Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język europejski (angielski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2FR-JE-A-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język europejski (angielski)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów S2-FREbf, S2-FREbl, S2-FREsr, S2-FREwe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest doskonalenie sprawności językowych na poziomie średniozaawansowanym, przy uwzględnieniu wymiaru pragmatycznego, społeczno-kulturowego, między- i metakulturowego komunikacji językowej; po ukończeniu kursu rocznego obejmującego 120h student osiąga poziom biegłości językowej B2.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• Wymagana jest znajomość języka angielskiego / niemieckiego / francuskiego na poziomie B1. Student wykorzystuje również wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas nauki języka ojczystego i innych języków obcych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje dotyczące materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Gra dydaktyczna/symulacyjna ✔

Metoda ćwiczeniowa ✔

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) ✔

Praca w grupach ✔

Inne – w języku francuskim również przygotowanie do samodzielnej wypowiedzi ustnej w formie prezentacji o nachyleniu argumentacyjnym oraz do argumentacji pisemnej ✔

Zagadnienia na e-learningu ✔


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 210

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30

SUMA GODZIN 360

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 12 za dwa semestry (6/6)


Literatura:

• materiały dydaktyczne na poziomie B1-B2 (podręczniki, teksty z prasy i Internetu oraz materiały własne prowadzącego (dostarczone przez prowadzącego, np. nagrania audio i wideo)

• lektura – tekst odpowiadający poziomowi kursu (dostarczony przez prowadzącego)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

- Rozumie dłuższe wypowiedzi pod warunkiem, że temat jest mu znany, rozumie większość wątków w nagraniach audio i wideo dotyczących bieżącej tematyki

- Rozumie większość wątków w tekstach prasowych o bieżącej tematyce, również opisujących stanowiska i poglądy

- Umie brać udział w dyskusji na znane mu tematy, formułuje przejrzyste i komunikatywne wypowiedzi, argumentuje w sposób merytoryczny i spójny

- Formułuje spójne, poprawne gramatycznie i adekwatne stylistycznie teksty na dowolny temat związany z zainteresowaniami lub życiem zawodowym

- Opanowuje w poszerzonym zakresie artykulację głosek i intonację zdaniową

- Ma poszerzoną wiedzę na temat kraju/krajów uczonego języka

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Podstawowe kryteria zaliczenia zajęć z PNJE :

1. Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych

Zajęcia są obowiązkowe (w semestrze możliwe dwie nieobecności bez potrzeby usprawiedliwiania lub odrabiania zajęć).

2. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach

Usprawiedliwieniem zajęć może być zwolnienie lekarskie lub udokumentowane uczestnictwo w konferencjach, panelach, projektach itp.

Za każdą kolejną nieobecność student wykonuje dodatkową pracę wyznaczoną przez prowadzącego.

W wypadku, gdy student opuści ponad 50% zajęć dydaktycznych, nie może uzyskać zaliczenia.

3. Warunki i tryb uzyskania zaliczenia i składania egzaminu

1. Obecność na zajęciach, jak w punkcie 1.

2. Zaliczenie testów kontrolnych na zajęciach.

3. Oddanie/przesłanie prac pisemnych i ich popraw w wyznaczonym przez wykładowcę terminie

4. Przygotowanie i przedstawienie na zajęciach prezentacji multimedialnej

5. Zaliczenie wyznaczonej przez prowadzącego lektury

6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, przeprowadzonego stacjonarnie lub zdalnie jest uzyskanie zaliczeń od wszystkich prowadzących przedmiot na danym roku studiów za oba semestry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewandowski
Prowadzący grup: Marcin Lewandowski, Krzysztof Matecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)