Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-AK-12
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-ELI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Etnolingwistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z problematyką etnologiczną i antropologiczną. Zaznajomienie z zagadnieniami różnorodności kulturowej i problemami wielokulturowości. Student po zakończeniu kursu zna terminologię antropologiczną oraz zdobywa praktyczne umiejętności interkulturowe.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przeglądowe zapoznanie słuchaczy z problematyką etnologii i antropologii kulturowej.

Pełny opis:

Przeglądowe zapoznanie słuchaczy z problematyką etnologii i antropologii kulturowej. Przedmiot trwa dwa semestry (60h zajęć z nauczycielem). Praca własna studenta przewidziana została na 120h.

Zajęcia poświęcone są tematyce etnologicznej i antropologicznej. Dyskutować będziemy między innymi o zagadnieniach różnorodności kulturowej i problemach związanych z wielokulturowością. Poruszane zagadnienia będą bogato ilustrowane przykładami oraz materiałem multimedialnym. Studenci będą mieli okazję poznać terminologię antropologiczną oraz zdobyć praktyczne umiejętności interkulturowe.

Literatura:

Podstawowa:

1.R.Benedict, Wzory kultury. (dowolne wydanie)

2.J.Burszta, Antropologia kultury (dowolne wydanie)

3.J.Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. (dowolne wydanie)

4.A.Mencwel, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. (dowolne wydanie)

5.E.Nowicka, Świat człowieka.Świat kultury. (dowolne wydanie)

Dodatkowa:

Pozostałe pozycje będą proponowane studentom w trakcie trwania zajęć

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna podstawowe tematy, pojęcia, zagadnienia oraz stan badań dotyczących tematyki antropologii kulturowej.

Posiada wiedzę o zjawiskach występujących w różnorakich obszarach kulturowych.

Umie analizować, tworzyć powiązania oraz wyciągać wnioski w celu stworzenia ogólnej teorii etnologicznej.

Posiada umiejętności interkulturowe.

Umie samodzielnie prowadzić badania antropologiczne, opracowywać i przedstawiać w formie pisemnej ich wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia I semestru jest zaliczenie kolokwiów z literatury i wykonanie zadania semestralnego. Warunkiem zaliczenia II semestru jest obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sandra Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sandra Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)