Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pierwszy język regionu (grecki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2FR-PJR-GR-23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pierwszy język regionu (grecki)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów S2-FREbf, S2-FREbl, S2-FREsr, S2-FREwe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- wyrabianie umiejętności w zakresie zrozumienia różnego tekstów obejmujących tematy, ujęte w sylabusie (programie) przedmiotu

- nabywanie umiejętności pozwalających na wytwarzanie szerszych wypowiedzi oraz tekstów pisanych obejmujących tematy, ujęte w sylabusie (programie) przedmiotu

- wyrabianie umiejętności wyrażania własnej opinii i zdania w różnego rodzaju sytuacjach komunikacyjnych (dialog, dyskusja, dłuższa prezentacja)

- wyrabianie / kształtowanie nawyków oraz zwyczajów językowych, pozwalających na zastosowania adekwatnych środków językowych w określonych sytuacjach komunikacyjnych

- wyrabianie oraz utrwalanie i kształtowanie nawyków przydatnych w wykonywaniu zadań oraz prac mających charakter indywidualny lub grupowy

- utrwalanie i poszerzanie zasad poprawnej pisowni języka przedmiotu

- dokształcanie umiejętności tworzenia poprawnych, skomplikowanych wypowiedzi, komunikatów i konstrukcji składniowych w języku specjalności

- kształtowanie właściwych postaw i umiejętności, związanych z wykonywaniem prac i zadań w grupie lub zespole oraz wskazywanie i kształtowanie postaw oraz wartości, którymi należy się kierować podejmując pracę lub zadania oraz uczestnicząc w zajęciach

- wskazywanie sposobów oraz metod związanych z potrzebą samokształcenia i wykorzystania tradycyjnych oraz współczesnych źródeł oraz zasobów

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• znajomość języka regionu na poziomie co najmniej B2.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje dotyczące materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny ✔

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Metoda analizy przypadków ✔

Uczenie problemowe (Problem-based learning) ✔

Metoda ćwiczeniowa ✔

Pokaz i obserwacja ✔

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) ✔

Praca w grupach ✔

Zagadnienia na e-learningu ✔


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120 ĆW

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 150

Czytanie wskazanej literatury 30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 40

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20

SUMA GODZIN 360

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 12 za dwa semestry (6/6)

Literatura:

• Podręcznik na poziomie C1 zalecany przez nauczyciela.

• Artykuły prasowe i inne pozycje zalecane i wybrane przez nauczyciela.

• i inne, podyktowane aktualnymi potrzebami zasoby internetowe i książkowe.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat struktury języka regionu, zna słownictwo obejmujące tematykę określoną w sylabusie (programie) przedmiotu

- tworzy poprawne morfo-syntaktycznie i fonetycznie wypowiedzi, dotyczące różnych zagadnień, mieszczących się w zakresie treści sylabusa (programu) przedmiotu; wyrażać własny sąd i poglądy oraz odpowiednio je argumentować

- umie tworzyć poprawne morfo-syntaktycznie i ortograficznie teksty, dotyczące zagadnień, mieszczących się w zakresie treści sylabusa (programu) przedmiotu; wyrażać własny sąd oraz poglądy i odpowiednio je argumentować

- umie tworzyć poprawne pod względem stylistycznym złożone konstrukcyjnie teksty, posługując się szerokim zakresem słownictwa

- potrafi w sposób odpowiedni inicjować, prowadzić i uczestniczyć w skomplikowanej tematycznie rozmowie, kierować właściwe pytania, udzielać odpowiedzi, aprobować cudze sądy lub im zaprzeczać, udzielać informacji i uzyskiwać informacje; w sposób swobodny i kreatywny przeprowadzać rozmowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych

- odpowiednio używa środków językowych dla osiągnięcia określonych celów komunikacyjnych i potrafi za ich pomocą wyrażać chęć, intencję, aprobatę lub dezaprobatę lub innego rodzaju stany i emocje

- rozumie ze słuchu wypowiedzi autentyczne oraz potrafi zidentyfikować główne koncepcje i cele oraz intencje nadawcy, rozumie informacje oraz dopasowuje swoje odpowiedzi i reakcje do kontekstu (konsytuacji), potrafi streścić treść rozmowy lub wypowiedzi oraz dokonać jej podsumowania

- rozumie napisane w języku przedmiotu teksty naukowe oraz potrafi zidentyfikować główne koncepcje i cele oraz intencje nadawcy, rozumie, rozpoznaje kontekst lub konsytuację, dokonuje i krótkiego, i dłuższego podsumowania w formie pisemnej posługując się odpowiednią leksyką oraz frazami

- zna zasady poprawnej wymowy i w sposób poprawny i przemyślany wygłasza komunikaty, przedstawia dłuższe wypowiedzi w języku przedmiotu

- umie przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji w języku regionu

- pracuje z tekstem naukowym napisanym w języku regionu oraz konstruuje i redaguje własny tekst korzystając z wiedzy stylistycznej, składniowej, etc.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• obecność na zajęciach;

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć;

• znajomość zalecanej literatury przedmiotu;

• pozytywne oceny z testów i kolokwiów.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kyriakos Papoulidis
Prowadzący grup: Nikolaos Giallelis, Kyriakos Papoulidis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nikolaos Giallelis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)