Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do komparatystyki literackiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WKL-11CSDM-E Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do komparatystyki literackiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku programu DU-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia chorwacka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

interpersonalne: umiejętności interdyscyplinarne; zapoznanie studentów z różnymi teoriami komparatystycznymi; umiejętność docenienia różnorodności kulturowej, kształtowanie świadomości transkulturowej;

instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania; umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętność rozwiązywania problemów;

systemowe: umiejętność uczenia się; umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu komparatystyki w praktyce; kreatywność; rozumienie innych kultur i zwyczajów.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest przybliżenie najważniejszych problemów teoretycznych oraz metodologicznych związanych z komparatystyką literacką (kulturową). Do kluczowych kwestii omawianych na zajęciach należeć będą: historia dziedziny, próba jej zdefiniowania, dylematy i kontrowersje, jakie nasuwa, praktyka komparatystyczna, tj. kształcenie umiejętności analizy tekstów literackich pozostających w relacji z innymi dyskursami sztuki i komunikacji. Wykładom będzie towarzyszyła refleksja nad zasadnością uprawiania literaturoznawstwa porównawczego w kontekście przemian zachodzących we współczesnej kulturze, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, a także pytanie o zasadność i celowość podejmowania badań komparatystycznych przez humanistę (filologa) w dobie globalizacji. Na przykładzie analiz porównawczych różnorodnych tekstów kultury zaprezentowane zostaną konkretne elementarne zagadnienia komparatystyki: intertekstualność, interdyscyplinarność, wpływologia, itp.;

Pełny opis:

TK_01 Omówienie zakresu, miejsca i znaczenie komparatystyki literackiej (kulturowej) w naukach humanistycznych WKL_01, WKL_02, WKL_03, WKL_05

TK_02 Prezentacja najważniejszych koncepcji teoretycznych z zakresu komparatystyki literackiej (kulturowej) w ujęciu diachronicznym i synchronicznym WKL_01, WKL_02, WKL_03, WKL_05

TK_03 Przedstawienie podstawowych pojęć, terminów i zagadnienień z zakresu komparatystyki literackiej (kulturowej) WKL_01, WKL_02, WKL_03, WKL_05

TK_04 Prezentacja specjalizacji komparatystycznych, a także założeń, celów, funkcji wynikających z charakteru specjalizacji WKL_01, WKL_02, WKL_03, WKL_05

TK_05 Ukazanie interdyscyplinarnego aspektu badań komparatystycznych WKL_01, WKL_02, WKL_03, WKL_05

TK_06 Prezentacja związków komparatystyki z translatologią WKL_01, WKL_02, WKL_03, WKL_05

TK_07 Przedstawienie komparatystyki w perspektywie studiów kulturowych (m.in. poskolonialnych) WKL_01, WKL_02, WKL_03, WKL_05

TK_08 Omówienie międzytekstowych, intersemiotycznych, intermedialnych, komunikacyjnych i dialogowych zastosowań oraz aspektów komparatystyki. WKL_01, WKL_02, WKL_03

TK_09 Prezentacja praktycznych aspektów komparatystyki (analiza tekstów) WKL_04, WKL_05, WKL_06, WKL_07

Literatura:

• Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovej. Warszawa 1997

• Bakuła Bogusław, W stronę komparatystyki integralnej. "Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym " 1/2004.

• Bilczewski Tomasz, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków 2010.

• Janaszek-Ivaničkova Halina, O współczesnej komparatystyce literackiej. Warszawa 1989.

• Komparatystyka dzisiaj. Tom I i II. Pod red. Ewy Szczęsnej i Edwarda Kasperskiego. Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

WKL_01 Potrafi zreferować i porównać najważniejsze koncepcje dotyczące komparatystyki literackiej (kulturowej) wypracowane na gruncie różnych teorii w naukach humanistycznych i w odniesieniu do historii dziedziny K_W01, K_W03, K_W04, K_W08, K_W21

WKL_02 Potrafi wyjaśnić rolę komparatystyki w całokształcie wiedzy o kulturze i komunikacji międzyludzkiej K_W01, K_W03, K_W04, K_W08, K_W21, K_K02, K_K06

WKL_03 Potrafi zdefiniować pojęcia i terminy z zakresu komparatystyki literackiej, a także uzasadnić wybór teorii komparatystycznej w odniesieniu do badań literaturoznawczych (kulturoznawczych) K_W03, K_W04, K_W08, K_W21 K_U12, K_U13

WKL_04 Zyskuje umiejętność porównywania kultur i literatur różnych kręgów kulturowych w oparciu o uzyskaną wiedzę K_W08, K_W21, K_K02, K_K06

WKL_05 Potrafi kompilować zdobytą podczas zajęć wiedzę, powiązać teorię z praktyką, przedyskutować i rozwiązywać problemy związane z przedmiotem badań K_W08, K_W19, K_21 K_U07, K_U09

WKL_06 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację związaną tematycznie z teorią i praktyką komparatystyczną K_U07

WKL_07 Posiada umiejętność czynnego uczestnictwa w pracy zespołu podejmującego problem badawczy K_K07

Metody i kryteria oceniania:

4. egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas zajęć oraz uzyskana na

podstawie lektury podręczników);

5. dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach ), aktywność na zajęciach (udział w dyskusji i praca zespołowa)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.