Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-GEOM-Ginf1-DI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geomatyka
Jednostka: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

geografia, specjalność geoinformacja

Cele kształcenia:

1. Cel (cele) modułu kształcenia

• Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o modelu funkcjonalnym geomatyki, normalizacji w zakresie krajowej i europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej, układach odniesień przestrzennych, modelach danych przestrzennych, metadanych i implementacji XML/GML dla danych przestrzennych. Celem związanym z pozyskiwaniem geoinformacji jest zapoznanie z tachimetrią i satelitarnymi metodami określania położenia obiektów.

• Celem głównym ćwiczeń jest wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z geomatyką oraz poznanie roli geomatyki w pozyskiwaniu, analizowaniu, interpretowaniu i praktycznym zastosowaniu geoinformacji


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu kartografii i topografii na poziomie szkoły średniej

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne w e- learningu na platformie Moodle na stronie internetowej www.elearning.amu.edu.pl/wngig

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład i ćwiczenia w sali komputerowej

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

punktów ECTS - 5

Pełny opis:

Geomatyka jako dziedzina wiedzy służąca do pozyskiwania, zbierania, utrzymywania, analizy, interpretacji, przesyłania i wykorzystywania informacji geoprzestrzennej

Standaryzacja w geomatyce: normalizacja w geomatyce; normy ISO, dyrektywa INSPIRE 2007

Infrastruktura informacji przestrzennej: modelowanie danych.

Standard wymiany danych przestrzennych GML/XML

Baza danych geoprzestrzennych. Formaty zapisu danych wektorowy i rastrowy

Kartograficzny proces wizualizacji (budowa bazy danych, interpolacja, wybór modelu wizualizacji przestrzennej w programie do wizualizacji danych XYZ - SURFER).

Układy współrzędnych stosowane w Polsce. Nadawanie georeferencji mapom w programie QGIS. Wykonanie projektu w programie QGIS

Literatura:

• Banasik P., P. Ciechociński, J. Czaja: „Podstawy geomatyki”, 2011, Wydawnictwo AGH

• Gaździcki J., 2003 Internetowy leksykon geomatyczny [on-line]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, [dostęp 1 września 2013]. Dostępny na: http://www.ptip.org.pl.

• J. Januszewski, „Systemy satelitarne”, 2010, PWN, Warszawa

• Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B., 2007, Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych w badaniach środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

• Przewłocki S., 2008. Geomatyka. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii i koncepcje dotyczące zróżnicowania przestrzennego zjawisk na powierzchni Ziemi

ma wiedzę w zakresie matematyki i statystyki pozwalającą na opis i analizę zjawisk geograficznych

ma wiedzę na temat technik zdalnego pozyskiwania informacji geograficznej oraz jej przetwarzania i interpretacji

zna źródla danych przestrzennych o środowisku geograficznym

posiada umiejętność przygotowania i udostępniania danych i informacji przestrzennej w tym szczególnie w standardach cyfrowych

posiada umiejętność wyszukiwania i pobierania danych i informacji z różnych źródeł, szczególnie cyfrowych

potrafi wyszukać i dokonać wyboru narzędzi i oprogramowania do rozwiązywania zadań

potrafi wykorzystać literaturę fachową z zakresu geoinformacji w języku polskim i angielskim do interpretacji i prezentacji posiadanej wiedzy

potrafi ocenić jakość danych o środowisku geograficznym i wykorzystać tę wiedzę w ich przetwarzaniu i interpretacji

ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy geograficznej i informatycznej

jest odpowiedzialny za realizację podjętych zadań, a w ich zakresie za wykorzystywany sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych;

Metody i kryteria oceniania:

a. Test końcowy z wykładu – 100% - ocena bdb; 55% - ocena dst

b. Ocena końcowa z ćwiczeń – pozytywnie wykonane i zaliczone opracowania naukowe, dodatkowo: obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Hildebrandt-Radke, Beata Janczak-Kostecka, Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak, Beata Medyńska-Gulij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Hildebrandt-Radke, Beata Janczak-Kostecka, Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak, Beata Medyńska-Gulij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Hildebrandt-Radke, Beata Janczak-Kostecka, Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak, Beata Medyńska-Gulij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Hildebrandt-Radke, Beata Janczak-Kostecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.