Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język europejski poziom podstawowy (j. francuski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2FR-JE-FP-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język europejski poziom podstawowy (j. francuski)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów S2-FREap i S2-FREwi
Przedmioty dla programów S2-FREbf, S2-FREbl, S2-FREsr, S2-FREwe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Cele kształcenia:

osiągnięcie pierwszego stopnia kompetencji komunikacyjnych w zakresie nauczanego języka na poziomie A1+ wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) na poziomie A1+

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• brak wymagań w zakresie nauczanego drugiego języka regionu (poziom AB – Absolute Beginner).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje dotyczące materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień ✔

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Gra dydaktyczna/symulacyjna ✔

Metoda ćwiczeniowa ✔

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) ✔

Praca w grupach ✔

Zadania w e-learningu ✔

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 150

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30

SUMA GODZIN 300

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 12 za dwa semestry (6/6)


Literatura:

- podręcznik do nauki na poziomie A1/A1+ zaproponowany przez prowadzącego

- podręcznik z ćwiczeniami gramatycznymi na poziomie A1/A1+ zaproponowany przez prowadzącego

- dodatkowe materiały z innych podręczników, prasy i Internetu oraz materiały własne prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

Słuchanie: rozumie krótkie wypowiedzi na tematy potoczne, dotyczące życia codziennego i prywatnego, jeśli mówca mówi powoli, prostym językiem i jest gotowy do pomocy. Potrafi robić notatki z odsłuchu prostych komunikatów dotyczące głównych informacji.

Czytanie: potrafi odczytać podstawowe rodzaje pisma. Rozumie proste teksty na tematy codzienne i/lub zawierające podstawowe informacje o ludziach i sprawach pozostających w jego/jej bliskim kręgu zainteresowań.

Mówienie: potrafi się przedstawić, wyrażać treści i formułować pytania z zakresu życia codziennego. Potrafi reagować w podstawowy sposób w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, np. przywitać się, pożegnać, podziękować, przeprosić, potwierdzić, zaprzeczyć.

Pisanie: potrafi napisać prosty tekst, np. nieformalny list, opisać swoją rodzinę, swoje otoczenie. Potrafi wypełniać formularze (np.: w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

Opanował w stopniu podstawowym wymowę i intonację zdania

Ma podstawową wiedzę na temat kraju/krajów i regionu uczonego języka

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Skala ocen Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć z języka europejskiego na poziomie podstawowym regionu jest:

1. uczestnictwo w zajęciach. Zajęcia są obowiązkowe (w semestrze możliwe dwie nieobecności bez potrzeby usprawiedliwiania lub odrabiania zajęć). Usprawiedliwieniem zajęć może być zwolnienie lekarskie lub udokumentowane uczestnictwo w konferencjach, panelach, projektach itp.

Za każdą kolejną nieobecność student wykonuje dodatkową pracę wyznaczoną przez prowadzącego.

W wypadku, gdy student opuści ponad 50% zajęć dydaktycznych, nie może uzyskać zaliczenia.

2. Zaliczenie testów na zajęciach, prowadzonych stacjonarnie lub zdalnie. Testy zaliczone muszą mieć co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Dopuszcza się jednokrotną poprawę danego testu w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o ocenie lub 2 tygodni od nieobecności na zajęciach, na których test pisała grupa, a student był nieobecny. Jeśli nieobecność nie została usprawiedliwiona student otrzymuje ocenę niedostateczną i przysługuje mu 1-krotna poprawa.

Suma ocen z testów w semestrze musi wynieść co najmniej 60%.

3. Oddanie/przesłanie prac pisemnych i ich ewentualne poprawienie

4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, przeprowadzonego stacjonarnie lub zdalnie jest uzyskanie zaliczeń od wszystkich prowadzących przedmiot na danym roku studiów za oba semestry.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Orchowska
Prowadzący grup: Pascale Bali
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Pascale Bali, Izabela Orchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pascale Bali
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)