Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka I języka specjalności (ang)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ANGPRNJI-56
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności (ang)
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-ELingwX
Przedmioty dla programu DLx-JNX
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

etnolingwistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka angielskiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum C2.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń, w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w dwóch komponentach: (1) Język ogólny, rozwijający wszystkie umiejętności językowe, (2) komunikacja ustna i pisemna.

Głównym celem zajęć jest dalszy zrównoważony rozwój wszystkich umiejętności językowych: czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia i komunikacji oraz doskonalenia umiejętności pisania. Studenci poszerzają wiedzę i umiejętności z gramatyki, leksyki i fonetyki języka angielskiego.

W ramach przedmiotu studenci:

- czytają i analizują teksty angielskie w tym autentyczne;

- słuchają podręcznikowych i autentycznych nagrań angielskich;

- ćwiczą sprawność mówienia, komunikacji i interakcji;

- piszą prace pisemne długości 350 słów. Formy ćwiczone to list rozprawka, propozycja, raport;

- systematycznie poszerzają i utrwalają znajomość zagadnień gramatycznych i zakres słownictwa;

- doskonalą wymowę w języku angielskim.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest rozwinięcie znajomości języka angielskiego wśród studentów do poziomu biegłego, porównywalnego ze standardem ustalonym dla egzaminu Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).

Kompetencje oraz umiejętności, jakie uczestnik kursu nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu obejmują:

- znajomość drugiego języka,

- umiejętność współpracy w parach i grupach oraz w zespole międzynarodowym,

- rozumienie innych kultur i zwyczajów.

Bardziej szczegółowo, podczas kursu student doskonali umiejętność:

SŁUCHANIA I CZYTANIA

- rozumienia ogólnego sensu oraz głównych myśli tekstu i jego części;

- wyszukiwania określonych informacji w tekście;

- określenia kontekstu wypowiedzi (np. czasu, miejsca, uczestników);

- rozumienia intencji nadawcy/ autora tekstu;

- rozpoznania związków pomiędzy częściami tekstu;

- rozróżniania stylu wypowiedzi.

MÓWIENIA

- tworzenia płynnych, dłuższych wypowiedzi ustnych poprawnych oraz bogatych pod względem leksykalnym i gramatycznym;

oraz reagowania w sposób płynny w różnorodnych, złożonych sytuacjach komunikacyjnych;

- interakcji, negocjacji, argumentowania, wyjaśniania, obrony własnego punktu widzenia i kwestionowania punktu widzenia innych uczestników interakcji;

- stosowania odpowiedniego stylu wypowiedzi w zależności od kontekstu;

- stosowania różnorodnych strategii komunikacyjnych (np. parafraza, opis).

PISANIA

- tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych, bogatych językowo i spójnych pod względem treści;

- stosowania form językowych, stylu i formatu odpowiedniego dla danego rodzaju tekstu;

- krytycznego czytania, oceny i poprawiania błędów w pracach pisemnych swoich i innych.

Literatura:

Podstawowa:

Roderick, M - C. Nuttall - N. Kenny. 2013. Proficiency Expert. Harlow: Pearson Education Limited;

Evans, V. 1998. Successful writing proficiency. Swansea: Express Publishing

Dodatkowa:

Foley, M. and D. Hall. 2012. MyGrammarLab Advanced C1/C2. Harlow:Pearson Education Limited

Vince, M 2009. Advanced language practice. Oxford: Macmillan.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- zrozumieć główne myśli oraz szczegółowe informacje przekazu zawartego w złożonych tekstach pisanych, w tym autentycznych;

- zrozumieć główne myśli oraz szczegółowe informacje w audycjach słuchanych, w tym autentycznych;

- porozumiewać się płynnie i spontanicznie – również z rodzimym użytkownikiem j. angielskiego – w stylu dostosowanym do kontekstu oraz z dbałością o poprawność wypowiedzi;

- sformułować dłuższą wypowiedź ustną, spójną i bogatą pod względem leksykalnym i gramatycznym;

- stosować zasady poprawnej wymowy w języku angielskim;

- współpracować w grupach i parach;

- formułować przejrzyste i spójne wypowiedzi pisemne w szerokim zakresie tematów, z dbałością o poprawność językową; potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do kontekstu sytuacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- cząstkowe testy i prace pisemne;

- bieżąca kontrola na zajęciach;

- pisemny i ustny egz. końcowy.

Warunki uzyskania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- zdobycie przynajmniej 60% możliwych punktów w ramach testów cząstkowych

- zaliczenie prezentacji ustnych;

- zaliczenie lektury;

- przedłożenie w terminie i zaliczenie prac pisemnych;

- maksimum 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Kryterium oceny końcowej:

- łączny wynik uzyskany w ramach pisemnego oraz ustnego egzaminu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Hans
Prowadzący grup: John Catlow, Michael Farris, Aleksandra Hans, Magdalena Kębłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Hans
Prowadzący grup: John Catlow, Aleksandra Hans, Magdalena Kębłowska, William Strnad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Hans
Prowadzący grup: John Catlow, Aleksandra Hans, Magdalena Kębłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)