Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publicystyka i krytyka artystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDU-PKA Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publicystyka i krytyka artystyczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty am 3 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia laboratoryjne mają dwa zasadnicze cele:

- wykształcenie umiejętności pisania o wybranych praktykach artystycznych (od kompetencji „patrzenia i widzenia” po formułowanie tez, poglądów, błyskotliwych spostrzeżeń i opinii, fachowego opisu, waloryzacji estetycznej i artystycznej, rzeczowej argumentacji).

- wykształcenie umiejętności analizowania tekstów krytycznych,Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

podana na zajęciach

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

analiza tekstów krytycznych, dyskusja, omawianie warsztatu krytyka, wypowiedzi pisemne i ustne na zadany temat

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 pkty ects

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną omówione różne formy i gatunki publicystyki kulturalnej (w zależności od specyfiki medium); zanalizowane zostaną wzajemne relacji języka sztuki z językiem krytyki; uwarunkowania, struktury i funkcje tekstu krytycznego w danym kontekście kulturowym/społecznym; różnice pomiędzy opisem a interpretacją, rola krytyka we współczesnej kulturze (rynek sztuki, konteksty instytucjonalne i nieformalne).

Pełny opis:

W tym celu osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia konieczne będą:

- prezentacje różnorodnych form i gatunków publicystyki kulturalnej (w zależności od specyfiki medium);

- zbadanie wzajemnych relacji języka sztuki z językiem krytyki;

- omówienie uwarunkowań, struktury i funkcji tekstu krytycznego w danym kontekście kulturowym/społecznym; opis vs interpretacja

- przedyskutowanie roli krytyka we współczesnej kulturze (rynek sztuki, konteksty instytucjonalne i nieformalne).

Literatura:

Artysta, kurator, instytucja, odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki - red. Marta Kosińska, Karolina Sikorska, Agata Skórzyńska

Krytyka sztuki - filozofia, praktyka, dydaktyka red. Łukasz Guzek, Gdańsk 2013; pdf on-line: http://pbc.gda.pl/Content/42837/Krytyka%20Sztuki.pdfDzieje krytyki artystycznej, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Warszawa 2009;

Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań 2005

C. Greenberg, Stan krytyki, w: tegoż Obrona modernizmu, tłum. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, opr. G. Dziamski, Kraków 2006.

U. Eco, Jak pisać wstęp do katalogu, tłum. J. Ugniewska, w: tegoż, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.

Przestrzeń sztuki: obrazy, słowa, komentarze, red. M. Popczyk, ASP Katowice 2005.

T. Zgółka, O obiektywności krytyki artystycznej, w: Wartość, dzieło, sens, red. J. Kmita, Warszawa 1975.

G. Dickie, Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna, tłum. M. Gołaszewska, w: Estetyka na świecie, red. M. Gołaszewska, Kraków 1985

E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, tłum. K. Kamińska, w: tegoż, Studia z historii sztuki, oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971

Sławomir Marzec, Sztuka czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Robert C. Morgan, Artysta i globalizacja, Galeria Miejska w Lodzi, Łódź 2008.

Anda Rottenberg, Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80. opr. Kasia Redzisz, Karol Sienkiewicz, Open Art Project Warszawa 2009

Jerzy Stajuda, O obrazach i innych takich opr. Jola Gola, Maryla Sitkowska, Warszawa 2000

Raster. Macie swoich krytyków. Antologia tekstów red. Jakub Banasiak, Oficyna 40000 malarzy, Warszawa 2009

Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku, red. D.Kozicka, T.Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007

E.Udalska, Krytyka teatralna: rozważania i analizy, Katowice 2000.

Stuart Morgan, Z notatnika kamerdynera sztuki, Gdańsk 1997

Jakub Banasiak, Rewolucjoniści są zmęczeni. Wybór tekstów 2006-2008”, Otwarta Pracownia, Kraków, 2008

Roland Barthes, Krytyka i prawda [w:] „Współczesna teoria badań literackich za granicą”, t. II, Kraków 1976

Mieczysław Porębski, Krytycy i sztuka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004

Anna Raczynski, Sztuka ruchomego obrazu: rozszerzona praktyka dokumentalna w sztuce współczesnej –

on-line: http://www.journal.doc.art.pl/pdf9/anna_raczynski_sztuka_ruchomego_obrazu.pdf

Magazyn Szum http://magazynszum.pl/wp-content/uploads/2015/06/SZUM-20151005-09-48.pdf

Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

Student umie:

K_U02 dokonać rozpoznania, obserwacji, interpretacji i krytycznej oceny wytworów kultury, przypisując je do właściwej tradycji

K_U06 pisać i redagować teksty informacyjne, promocyjne i krytyczne w języku polskim i obcym, dotyczące działalności kulturalnej, artystycznej, społecznej z wykorzystaniem rożnych źródeł informacji oraz ujęć teoretycznych

Jest gotowy do:

K_K10 świadomego i aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego w ich przejawach medialnych, ma również świadomość znaczenia problematyki etycznej związanej ze współczesną komunikacją medialną

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, minimum dwa teksty własne w ciągu semestru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.