Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka I języka specjalności (Finnish)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2PNJFIN-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności (Finnish)
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: filologia fińska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język fiński
Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka fińskiego. Student poznaje system gramatyczny języka fińskiego i słownictwo podstawowe, zdobywa podstawowe kompetencje i sprawności językowe umożliwiające uczestniczenie w komunikacji językowej oraz poznaje kontekst pragmatyczny i kulturowy.

Osiąga poziom A1+ ESOKJ

Pełny opis:

Treści kształcenia

Słownictwo i gramatyka zawarta w podręczniku Nuutinen, Olli. 1997. Suomea suomeksi I. Helsinki: SKS. oraz w materiałach dostarczonych przez wykładowców

Zagadnienia gramatyczne:

- system samogłosek i spółgłosek

- cechy prozodyczne (akcent, intonacja)

- używanie zaimków osobowych, wskazujących, poimków

- wykładnik liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników

- czasowniki

- negacja

- liczebniki główne i porządkowe

- morfologiczne wykładniki przypadka

- dopełnienie bliższe

- przyrostki osobowo-dzierżawcze

- stopniowanie przymiotników

- szyk wyrazów w zdaniu

- rekcja (elementy)

- czas przeszły

- tryb rozkazujący

- strona bezosobowa

Wykorzystanie słownictwa, gramatyki i pragmatyki językowej objętych treściami kształcenia w codziennych sytuacjach komunikacyjnych

wykorzystanie słownictwa, gramatyki i pragmatyki językowej objętych treściami kształcenia w tworzeniu wypowiedzi ustnych

wykorzystanie słownictwa, gramatyki i pragmatyki językowej objętych treściami kształcenia w tworzeniu tekstów pisanych z wykorzystaniem źródeł słownikowych

Literatura:

Podstawowa:

Nuutinen, Olli. 1997. Suomea suomeksi I. Helsinki: SKS.

Dodatkowa:

Lepäsmaa, Anna-Liisa – Silfverberg, Leena. 1998. Suomen kielen alkeisoppikirja. Helsinki: Finn Lectura.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

używa słownictwa objętego przedmiotem w formie ustnej i pisemnej odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej

używa struktur gramatycznych objętych przedmiotem w formie ustnej i pisemnej odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej

formułuje wypowiedzi i prowadzi rozmowę w języku fińskim na tematy objęte przedmiotem zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu A1+ ESOKJ

tworzy teksty (wypracowanie, opis) związane z tematami objętymi przedmiotem zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu A1+ ESOKJ

czyta ze zrozumieniem teksty związane z tematami objętymi przedmiotem zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu A1+ESOKJ

rozumie wypowiedzi w języku fińskim oraz treści odtwarzane z nośników zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu A1+ ESOKJ

korzysta ze źródeł umożliwiających poszerzenie wiedzy leksykalnej i gramatycznej (źródła słownikowe, Internet)

zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (na zakończenie każdej jednostki lekcyjnej lub tematycznej, minimum 61 %, w przypadku testów kontrolujących znajomość leksyki 80%) oraz wykonanie wszystkich prac pisemnych zadanych przez wykładowcę. Możliwość 3 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Ocena końcowa na podstawie egzaminu ustnego i pisemnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kokotkiewicz
Prowadzący grup: Sara Kahkola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.