Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-FINA-DWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Społecznych
specjalność nauczycielska na filozofii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filozofia-Specjalność Nauczycielska: Etyka i Wiedza o Społeczeństwie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cel 1: Przekazanie rozszerzonej wiedzy dotyczącej specyfiki metodologicznej i dydaktycznej wiedzy o społeczeństwie.


Cel 2: Doskonalenie umiejętności spójnego wywodu przydatnego podczas pracy dydaktycznej z wykorzystaniem pytań i poleceń dydaktycznych.


Cel 3: Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w ramach pracy dydaktycznej.


Cel 4: Pobudzanie kreatywnego potencjału przyszłych nauczycieli, który pozwoli im reagować na zmieniające się sytuacje dydaktyczne.


Cel 5: Doskonalenie umiejętności kooperacji i pracy w grupie podczas zajęć dydaktycznych.


Cel 6: Rozwijanie kompetencji w zakresie doskonalenia zawodowego warsztatu pracy nauczyciela Wiedzy o społeczeństwie.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Proponowane zajęcia składają się z dwóch części: wykładów (30 godzin) oraz ćwiczeń (15 godzin). Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką dydaktyczną przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. W ramach części obejmującej wykłady przekazana zostanie pogłębiona i rozszerzona wiedza teoretyczna dotycząca źródeł dydaktycznych, metod nauczania oraz form pomiaru dydaktycznego wykorzystywanych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. W ramach części obejmującej ćwiczenia rozwinięte zostaną umiejętności praktyczne w zakresie posługiwania się takimi narzędziami jak pytania, polecenia, czy argumenty dydaktyczne. Efektem proponowanych zajęć będzie również wykształcenie kompetencji społecznej obejmującej świadomość znaczenia ciągłego doskonalenia warsztatu nauczyciela przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”.

Pełny opis:

1) Zajęcia organizacyjne. Specyfika dydaktyczna przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”.

2) Treści nauczania i ich dobór. Cele nauczania i ich operacjonalizacja.

3) Źródła dydaktyczne w nauczaniu WOS. Krytyka materiałów źródłowych (wewnętrzna i zewnętrzna).

4) Metody nauczania WOS: metody kreatywne-metody rozwiązywania problemów-metody kooperatywne.

5) Pytania dydaktyczne w nauczaniu WOS.

6) Polecenia dydaktyczne w nauczaniu WOS.

7) Argumenty w nauczaniu WOS.

8) Krytyczne myślenie w nauczaniu WOS.

9) Pomiar dydaktyczny w nauczaniu WOS.

10) Zajęcia końcowe.

Literatura:

1. Ura D., Gensler M., "Wybrane problemy z metodyki nauczania wiedzy o społeczeństwie", Warszawa 1996.

2. Kupisiewicz C., "Podstawy dydaktyki ogólnej", Warszawa 2000.

3. Okoń W., "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej", Warszawa 1998.

4. Podstawy programowe dla III i IV etapu edukacji obywatelskiej.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna specyfikę dydaktyczną wiedzy o społeczeństwie i rozumie rolę tego przedmiotu w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

2. Posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę dotyczącą życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

3. Potrafi w sposób spójny przedstawiać problematykę z zakresu WOS z wykorzystaniem pytań, poleceń i argumentów dydaktycznych.

4. Umie w sposób krytyczny dobierać źródła, które są podstawą pracy dydaktycznej.

5. Potrafi rozwijać potencjał kreatywny u siebie i u innych oraz prowadzić zajęcia WOS z wykorzystaniem formuły rozwiązywania problemów.

6. Posiada pogłębioną umiejętność przeprowadzenia projektu edukacyjnego z zakresu Wiedzy o społeczeństwie.

7. Jest świadomy wagi doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela WOS oraz wykazuje inicjatywę w zakresie aktywności obywatelskiej.

Metody i kryteria oceniania:

5 - Student posiada znakomitą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne

4.5 - Student posiada bardzo dobrą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne

4 - Student posiada dobrą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne

3.5 - Student posiada zadowalającą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jednak występują pewne niedociągnięcia

3 - Student posiada dostateczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, występują nadto znaczne niedociągnięcia i błędy

2 - Student posiada niezadowalającą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.