Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akwizycja języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-AJ-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akwizycja języka
Jednostka: Katedra Metodologii Lingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-KoreaX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Etnolingwistyka, Językoznawstwo i Nauka o Informacji

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom następującej wiedzy i umiejętności: (1) świadomość głównych problemów związanych z akwizycją języka oraz terminologii dziedziny; (2) znajomość podstawowych podejść teoretycznych do akwizycji języka, w tym podejścia natywistycznego, behawiorystycznego, kognitywistycznego, interakcjonistycznego oraz koncepcji Krashena; (3) wiedza o psycholingwistycznych modelach funkcjonowania mechanizmów języka rodzimego i obcego – ich podobieństwach i różnicach (pojęcia, leksykon umysłowy, mowa i percepcja mowy, tworzenie oraz rozumienie zdań oraz tekstów); (4) wiedza o specyficznych zjawiskach związanych z akwizycją pierwszego i kolejnych języków oraz o wielojęzycznosci (np. transfer, interlingwa, filtr afektywny, input/intake, nadmierne uogólnianie, typy dwujęzyczności); (5) umiejętność wykorzystywania wyników badań psycholingwistycznych w odniesieniu do praktyki nauki i nauczania języka obcego; (6) umiejętność krytycznej analizy potencjału ucznia oraz specyfiki języka pod kątem późniejszego programowania jego nauki; (7) umiejętność dostrzegania i rozwiązywania kulturowych problemów związanych z nauką i nauczaniem języka obcego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia związane z akwizycją języka rodzimego i obcego w ujęciu psycholingwistycznym. W zarysie przedstawione zostaną główne etapy rozwoju pierwszego języka u dziecka. Scharakteryzowane zostaną cechy osobowości i zdolności poznawcze ucznia, które mogą wpłynąć na przebieg procesu glottodydaktycznego. Omówione będzie funkcjonowanie poszczególnych podsystemów języka w odniesieniu do języka rodzimego oraz opanowanywanego języka obcego: zagadnienia percepcji mowy i jej produkcji, systemu pojęć oraz leksykonu umysłowego, przetwarzania na poziomie składniowym i ponadzdaniowym. Przedstawione zostaną wybrane podejścia teoretyczne do procesu opanowywania języka obcego i ich konsekwencje dla praktyki glottodydaktycznej.

Pełny opis:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom następującej wiedzy i umiejętności: (1) świadomość głównych problemów związanych z akwizycją języka oraz terminologii dziedziny; (2) znajomość podstawowych podejść teoretycznych do akwizycji języka, w tym podejścia natywistycznego, behawiorystycznego, kognitywistycznego, interakcjonistycznego oraz koncepcji Krashena; (3) wiedza o psycholingwistycznych modelach funkcjonowania mechanizmów języka rodzimego i obcego - ich podobieństwach i różnicach (pojęcia, leksykon umysłowy, mowa i percepcja mowy, tworzenie oraz rozumienie zdań oraz tekstów); (4) wiedza o specyficznych zjawiskach związanych z akwizycją pierwszego i kolejnych języków oraz o wielojęzycznosci (np. transfer, interlingwa, filtr afektywny, input/intake, nadmierne uogólnianie, typy dwujęzyczności); (5) umiejętność wykorzystywania wyników badań psycholingwistycznych w odniesieniu do praktyki nauki i nauczania języka obcego; (6) umiejętność krytycznej analizy potencjału ucznia oraz specyfiki języka pod kątem późniejszego programowania jego nauki; (7) umiejętność dostrzegania i rozwiązywania kulturowych problemów związanych z nauką i nauczaniem języka obcego.

Literatura:

Brown, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. White Plains, NY: Pearson Education.

Dąbrowska, E., Kubiński, W. (red.) 2003. Akwizycja języka w świetlejęzykoznawstwa kognitywnego. Warszawa: Universitas.

Gleason, J. B., Ratner, N. B. 2005. Psycholingwistyka. Gdańsk: GWP.

Lenneberg, E. H. 1980. Biologiczne aspekty języka [w:] Stanosz, B. (red.) Język w świetle nauki, Warszawa: Czytelnik.

Lewicka, G. 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. ATUT.

Piaget, J. 2005. Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: PWN.

Studenska, A. 2005. Strategie uczenia się a opanowanie językaniemacierzystego. WA Żak.

(W razie potrzeby wykładowca dostarcza również artykuły związane z tematyką zajęć.)

Metody i kryteria oceniania:

pisemny test zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)