Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-21CSDM
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu DU-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia dla seminarium literaturoznawczego:

- wyposażenie studentów w zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny bohemistyki literaturoznawczej, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej,

- uzyskanie przez studentów umiejętności analizowania i syntezowania wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej, planowania tekstu naukowego, wypowiadania się w mowie i piśmie w języku czeskim i polskim, umiejętności zarządzania informacjami (zdobywanie i przetwarzanie danych z różnych źródeł), umiejętności rozwiązywania trudnych i złożonych problemów badawczych.


Cele modułu kształcenia dla seminarium językoznawczego:

- wypracowanie zdolności krytycznych i samokrytycznych, umiejętności interdyscyplinarnych, umiejętność korzystania z ustaleń ekspertów z dziedziny językoznawstwa południowo- i zachodniosłowiańskiego słowiańskiego,

- umiejętności analizowania i syntezowania wiedzy językoznawczej, umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym i czeskim/bułgarskim/serbskim/chorwackim na tematy związane z projektowaniem pracy magisterskiej,

- umiejętności zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętności badawczych, umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu językoznawstwa w praktyce.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wymagania wstępne dla seminarium literaturoznawczego:

Znajomość historii literatury chorwackiej, podstawowych założeń poetyki, podstaw teorii kultury.


Wymagania wstępne dla seminarium językoznawczego:

Potwierdzone osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie przedmiotów językoznawczych ze studiów I stopnia.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody i formy prowadzenia zajęć (seminarium magisterskie literaturoznawcze):

Dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, rozwiązywanie zadań, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda projektu, pokaz i obserwacja.


Metody i formy prowadzenia zajęć (seminarium magisterskie językoznawcze):

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10 (5+5)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu (seminarium magisterskie literaturoznawcze):

- zaprezentowanie podstawowych metod i teorii literaturoznawczych (strukturalizmu, semiotyki, hermeneutyki, krytyki tematycznej, dekonstrukcjonizmu, intertekstualności, feminizmu, badań kulturowych, teorii recepcji, teorii fikcji literackiej i koncepcji możliwych światów, postkolonializmu, Culture Studies),

- przedstawienie podstawowych teorii i metod komparatystycznych,

- ukazanie ważnych dla badań literackich kategorii estetycznych i pojęć filozoficznych,

- ugruntowanie zasad badania dzieła literackiego (analizy, interpretacji i wartościowania),

- przeprowadzanie wzorcowych analiz i interpretacji wybranych dzieł literackich,

- zaprezentowanie na poziomie pogłębionym zasad warsztatu bibliograficznego,

- zaprezentowanie zasad kompozycji opracowania naukowego,

- prezentacja podstawowych pojęć i reguł z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Treści programowe dla przedmiotu (seminarium magisterskie językoznawcze):

- zaprezentowanie podstawowych metod i teorii językoznawczych (strukturalizmu, gramatyki transformacyjno-generatywnej, kognitywizmu)

- przedstawienie podstawowych teorii i metod komparatystycznych w dziedzinie językoznawstwa,

- ukazanie ważnych dla badań językowych kategorii socjologicznych, psychologicznych i pojęć filozoficznych,

- ugruntowanie zasad badania tekstu (analizy i interpretacji),

- przeprowadzenie wzorcowych analiz języka wybranych tekstów pod względem fonetyki, leksyki, morfologii i składni

- przypomnienie zasad operowania elementami warsztatu bibliograficznego,

- zaprezentowanie zasad kompozycji opracowania naukowego,

- prezentacja podstawowych pojęć i reguł z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Literatura:

Zalecana literatura (seminarium magisterskie literaturoznawcze):

Burzyńska, M. P. Markowski: Teorie literatury XX wieku, t. I, II, Kraków 2007.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998.

Literatura, teoria, metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001.

Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2002.

J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995.

U. Eco: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

J. Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.

K. Wójcik: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterska, doktorską, Warszawa 2005.

Zalecana literatura (seminarium magisterskie językoznawcze):

J. Anusiewicz: Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.

M. Bugajski: Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.

J. Bartmiński: Językowy obraz świata, Lublin 1999.

J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995.

U. Eco: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

J. Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.

K. Wójcik: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterska, doktorską, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Seminarium magisterskie literaturoznawcze:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- definiuje podstawowe pojęcia teoretycznoliterackie, zna literaturoznawcze metodologie badawcze oraz terminologię literaturoznawczą w języku czeskim, języku polskim oraz w nowożytnym języku zachodnim,

- ocenia przydatność poszczególnych metod literaturoznawczych dla własnej pracy badawczej potrafi wykorzystać wiedzę teoretycznoliteracką i metodologiczną we własnej praktyce badawczej,

- analizuje i interpretuje dzieła literackie i fenomeny kulturowe w ujęciu synchronicznym i diachronicznym,

- potrafi dokonać wyboru tematu pracy magisterskiej i zastosowanej w jego realizacji metody badawczej i uzasadnić ten wybór za pomocą pogłębionych argumenty z zakresu metodologii literaturoznawczej,

- umie zaplanować i skomponować literaturoznawczą rozprawę naukową,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Seminarium magisterskie językoznawcze:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu gramatyki języków południowosłowiańskich, potrafi wyliczyć i omówić językoznawcze metodologie badawcze oraz prawidłowo posługuje się terminologią językoznawczą,

- potrafi wyjaśnić założenia poszczególnych metod językoznawczych, zakwalifikować je, rozpoznać i pokazać w wypowiedziach badawczych,

- potrafi wdrożyć zyskaną wiedzę teoretyczną językoznawczą i metodologiczną we własnej praktyce badawczej; potrafi interpretować zjawiska i zmiany językowe, stosując założenia poszczególnych metod językoznawczych,

- ocenia przydatność poszczególnych metod językoznawczych dla własnej pracy badawczej, zdobywa umiejętność poprawnej argumentacji, przekonywania i obrony własnego zdania oraz formułowania wniosków naukowych,

- potrafi zanalizować teksty pisane w poszczególnych językach/ dialektach, kategoryzować je i klasyfikować, porównać teksty spisywane w różnych epokach i wyławiać w nich innowacje, przedyskutować swe przemyślenia w mowie i piśmie,

- potrafi uzasadnić wybór tematu pracy magisterskiej i zastosowanej w jego realizacji metody badawczej,

- umie kompilować i integrować wiedzę zyskaną dzięki lekturze tekstów naukowych,

- umie uogólnić wnioski płynące z analizy językowej tekstów autorów minionych epok, poprawnie interpretować przemiany współczesne w obrębie poszczególnych języków,

- umie zaplanować i skomponować językoznawczą rozprawę naukową,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%).

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%).

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%).

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%).

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%).

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz, Mariola Mikołajczak, Krystyna Pieniążek-Marković, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Pieniążek-Marković, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzanna Kuczyńska, Krystyna Pieniążek-Marković, Joanna Rękas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Borowiak, Mariola Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)