Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ANG-IM-36 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-AzjaIMX
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia indonezyjsko-malajska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka angielskiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum B2+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń, w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Podczas zajęć zwraca się uwagę na zrównoważony rozwój wszystkich umiejętności językowych: czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, mówienia, doskonalenia umiejętności pisania, jak również uzupełnieniu wiedzy z zakresu gramatyki i rozwinięciu zasobów leksykalnych.

W ramach przedmiotu studenci:

- rozwijają wszystkie umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym;

- wykonują ćwiczenia, typowe dla standardu CAE;

- rozwijają zasoby słownictwa, z naciskiem na idiomy i kolokacje

- czytają teksty angielskie, dostępne w zasobach sieci Internet oraz publikacjach prasowych i książkowych;

- słuchają oryginalnych nagrań angielskich;

- ćwiczą sprawność mówienia podczas wypowiedzi indywidualnych oraz dyskusji.

- piszą prace pisemne długości 250 słów. Formy ćwiczone to artykuł, esej, propozycja.

- systematycznie poszerzają i utrwalają znajomość zagadnień gramatycznych i zakres słownictwa.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest rozwinięcie znajomości języka angielskiego wśród studentów do poziomu zaawansowanego, porównywalnego ze standardem ustalonym dla egzaminu Cambridge Certificate in Advanced English (CAE).

Przygotowanie do uzyskania wymienionego poziomu odbywa się w cyklu dwuletnim (II oraz III rok studiów), co oznacza, że zajęcia prowadzone na drugim roku stanowią drugi z dwóch etapów prowadzących do osiągnięcia tego poziomu.

Kompetencje oraz umiejętności, jakie uczestnik kursu nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu obejmują:

- znajomość drugiego języka,

- umiejętność pracy w zespole międzynarodowym,

- rozumienie innych kultur i zwyczajów.

Bardziej szczegółowo, podczas kursu student zdobywa m.in. umiejętność do:

- ogólnego rozumienia tekstu pisanego i mówionego, wydobywania z tekstu szczegółowych informacji, a także wyłapywania w nim podtekstów znaczeniowych.

- krótkich i dłuższych wypowiedzi ustnych, charakteryzujących się poprawnością gramatyczną i odpowiednim zasobem użytego słownictwa.

- wykonania typowych zadań pisemnych w stylu oficjalnym i nieoficjalnym, poprawnie językowo i stylistycznie.

Literatura:

Podręczniki główny:

Wilson, JJ, Clare, A. 2012. New Total English Advanced. Pearson

Podręcznik uzupełniający:

Vince, M. 2004. Advanced Language Practice. Longman.

Dodatkowe materiały audio:

1 BBC Radio 4 podcasts

Efekty uczenia się:

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach pisanych na tematy konkretne i abstrakcyjne

Rozumie dyskusję i inne teksty mówione na tematy konkretne i abstrakcyjne

Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie – również z rodzimym użytkownikiem j. angielskiego – w stylu dostosowanym do kontekstu oraz z dbałością o poprawność wypowiedzi

Potrafi formułować przejrzyste i spójne wypowiedzi pisemne w szerokim zakresie tematów, z dbałością o poprawność językową; potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do kontekstu sytuacyjnego

Opanował poprawną wymowę i intonację zdaniową j. angielskiego

Ma poszerzoną wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- zdobycie przynajmniej 60% możliwych punktów w ramach testów cząstkowych

- przedłożenie w terminie kompletu sprawozdań z wysłuchanych audycji radiowych

- zaliczenie kompletu prezentacji ustnych

- przedłożenie w terminie i zaliczenie kompletu prac pisemnych

- maksimum 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Kryterium oceny końcowej:

- łączny wynik uzyskany w ramach pisemnego oraz ustnego egzaminu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Matecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Matecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.