaktyzuje teksty autentyczne w szkole ponadpodstawowej

Uzasadnia wybór podręcznika w szkole ponadpodstawowej

zna i rozumie zadania studenta-praktykanta w szkole ponadpodstawowej

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne, projekt, prezentacja multimedialna, prezentacja i ocena pomocy dydaktycznych, prezentacja wybranego artykułu z czasopism metodycznych w formie pisemnej i ustnej, konspekt lekcji, zestaw dokumentów studenta-praktykanta

Ocena za prace wykonane w ciągu semestru:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Ocena kolokwiów pisemnych:

95% - bardzo dobry (bdb; 5,0):

90% - dobry plus (+db; 4,5):

80% - dobry (db; 4,0):

70% - dostateczny plus (+dst; 3,5):

60% - dostateczny (dst; 3,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Rybarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.