Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2FR-SEMMAG-24
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów S2-FREap i S2-FREwi
Przedmioty dla programów S2-FREbf, S2-FREbl, S2-FREsr, S2-FREwe
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- Określenie tematyki pracy magisterskiej powiązanej z profilem praktyk zawodowych.

- Wybór metodologii badawczej stosownej do tematu pracy dyplomowej związanej z problematyką życia zawodowego.

- Pogłębienie wiedzy o metodach badawczych odpowiednich dla danego problemu praktycznego.

- Pogłębienie wiedzy o wymogach treściowych i formalnych stawianych pracy dyplomowej związanej tematycznie z profilem praktyk.

- Pogłębienie wiedzy o samodzielnej pracy przy zbieraniu materiału badawczego i literatury przedmiotu .

- Poszerzenie umiejętności analizy badanego materiału i interpretacji jej wyników oraz możliwej implementacji wyników do danego sektora gospodarki lub życia społeczno-kulturalnego.

- Sporządzenie pracy dyplomowej spełniającej wymogi treściowe i formalne.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• ogólna wiedza językoznawcza, ogólna wiedza z zakresu prowadzenia badań naukowych i pisania prac naukowych, deklaracja realizacji praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje dotyczące materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Metoda analizy przypadków ✔

Zagadnienia na e-learningu ✔

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 50

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 200

Przygotowanie raportów 50

Przygotowanie pracy licencjackiej 90

SUMA GODZIN 450

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 15 za dwa semestry (7/8)

Literatura:

• Bańkowska E., Mikołajczuk A. (red.). 2000. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa.

• Brown, K. (red.). 2006. Encyclopedia of Language and Linguistics. Amsterdam.

• Bukowski, P., Heydel, M. 2009. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków.

• Dereń, E., Polański E., Szopa M., 2010. Poradnik interpunkcyjny. Katowice.

• Eco, U. 2007. Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa.

• Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, dowolne wydanie.

• Kaniewska, B., Legeżyńska, A. 2005. Teoria literatury: skrypt dla studentów filologii polskiej. Poznań.

• Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990 (lub wyd. następne).

• Osuchowska, B. 2005. Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Inicjał, Warszawa.

• Markowski, A. 2004. Wielki słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa..

• Polański, E. 2012. Zasady pisowni i interpunkcji, [w:] Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. nauk. E. Polański, Warszawa.

• Polański, K. (red.). 1999. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. II popr. i uzup., Ossolineum, Wrocław.

• Wolański, A. 2008. Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka – prasa – WWW, WN PWN Warszawa.

Ponadto literatura wskazana zależnie od tematu pracy.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

- umie sformułować bardziej złożony problem praktyczny i wybrać odpowiednią metodologię jego badań

- potrafi zidentyfikować literaturę przedmiotu niezbędną do badania bardziej złożonego problemu praktycznego, dotrzeć do niej i korzystać z niej

- potrafi zidentyfikować, zdobyć i w sposób pogłębiony przeanalizować materiał badawczy związany z bardziej złożonym problemem praktycznym

- umie przeprowadzać argumentację tez i formułować wnioski z analizy bardziej złożonego problemu praktycznego

- umie napisać pracę dyplomową (magisterską) poświęconą bardziej złożonemu problemowi praktycznemu zgodnie z przedstawionymi wymogami

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): terminowe napisanie pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, będącej w znacznym stopniu nowym ujęciem badanego zagadnienia oraz wiedza i umiejętności wymagane do analizy materiału na poziomie znakomitym

dobry plus (+db; 4,5): terminowe napisanie pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, będącej w umiarkowanych stopniu nowym ujęciem badanego zagadnienia oraz wiedza i umiejętności wymagane do analizy materiału na poziomie bardzo dobrym

dobry (db; 4,0): terminowe napisanie pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, bez poważniejszych braków i błędów oraz wiedza i umiejętności wymagane do analizy materiału na poziomie dobrym

dostateczny plus (+dst; 3,5): terminowe napisanie pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, ale ze znacznymi brakami i błędami, oraz wiedza i umiejętności wymagane do analizy materiału na poziomie wystarczającym

dostateczny (dst; 3,0): terminowe napisanie pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, ale z licznymi i znacznymi błędami, oraz wiedza i umiejętności wymagane do analizy materiału na poziomie wystarczającym

niedostateczny (ndst; 2,0): niewywiązanie się w terminie z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, wiedza i umiejętności wymagane do analizy materiału na poziomie niewystarczającym

Praktyki zawodowe:

Zaliczenie praktyk po 4 semestrze (możliwe rozpoczęcie od 2 semestru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Gortych-Michalak, Karolina Kaczmarek, Marcin Michalski, Emilia Wojtasik-Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikko Bentlin, Jowita Niewulis-Grablunas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Erzsebet Panka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)