Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka łacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SL-11KDM-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka łacińska
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku X-S2-KLASPOL
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia klasyczna

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zapoznanie z analizą stylistyczną tekstów pisarzy łacińskich,

- rozwinięcie czynnej znajomości gramatyki języka łacińskiego,

- opanowanie umiejętności tworzenia tekstów w języku łacińskim.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Opanowanie efektów uczenia się wyznaczonych dla przedmiotów: Praktyczna nauka języka łacińskiego (wszystkie poziomy), Lektura tekstów łacińskich I i II, Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, metoda ćwiczeniowa.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi kontynuację nauki języka łacińskiego z poprzedniego etapu studiów. Służy wyrobieniu umiejętności czynnego wypowiadania się w piśmie w języku łacińskim: poprzez zautomatyzowanie znajomości słownictwa, wyrażeń i konstrukcji charakterystycznych dla języka łacińskiego. Pisanie własnych tekstów łacińskich ćwiczy te umiejętności. Dodatkowo, podczas tłumaczenia tekstów z j. polskiego na j. łaciński studenci zapoznają się czynnie z podstawowymi zasadami translatologii.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- szyk zdania łacińskiego,

- przydatne frazy i frazeologia,

- środki stylistyczne w tekstach łacińskich,

- analiza stylistyczna i składniowa tekstów oryginalnych,

- teksty oryginalne jako wzorzec (retranslacja),

- tworzenie wypowiedzi pisemnych w języku łacińskim - metodyka,

- tworzenie wypowiedzi pisemnych w języku łacińskim - praktyka.

Literatura:

Zalecana literatura:

a) słowniki, leksykony, tezaurusy (oprócz wydawnictw podstawowych):

Johann Krebs, Joseph Schmalz, Antibarbarus der lateinischen sprache, Basel: B. Schwalbe, 1905. t 1-2 = https://archive.org/download/antibarbarusder01kreb/antibarbarusder01kreb.pdf (t. 1).

https://archive.org/download/antibarbarusder02kreb/antibarbarusder02kreb.pdf (t. 2).

Hugo Merguet, Lexikon zu den schriften Cicero's mit Angabe sämtlicher Stellen. Jena, G. Fischer, 1877–1894.

Totius latinitatis lexicon, opera et studio Aegidii Forcellini lucubratum. Et in hac editione post tertiam auctam et emendatam a Josepho Furlanetto alumno seminarii patavini. Novo ordine digestum amplissime auctum atque emendatum cura et studio Vincentii De Vit. Typis Aldinianis, Prati 1858–1879. (lub inne wydanie), domena publiczna:

t. 1 https://books.google.pl/books?id=yApLAAAAcAAJ

t. 2 https://books.google.pl/books?id=1e8s6s4yaNEC

t. 3 https://books.google.pl/books?id=KhieGtZokwUC

t. 4 https://books.google.pl/books?id=GwA2AQAAMAAJ

Onomastikon: https://books.google.pl/books?id=XZNHbUlygZ8C.

Appendix: https://books.google.pl/books?id=EpFbAAAAQAAJ online (przeszukiwalny): http://www.lexica.linguax.com/forc.php

b) teksty oryginalne:

Classical Latin Texts. A Resource Prepared by the Packard Humanities Institute, https://latin.packhum.org/canon (baza niemal wszystkich tekstów literackich w języku łacińskim powstałych do II w.n.e włącznie, pierwotnie dostępna na CD "Packard Humanities Institute 5.3", z wyszukiwarką wewnątrztekstową).

c) inne:

Adam Krokiewicz, Maria Pąkcińska, Praktyczna stylistyka łacińska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1992.

Hermann Menge, Repetitorium der Lateinischen Syntax und Stilistik, Wolfenbüttel: Verlag von Julius, 1900 = https://archive.org/download/RepetitoriumDerLateinischenSyntaxUndStilistik/Repetitorium_der_lateinischen_Syntax_und.pdf (domena publiczna).

Zygmunt Samolewicz, Tadeusz Sołtysik, Składnia łacińska, wyd. popr., opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz: Homini 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- zna w stopniu zaawansowanym gramatykę języka łacińskiego zwł. w zakresie składni,

- zna czynnie słownictwo i podstawową frazeologię klasycznej łaciny,

- zna środki stylistyczne (figury i tropy) oraz odmiany stylistyczne łaciny,

- rozumie, analizuje i komentuje oryginalne teksty autorów starożytnych pod względem stylistycznym,

- potrafi skorzystać z tekstów oryginalnych jako wzorca stylistycznego własnych wypowiedzi pisemnych,

- konstruuje wypowiedzi pisemne w języku łacińskim.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

Kryteria oceniania:

- 4 (po 2 w semestrze) samodzielnie napisanych w języku łacińskim prac (2 autorskich i 2 przekładów),

- oceniania ciągłego na zajęciach - wymagany udział w min. 70% odbytych zajęć; (nieobecność spowodowana udokumentowanś ważną przyczyną będzie uznana za niebyłą, o ile student wykaże przed prowadzącym, że uzupełnił we własnym zakresie braki w wiedzy i umiejętnościach spowodowane nieobecnością).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Brud
Prowadzący grup: Sławomira Brud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Oczekiwane kompetencje cyfrowe oraz wymagania sprzętowe związane z kształceniem na odległość:

Dostęp do pakietu Office365 (w tym zwł. do Microsoft Teams) oraz umiejętność jego obsługi. Dostęp do internetu, komputer z kamerą i mikrofonem lub telefon komórkowy umożliwiający transmisję dźwięku i obrazu, z zainstalowaną aplikacją MsTeams.

Formy i metody e-oceny:

Ocena końcowa na podstawie ewaluacji ciągłej - uzyskanie minimum 60% każdej z siedmiu prac pisemnych, wykonywanych co 2 tygodnie (panel "Zadania" w MsTeams), polegających na przekładzie z języka polskiego na łacinę / parafrazie tekstu łacińskiego / samodzielnej wypowiedzi w języku łacińskim. Ze względu na zredukowaną objętość (250 słów) 7 prac cząstkowych uznaje się za ekwiwalent 4 prac końcowych.

Inne uwagi związane z kształceniem na odległość

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Brud
Prowadzący grup: Sławomira Brud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)