Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych CA (tłumaczenie prawnicze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CApraw-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów specjalistycznych CA (tłumaczenie prawnicze)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską,

filologia angielska z filologią romańską,

filologia germańska z filologią angielską,

filologia germańska z filologią romańską,

filologia romańska z filologią angielską,

filologia romańska z filologią germańską

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia prawniczego w obrębie języków C i A

przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia prawniczego (słownictwo branżowe w obu językach, elementy wiedzy fachowej)

rozwinięcie umiejętności tłumaczenia prawniczego w kombinacji językowej C-A

przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa w językach A i C w różnych rejestrach poprzez pisemne ćwiczenia tłumaczeniowe

rozwinięcie umiejętności interpretacji tekstów prawniczych

rozwinięcie umiejętności władania ładną i poprawną polszczyzną


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

język wykładowy w zależności od filologii: angielski, francuski lub niemiecki

Pełny opis:

Tłumaczenie tekstów dotyczących pracy organów ścigania

Tłumaczenie tekstów dotyczących zeznań świadków i biegłych

Tłumaczenie tekstów z zakresu więziennictwa – prawo międzynarodowe

Tłumaczenie tekstów z zakresu więziennictwa – prawo krajowe

Tłumaczenie umów

Literatura:

Bogudziński, J., Buczkowski, K., Kaznowski, A. 2004. Wzory umów i pism. Warszawa: C. H. Beck.

Jopek-Bosiacka, A., 2006. Przekład prawny i sądowy. Warszawa : PWN.

Kalina-Prasznic, U. (red.) 2005. Mała encyklopedia prawa. Warszawa : C.H. Beck

Kielar, B. Z., 2003. Zarys translatoryki. Warszawa : KJS UW.

Kierzkowska, D. (red.), 2002. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

Kierzkowska, D., 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa : TEPIS.

Pieńkos, J., 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Zakamycze.

Tomaszkiewicz, T., 2004. Terminologia tłumaczenia. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.

Różnorodne autentyczne teksty prawne i prawnicze, niekiedy opracowane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

student przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia prawniczego w obrębie języków C i A

potrafi przygotować się do tłumaczenia prawniczego na podstawie otrzymanych materiałów

zna zasady tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych

zna słownictwo języka B w różnych rejestrach

tłumaczy teksty napisane w języku C na język A

potrafi właściwie interpretować teksty prawnicze

używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski

Metody i kryteria oceniania:

F – wykonanie tłumaczenia tekstu prawniczego z języka C na język polski; dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja procesu i korekta efektu tłumaczenia

P – wykonanie tłumaczenia tekstu prawniczego z języka C na język polski; ocena pisemnych tłumaczeń prawnych i prawniczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marika Adamczyk-Żylińska, Anna Fimiak-Chwiłkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)