Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja pism urzędowych - specjalizacja przekładu funkcjonalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-RP-21SDL Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Redakcja pism urzędowych - specjalizacja przekładu funkcjonalnego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty dla sp. przekładu funkcjonalnego (DL-FilBul, DL-FilChorSerb, DL-FilSerbChor)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia bułgarska, filologia serbska, filologia chorwacka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• interpersonalne: praca w grupie, umiejętności interdyscyplinarne.

• instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja, wiedza podstawowa z zakresu dyskursu urzędowego, znajomość języka bułgarskiego/serbskiego/chorwackiego.

• systemowe: zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu sztuki przekładu w praktyce, kreatywność.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z cechami polskiego i bułgarskiego lub chorwackiego/serbskiego stylu urzędowego oraz typami dokumentów. Wiedza zdobyta podczas kursu pozwoli studentom na wykorzystanie umiejętności w praktyce. Ponadto, studenci zostaną zapoznani z technikami przekładu tekstów urzędowych na język chorwacki/serbski/bułgarski.

Pełny opis:

TK_01 Wprowadzenie do stylistyki polskiej oraz języków kraju specjalności WT_01, WT_02

TK_02 Nazwy i skróty nazw najważniejszych instytucji istniejących w krajach kierunkowych WT_05, WT_06

TK_03 Omówienie rodzajów pism urzędowych i obowiązujących w krajach kierunkowych wzorów dokumentów tożsamości WT_03, WT_06

TK_04 Elektroniczna redakcja pism urzędowych

WT_04, WT_05

TK_05 Redakcja korespondencji handlowej

. WT_03, WT_06, WT_07

TK_06 Redakcja dokumentów typu: CV, list motywacyjny, podanie o pracę WT_03, WT_06, WT_07

TK_07 Redakcja tekstów takich jak: prośby, podania, skargi i zażalenia

WT_03, WT_06, WT_07

TK_08 Omówienie wzorów, rodzajów i sposobów redagowania umów obowiązaujących w wybranym kraju słowiańskim, WT_03, WT_06, WT_07

TK_09 Pisanie sprawozdań i protokołów WT_03, WT_06, WT_07

TK_10 Redakcja pism urzędowych – techniki, programy komputerowe WT_04, WT_05

Literatura:

• A. Choduń, Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007;

• A. Будева, Делова кореспонденция, Свищов, 1995;

• D. Buttler, Uwagi o poprawności stylu urzędowego, „Poradnik Językowy”, z. 10, 1968;

• Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych, red. D. Kierzkowska, Warszawa 2007;

• E. Malinowska, Dyrektywność tekstów urzędowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo, nr XV, 1994;

• E. Malinowska, Gatunki urzędowe, [w:] Systematyzacja pojęć w stylistyce, red. S. Gajda, Opole 1992;

• E. Malinowska, Wypowiedzi administracyjne. Struktura i pragmatyka, Opole 2001;

• H. Георгиева, Делова кореспонденция. Съставяне, оформяне компютърна обработка на документи по БДС и международни стандарти, Учебник за професионалните гимназии по икономика търговия. София, 2004;

• Język – Prawo – Społeczeństwo, red. E. Malinowska, Opole 2004;

• Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995;

• S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993;

• Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. S. Gajda, Opole 1991;

• T. Бояджиев, Българска лексикология, София, 1986

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

WT_01 Posiada podstawową wiedzę w zakresie stylistyki polskiej i bułgarskiej/chorwackiej/serbskiej; zna elementarną terminologię dotyczącą przekładu i redakcji pism urzędowych K_W03, K_W10, K_W25

WT_02 Potrafi objaśnić i porównać wszystkie style polszczyzny ze stylem urzędowym w jęz. bułgarskim/serbskim/chorwackim. K_W03, K_W10, K_W14, K_U03, K_U11

WT_03 Potrafi samodzielnie tłumaczyć teksty urzędowe z języka chorwackiego/bułgarskiego/serbskiego na język polski. K_W10, K_U01, K_U16, K_U18

WT_04 Potrafi samodzielnie wykorzystywać różne źródła niezbędne w procesie przekładu, posługiwać się różnorodnymi słownikami, podręcznikami i opracowaniami pomocnymi w pracy tłumacza, korzystać ze źródeł internetowych i programów komputerowych K_W26, K_U06,

WT_05 Posiada podstawowe interdyscyplinarne kompetencje (międzykulturowe i komunikacyjne), pozwalające na wykorzystywanie wiedzy filologicznej w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. K_U18, K_K04, K_K06

WT_06 Potrafi przetłumaczyć i zredagować pisma urzędowe i umowy handlowe z języka polskiego na na język kraju specjalności i na odwrót, kategoryzować rodzaje pism urzędowych K_W10, K_W18, K_U03, K_U06, K_U16, K_U17, K_U18

WT_07 Potrafi rozpoznać, różnicować i stosować funkcjonalne style językowe i inne odmiany języka odpowiednie dla danej sytuacji komunikacyjnej K_W10, K_W18, K_U13

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność i aktywność na zajęciach;

2. test zaliczeniowy (zagadnienia omawiane podczas zajęć; wybrane lektury)

3. pisemne zaliczenie wybranych pism urzędowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer, Barbara Jarysz-Markaj, Stanislava Kostić, Roman Sliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer, Stanislava Kostić, Lenka Nemeth Vitova, Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer, Tatiana Ganenkova, Galia Simeonova-Konach, Roman Sliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.