Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja pism urzędowych - specjalizacja przekładu funkcjonalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-RP-21SDL
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redakcja pism urzędowych - specjalizacja przekładu funkcjonalnego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla sp. przekładu funkcjonalnego (X-S1-FilBul, X-S1-FilChorSerb, X-S1-FilSerbChor)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

a) interpersonalne:

- praca w grupie,

- umiejętności interdyscyplinarne.


b) instrumentalne:

- umiejętność analizowania i syntezowania,

- planowanie i organizacja,

- wiedza podstawowa z zakresu dyskursu urzędowego,

- znajomość języka bułgarskiego/serbskiego/chorwackiego.


c) systemowe:

- zdolność do samodzielnej pracy,

- umiejętności badawcze,

- umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu sztuki przekładu w praktyce,

- kreatywność.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka specjalności na poziomie A2, umiejętność sporządzania dokumentów urzędowych w języku polskim, rozwinięte kompetencje językowe służące pogłębianiu nauki przekładu.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, uczenie problemowe (problem-based learning), metoda ćwiczeniowa, metoda warsztatowa, metody aktywizujące, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z cechami polskiego i bułgarskiego lub chorwackiego/serbskiego stylu urzędowego oraz typami dokumentów. Wiedza zdobyta podczas kursu pozwoli studentom na wykorzystanie umiejętności w praktyce. Ponadto, studenci zostaną zapoznani z technikami przekładu tekstów urzędowych na język chorwacki/serbski/bułgarski.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- wprowadzenie do stylistyki polskiej oraz języków kraju specjalności,

- nazwy i skróty nazw najważniejszych instytucji istniejących w krajach kierunkowych,

- omówienie rodzajów pism urzędowych i obowiązujących w krajach kierunkowych wzorów dokumentów tożsamości,

- elektroniczna redakcja pism urzędowych,

- redakcja korespondencji handlowej,

- redakcja dokumentów typu: CV, list motywacyjny, podanie o pracę,

- redakcja tekstów takich jak: prośby, podania, skargi i zażalenia,

- omówienie wzorów, rodzajów i sposobów redagowania umów obowiązaujących w wybranym kraju słowiańskim,

- pisanie sprawozdań i protokołów,

- redakcja pism urzędowych – techniki, programy komputerowe.

Literatura:

Zalecana literatura:

A. Choduń, Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007.

A. Будева, Делова кореспонденция, Свищов, 1995.

D. Buttler, Uwagi o poprawności stylu urzędowego, „Poradnik Językowy”, z. 10, 1968.

Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych, red. D. Kierzkowska, Warszawa 2007.

E. Malinowska, Dyrektywność tekstów urzędowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo, nr XV, 1994.

E. Malinowska, Gatunki urzędowe, [w:] Systematyzacja pojęć w stylistyce, red. S. Gajda, Opole 1992.

E. Malinowska, Wypowiedzi administracyjne. Struktura i pragmatyka, Opole 2001.

H. Георгиева, Делова кореспонденция. Съставяне, оформяне компютърна обработка на документи по БДС и международни стандарти, Учебник за професионалните гимназии по икономика търговия. София, 2004.

Język – Prawo – Społeczeństwo, red. E. Malinowska, Opole 2004.

Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.

S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993.

Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. S. Gajda, Opole 1991.

T. Бояджиев, Българска лексикология, София, 1986.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- posiada podstawową wiedzę w zakresie stylistyki polskiej i bułgarskiej/chorwackiej/serbskiej; zna elementarną terminologię dotyczącą przekładu i redakcji,

- potrafi objaśnić i porównać wszystkie style polszczyzny ze stylem urzędowym w jęz. bułgarskim/serbskim/chorwackim,

- potrafi samodzielnie tłumaczyć teksty urzędowe z języka chorwackiego/bułgarskiego/serbskiego na język polski,

- potrafi samodzielnie wykorzystywać różne źródła niezbędne w procesie przekładu, posługiwać się różnorodnymi słownikami, podręcznikami i opracowaniami pomocnymi w pracy tłumacza, korzystać ze źródeł internetowych i programów komputerowych,

- posiada podstawowe interdyscyplinarne kompetencje (międzykulturowe i komunikacyjne), pozwalające na wykorzystywanie wiedzy filologicznej w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego,

- potrafi przetłumaczyć i zredagować pisma urzędowe i umowy handlowe z języka polskiego na na język kraju specjalności i na odwrót, kategoryzować rodzaje pism urzędowych,

- potrafi rozpoznać, różnicować i stosować funkcjonalne style językowe i inne odmiany języka odpowiednie dla danej sytuacji komunikacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dostateczny plus (+dst; 3,5): przeciętna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach,

- test zaliczeniowy (zagadnienia omawiane podczas zajęć; wybrane lektury),

- pisemne zaliczenie wybranych pism urzędowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer, Stanislava Kostić, Lenka Nemeth Vitova, Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer, Tatiana Ganenkova, Galia Simeonova-Konach, Roman Sliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krum Krumov, Roman Sliwka, Ana Takherboucht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krum Krumov, Nina Mautner, Roman Sliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)