Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia nauki z elementami naukoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-ZWDL-FNN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia nauki z elementami naukoznawstwa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru zarządzania wiedzą
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filozofia,

- specjalność: Zarządzanie wiedzą

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat:

1. Rodzajów wiedzy i znaczenia pojęcia nauki,

2. Głównych działów nauki (współczesne klasyfikacje nauk),

3. Metod stosowanych w nauce,

4. Głównych determinantów rozwoju wiedzy naukowej,

5. Znaczenia pojęć: nauka, protonauka, paranauka, pseudonauka (definicje i przykłady historyczne),

6. Etycznych aspektów praktyki badawczej

7. Relacji łączących naukę z poszczególnymi dziedzinami techniki,

8. Społecznego znaczenia praktyki naukowo-badawczej i wytworów nauki.


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- zajęcia prowadzone w w formie tradycyjnej

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu logiki

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Kontakt z prowadzącym

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykład,

- dyskusja,

- prezentacja materiałów audio-video

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 pkt ECTS

Skrócony opis:

Zadaniem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu filozofii nauki i naukoznawstwa.

W trakcie zajęć omawiane są i analizowane wybrane problemy praktyki naukowej oraz najważniejsze współczesne doktryny metodologiczne.

Treści prezentowane i dyskutowane w trakcie wykładów wiążą się zagadnieniami metodologicznymi, epistemologicznymi i logicznymi.

Pełny opis:

1. Pojęcie wiedzy i rodzaje wiedzy racjonalnej,

2. Pojęcie nauki i podział nauk,

- klasyfikacje historyczne (od Arystotelesa do F. Engelsa),

- współczesne podziały nauk,

3. Pojęcie metody naukowej,

- metody stosowane w nauce,

4. Redukcjonizm i unifikacjonizm w nauce,

5. Determinanty rozwoju nauki,

- determinanty wewnętrzne i stanowisko internalizmu,

- determinanty zewnętrzne i stanowisko eksternalizmu,

6. Pojęcie eksperymentu naukowego

- perspektywa metodologiczna,

- perspektywa historyczna,

7. Zagadnienia etyczne w nauce,

- charakterystyka problemu,

- etyka eksperymentu naukowego,

8. Charakterystyka wybranych orientacji metodologicznych:

- filozofia nauki F. Bacona,

- podejście kantowskie,

- neopozytywizm, konwencjonalizm, energetyzm

- filozofia nauki K. R. Poppera,

- filozofia nauki I. Lakatosa,

- orientacja historyczno socjologiczna - L. Fleck,T. Kuhn,

- nowy eksperymentalizm

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin końcowy (egzamin ustny w oparciu o listę pytań)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.