Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SEM-22I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu ZU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 24.00 LUB 14.00 LUB 20.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej poprzez:

- pomoc w sformułowaniu tematu pracy,

- przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy,

- doskonalenie umiejętności pisania prac spełniających formalne i merytoryczne wymagania ustalone dla prac dyplomowych na studiach polonistycznych,

- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego,

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnego napisania pracy dyplomowej,

- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Określa promotor, w zależności od tematu seminarium dyplomowego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda ćwiczeniowa, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda projektu, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

20

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- określenie merytorycznej i metodologicznej specyfiki seminarium oraz zasad pisania prac dyplomowych,

- prezentacja tematów prac dyplomowych i dyskusja na ich temat,

- dokonanie przez studentów wyboru tematu pracy dyplomowej,

- przedyskutowanie kluczowych problemów i kontekstów związanych z tematyką prac,

- prezentacja konspektów prac lub ich fragmentów połączona z dyskusją na ich temat.

Literatura:

Według wskazań prowadzącego zajęcia, zależnie od tematyki seminarium.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi samodzielnie napisać na wybrany temat pracę o charakterze akademickim na poziomie właściwym dla stopnia zawodowego magistra,

- potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji związanej z tematyką seminarium, formułując własne poglądy i odnosząc się do opinii wyrażanych przez innych członków grupy,

- potrafi stosować zasady prawa autorskiego i własności intelektualnej,

- potrafi wyszukiwać i przetwarzać specjalistyczne informacje niezbędne do opracowania tematu pracy dyplomowej,

- potrafi wykazać się poszerzoną i ukontekstowioną wiedzą w zakresie objętym tematyką seminarium dyplomowego.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo wysoki poziom wiedzy związanej z tematyką seminarium i jej kontekstami, wysoka świadomość metodologiczna, praca dyplomowa w pełni oryginalna, dobrze wykorzystująca literaturę źródłową i literaturę przedmiotu, nienaganna pod względem formalnym i językowym.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, dopuszczalne drobne uchybienia natury formalno-językowej w pracy dyplomowej.

dobry (db; 4,0): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca dyplomowa poprawna, z drobnymi uchybieniami natury formalno-językowej.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca o przeciętnych walorach merytorycznych, z większymi uchybieniami natury formalno-językowej.

dostateczny (dst; 3,0): znaczne braki w wiedzy, praca merytorycznie słaba, z dużymi uchybieniami natury formalno-językowej.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedopuszczalne braki w wiedzy, praca bezwartościowa pod względem merytorycznym, niedopuszczalne błędy językowe i formalne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Brzóstowicz-Klajn, Jerzy Kaniewski, Katarzyna Krzak-Weiss, Agnieszka Kwiatkowska, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Michał Szczyszek, Leszek Teusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Kaniewski, Katarzyna Krzak-Weiss, Agnieszka Kwiatkowska, Marek Osiewicz, Beata Przymuszała, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Michał Szczyszek, Beata Udzik, Małgorzata Witaszek-Samborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Borowczyk, Sylwia Karolak, Agnieszka Kwiatkowska, Magdalena Piotrowska, Michał Szczyszek, Marcin Telicki, Beata Udzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)