Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-BIOG-G2-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biogeografia
Jednostka: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

geografia

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• Wiedza i umiejętności z zakresu podstaw geografii fizycznej, biologii

• Umiejętność korzystania z powszechnie dostępnych źródeł informacji


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykłady, ćwiczenia

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Główne czynniki wpływające na rozmieszczenie roślin i zwierząt na Ziemi.

Krótka charakterystyka flory polskiej; endemity, relikty, refugia, definicje, przykłady.

Elementy geograficzne flory polskiej i europejskiej.

Pojęcie synatropizacji. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w ujęciu historycznym i współcześnie; zmiany w rozmieszczeniu niektórych gatunków roślin, zwierząt I ekosystemów.

Gatunki obce florze polskiej; rośliny sprowadzone z Ameryki i innych regionów świata.

Śródlądowe zbiorniki wodne, wydmy i torfowiska jako przykłady występowania roślinności azonalnej.

Lądowe państwa biogeograficzne kuli ziemskiej (kryteria, zasobność, endemizm, odrębność), biomy.

Geobotaniczny podział Polski, odrębność Działu Północnego

Biogeograficzna charakterystyka fauny polskiej na tle rozmieszczenia gatunków ssaków i ptaków w Europie

Czynna i bierna ochrona przyrody w Polsce, podstawowe pojęcia, przykłady

Przyczyny zróżnicowania flory i roślinności Norwegii

Literatura:

Brown J.H., Lomolino M.V. 1998. Biogeography. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts.

Huggett R.J. 2004. Fundamentals of Biogeography. Routledge, London, New York.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1986. Geografia roślin. PWN, Warszawa.

Kostrowicki S. 1999. Geografia biosfery. PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z. 1991. Geografia roślin. WSiP, Warszawa.

Podbielkowski Z. 1992. Rośliny użytkowe. WSiP, Warszawa.

Pucek Z., Raczyński J. 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa.

Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa.

Zohary D., Hopf M. 1988. Domestication of Plants in the Old World. Clarendon Press, Oxford.

Efekty uczenia się:

Prawidłowo opisuje i interpretuje diagram pluwiotermiczny

Umiejętnie charakteryzuje poszczególne biomy w kontekście warunków klimatycznych i edaficznych.

Potrafi ocenić wpływ człowieka oraz natury na stabilność omawianych formacji

wyszukuje samodzielnie wiarygodne informacje naukowe na temat biogeografii

Potrafi scharakteryzować czynniki determinujące zasięgi poszczególnych gatunków roślin i zwierząt

Szacunkowo ocenia bogactwo przyrodnicze wybranego regionu (kraju) na podstawie położenia geograficznego oraz danych paleogeograficznych, historycznych, klimatycznych i topograficznych

Potrafi ocenić stopień synantropizacji poszczególnych regionów świata

Potrafi podać gatunki roślin i zwierząt zagrożonych w Polsce, przyczyny tego stanu oraz wskazać możliwe działania zapobiegające utracie tych gatunków

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy z wykładu – 60%

Test końcowy z ćwiczeń – 60% poprawnych odpowiedz ocena dostateczna,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Fiałkiewicz-Kozieł, Krystyna Milecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Fiałkiewicz-Kozieł, Krystyna Milecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.