Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia wybranych zjawisk kulturowych IV: Antropologia medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-AWZKIVAM-24-EtnU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia wybranych zjawisk kulturowych IV: Antropologia medyczna
Jednostka: Wydział Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Kierunek studiów:

Etnologia i antropologia kulturowa

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy o historii, przedmiocie i stanie badań oraz kierunkach rozwoju antropologii medycznej i współczesnych orientacjach teoretyczno-metodologicznych antropologii medycznej. Ukazanie jej związków z innymi dyscyplinami z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami antropologii medycznej. Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy problemów zdrowia, choroby i medycyny w różnych kontekstach społeczno-kulturowych i politycznych, z perspektywy antropologii medycznej. Ukazanie praktycznych zastosowań antropologii medycznej oraz rozwinięcie wrażliwości etycznej niezbędnej w badaniach z tego zakresu.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie i rozumienie tekstów naukowych w tym języku.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Większość zalecanej literatury jest dostępna w Bibliotece Wydziału Historycznego (część także w Bibliotece Głównej UAM). Niektóre artykuły przekażę studentom drogą elektroniczną.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Elementy wykładu, prezentacje multimedialne wykładowcy; dyskusja nad treściami literatury i prezentacji; dyskusja nad materiałami zebranymi w trakcie własnej pracy studentów.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 30

Czytanie wskazanej literatury -35

Własne poszukiwania materiałów – przygotowanie do zajęć - 20

Przygotowanie do egzaminu - 35

Suma godzin - 120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu (przedmiotu) - 4


Skrócony opis:

Zajęcia dają studentom podstawową wiedzę z zakresu antropologii medycznej jako subdyscypliny antropologii społeczno-kulturowej. Omawiają procesy wyłaniania się, rozwój i stan obecny tej dyscypliny na świecie i w Polsce, jej specyfikę wynikającą z powiązań interdyscyplinarnych oraz silnych cech nauki stosowanej. Studenci zapoznają się z najważniejszymi orientacjami teoretycznymi i pojęciami antropologii medycznej oraz aktualnymi polami badawczymi. Przedmiotem dyskusji są również problemy etyczne związane z badaniami nad zdrowiem i chorobą.

Pełny opis:

Zajęcia zapoznają studentów z podstawową wiedzą z zakresu antropologii medycznej jako ważnej subdyscypliny antropologii społeczno-kulturowej. Omówione zostaną kolejno następujące zagadnienia:

1. Historia antropologii medycznej w Stanach Zjednoczonych i Europie.

2. Współczesny stan badań i perspektywy rozwoju.

3. Historia antropologii medycznej w Polsce, współczesny stan badań i kierunki zainteresowań.

4. Najważniejsze orientacje teoretyczno-metodologiczne w obrębie antropologii medycznej.

5. Związki interdyscyplinarne antropologii medycznej - przykłady socjologii medycyny, historii medycyny oraz epidemiologii.

6. Podstawowy aparat pojęciowy antropologii medycznej I: zdrowie i choroba.

7. Podstawowy aparat pojęciowy antropologii medycznej II: systemy medyczne, medycyna ludowa, medycyna tradycyjna, medycyna komplementarna i alternatywna, biomedycyna.

8. Pluralizm medyczny w krajach "rozwijających się" - ekspansja biomedycyny, rola medycyny tradycyjnej, hybrydyzacja kulturowa.

9. „Nowy pluralizm medyczny” w świecie Zachodu - rola medycyny komplementarnej i alternatywnej, biomedycyna jako system kulturowy, medykalizacja, biomedykalizacja i ruchy demedykalizacyjne.

10. Medycyna komplementarna w Polsce.

11. Nowe pola badawcze antropologii medycznej - wybrane przykłady.

12. Antropologia medyczna jako nauka stosowana.

13. Problemy etyczne w badaniach nad zdrowiem i chorobą.

Literatura:

Bartoszko A., Penkala-Gawęcka D., Medical Anthropology in Poland, „Cargo”, 1,2: 2011.

Blaxter M., Zdrowie, Warszawa 2009.

Helman C., Why medical anthropology matters?, “Anthropology Today” 22 (1): 2006.

Penkala-Gawęcka D., Antropologia medyczna dzisiaj: kontynuacje, nowe nurty, perspektywy badawcze, w: Piątkowski W., Płonka-Syroka B. (red.), Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, Wrocław 2008.

Penkala-Gawęcka D., Medykalizacja w perspektywie antropologii medycznej, w: Nowakowski M., Włodzimierz Piątkowski W. (red.), Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, Lublin 2017.

Penkala-Gawęcka D. (red.), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologicznej (wybrane artykuły), Poznań 2010.

Penkala-Gawęcka D., Main I., Witeska-Młynarczyk (red.), W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych (wybrane artykuły), Poznań 2012.

Piątkowski W., Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność (fragmenty), Lublin 2008.

Sharma U., Contextualising Alternative Medicine, “Anthropology Today” 9 (4): 1993.

Torrey E.F., Czarownicy i psychiatrzy (wybrane rozdz.), Warszawa 1981.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- ma wiedzę o historii, stanie obecnym i podstawowych orientacjach teoretyczno-metodologicznych antropologii medycznej;

- orientuje się w powiązaniach interdyscyplinarnych antropologii medycznej;

- zna terminologię z zakresu antropologii medycznej i potrafi się nią właściwie posługiwać;

- potrafi krytycznie analizować i interpretować zjawiska badane przez antropologię medyczną w ich szerszym kontekście społeczno-kulturowym i politycznym;

- dostrzega możliwości zastosowań praktycznych wiedzy tworzonej przez antropologię medyczną, w tym znaczenie ekspertyz z tego zakresu dla polityki zdrowotnej;

- rozumie problemy etyczne związane z praktykowaniem antropologii medycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie przeprowadzana w oparciu o wyniki egzaminu pisemnego.

5,0 - znakomita wiedza

4,5 - bardzo dobra wiedza

4,0 - dobra wiedza

3,5 - zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Penkala-Gawęcka
Prowadzący grup: Danuta Penkala-Gawęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.