Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie projektów kuratorskich - spec. interdyscyplinarne projekty kuratorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PPK-12WDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie projektów kuratorskich - spec. interdyscyplinarne projekty kuratorskie
Jednostka: Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Grupy:
Strona przedmiotu: http://nowasilakuratorska.blogspot.com/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

•Zdobycie umiejętności pozwalających inicjować i organizować projekty kuratorskie.


•Zachęcenie studentów do twórczych działań w przestrzeni sztuk performatywnych oraz na ich pograniczu z innymi dziedzinami sztuki, nauki i życia codziennego.


•Motywowanie do bycia „nieprzezroczystym” kuratorem – do zaangażowanego. osobistego naświetlania tematów stanowiących podstawę projektu kuratorskiego.


•Zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wykładowca informuje na zajęciach o dostępności materiałów, często są one przesyłane studentom drogą e-mailową.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca indywidualna lub / i zespołowa w trakcie i poza godzinami kontaktowymi.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Kurs ma za zadanie dać studentom narzędzia do konstruowania interdyscyplinarnych projektów teatralnych – nauczyć, jak selekcjonować inspiracje tematyczne, zjawiska i naświetlać je z własnej, często bardzo osobistej perspektywy. Podstawę zaliczenia kursu stanowi przygotowanie przez studentów własnego projektu lub analiza innego wybranego przez studenta projektu.

Pełny opis:

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce powstały zjawiska teatralne silnie oddziałujące nie tylko poprzez jakość artystyczną poszczególnych spektakli, warsztatów, performansów, ale przede wszystkim przez wytyczony program całości, określający misję artystyczną i obszar poszukiwań. Pojawiło się nowe słowo-klucz – „projekty”, a wraz z nim do sztuk performatywnych wkroczyła nieznana dotąd postać, określana, zapożyczywszy nazwę z obszaru sztuk wizualnych, mianem „kuratora projektów teatralnych”. Kurs ma za zadanie dać studentom narzędzia do konstruowania interdyscyplinarnych projektów teatralnych – nauczyć, jak selekcjonować inspiracje tematyczne, zjawiska i naświetlać je z własnej, często bardzo osobistej perspektywy. Podstawę zaliczenia kursu stanowi przygotowanie przez studentów własnego projektu lub analiza innego wybranego przez studenta projektu.

Literatura:

Brenson M., The Curator’s Moment, Art Journal, vol. 57, No 4, 1998, s. 16-27.

Dostęp: http://www.mjfdesign.net/terri/4ccuratorsmoment.pdf

Szyłak A., Buszujący w sztuce: kim jest kurator wystaw sztuki współczesnej?, http://magazyn.o.pl/2002/aneta-szylak-kurator-wystaw-sztuki-wspolczesnej/.

Klaić D., Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją, przeł.: E. Kubikowska, Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa

Kunst B., Artysta w pracy, Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne / Centrum Kultury w Lublinie, Warszawa-Lublin 2016.

Welsch W., Estetyka poza estetyka. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Universitas, Kraków 2005.

Stadion X – miejsce, którego nie było, red. J. Warsza, Wyd. Ha!art, Kraków 2008. Dostęp: http://www.laura-palmer.pl/Stadion_X_miejsce_ktorego_nie_bylo.pdf

Wierzę w działanie na rzeczywistości, z Joanną Warszą rozmawia Iga Gańczarczyk, Gazeta Teatralna „Didaskalia” nr 102, kwiecień 2011.

Malzacher F., Przy całej przyjaźni. Kuratorowanie w sztukach performatywnych, Gazeta Teatralna „Didaskalia”, nr 112, grudzień 2012.

RE//MIX, red. T. Plata, D. Sajewska, Wyd.: Instytut Teatralny, Komuna Warszawa i Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

Keil M., Artysta – kurator – producent kultury, Gazeta Teatralna „Didaskalia” nr 121, czerwiec-sierpień 2014.

Miessen M., Koszmar partycypacji, przeł. M. Choptiany, Wyd. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- zdefiniować tożsamość kuratora i projektu kuratorskiego;

- dokonać analizy cudzych projektów kuratorskich;

- wyszukiwać, selekcjonować i analizować dzieła artystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych), teksty naukowe i zjawiska społeczne dotyczące wybranego przez siebie tematu;

- wpisać projekt kuratorski w konkretny kontekst (społeczny, kulturowy, polityczny, ekonomiczny);

- dyskutować na temat realizowanych w ramach zajęć projektów;

- współdziałać, efektywnie pracować oraz argumentować swoje stanowisko na temat sztuki i szeroko pojętej kultury w grupie;

- stworzyć rzetelną i oryginalną prezentację projektu oraz napisać tekst kuratorski oraz/lub przeanalizować cudzy projekt kuratorski.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć - ocena częstotliwości i merytorycznej wartości wypowiedzi studentów;

- przygotowanie autorskich projektów kuratorskich, bądź analiza cudzego projektu (opcjonalnie) - ocena efektów pracy indywidualnej lub zespołowej poprzez egzamin ustny;

- umiejętność pracy w zespole - ocena efektów pracy zespołowej poprzez egzamin ustny;

- obecność na zajęciach.

Skala ocen:

5,0 – wysoka aktywność w dyskusji; duża wartość merytoryczna przygotowanego projektu, bądź analiza cudzego projektu (opcjonalnie); doskonała umiejętność pracy w zespole; kreatywność; wysoki poziom prezentacji projektu; brak nieusprawiedliwionych nieobecności (nie licząc jednej dopuszczalnej nieobecności).

4,5 – jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami.

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć i jedna nieusprawiedliwiona nieobecność (nie licząc jednej dopuszczalnej nieobecności).

3,5 – zadowalająca aktywność w dyskusji; zadowalająca wartość merytoryczna przygotowanego projektu, bądź analiza cudzego projektu (opcjonalnie); zadowalający poziom prezentacji wyników pracy; dwie nieusprawiedliwione nieobecności (nie licząc jednej dopuszczalnej nieobecności).

3,0 - słaba aktywność w dyskusji; zadowalająca wartość merytoryczna przygotowanego projektu, bądź analiza cudzego projektu (opcjonalnie); zadowalający poziom prezentacji wyników pracy; dwie nieusprawiedliwione nieobecności (nie licząc jednej dopuszczalnej nieobecności).

2,0 – niezadowalająca wartość merytoryczna przygotowanego projektu, bądź analiza cudzego projektu (opcjonalnie); niezadowalający poziom prezentacji wyników pracy; dwie nieusprawiedliwione nieobecności (nie licząc jednej dopuszczalnej nieobecności).

Praktyki zawodowe:

Celem praktyk jest konfrontacja wiedzy zdobytej w warunkach laboratoryjnych z realną praktyką organizowania projektów performatywnych. Studenci samodzielnie wybierają instytucję (samorządową, państwową bądź sektora niezależnego) oraz obszar realizacji projektu, w który chcą się wdrażać (programowy/badawczy bądź organizacyjny/marketingowy). Praktyki można odbyć w teatrach, fundacjach i stowarzyszeniach działających w sektorze kultury, centrach sztuki, instytucjach organizujących festiwale lub w ramach Festiwalu NOWA SIŁA KURATORSKA (festiwal realizowany jako efekt specjalizacji).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Siwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Siwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.