Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PNJC-31FCZDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bohemistycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia bohemistyczne

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka czeskiego Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku czeskim na poziomie samodzielności (B2), poznaje system gramatyczny języka czeskiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Pełny opis:

Jaki jestem, a jak mnie widzą inni

Autoportret – dyskusja o cechach charakteru ludzi, wady i zalety;

Formy dyskryminacji (ze względu na rasę, płeć, wiek...). PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_10.

Książka i literatura we współczesnym społeczeństwie

Dyskusja o sposobach przetrwania literatury we współczesnym świecie, o roli czytelnika i recepcji współczesnej literatury;

Literatura w Internecie;

Targi książek. Układanie top listy tytułów, które byłyby reprezentacyjne dla rodzimej kultury;

Antologie literatury jako znak czasów. PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_08, PNJC_09.

Wynalazki i technologia

Wynalazki, które zmieniły świat;

XXI wiek: dobre i złe strony osiągnięć genetyki, globalne ocieplenie – fakty i mity;

Osiągnięcia techniki w dziedzinie ekonomii, przemysłu, komunikacji, branży IT ... PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_09, PNJC_10.

Sport

Ile uwagi poświęcamy własnemu ciału i kondycji fizycznej ;

Amatorskie i profesjonalne uprawianie sportów;

Sporty ekstremalne;

Plusy i minusy sportowych imprez masowych;

Olimpiada i paraolimpiada. PNJC_01, PNJC_02, PNJC_04, PNJC_09, PNJC_10.

Społeczne i zdrowotne problemy dnia codziennego

Choroby XXI wieku – anoreksja, bulimia, depresja, uzależnienia;

Zapobieganie chorobom jako element właściwej polityki prozdrowotnej;

Bezrobocie, mobbing, przemoc, wyobcowanie. PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_07, PNJC_08, PNJC_09.

Jednostka i społeczeństwo – uprzedzenia i fakty

Życie w małżeństwie czy nieformalnym związku?

Chorzy kontra zdrowi;

Męskie i damskie zawody. PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_08, PNJC_09, PNJC_10.

Dziennikarstwo

Podstawowe gatunki dziennikarskie. Informacja, komunikat, notatka, reportaż, komentarz, felieton (cechy formalne i stylistyczne);

Żółte dziennikarstwo (przyczyny i skutki jego popularności);

Dziennikarstwo obiektywne i śledcze;

Znani felietoniści. Nagrody dziennikarskie;

Najpopularniejsze czasopisma;

E-gazety. PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_09.

Ekonomia

Makro i mikro ekonomia;

Monopol i zdrowa konkurencja,

Inżynieria społeczna. PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_08.

Świat z perspektywy postkolonialnej

Kraje Trzeciego Świata;

Migracje ludności (przyczyny i skutki);

Współczesny nomadyzm i diaspora;

Emigracja w literaturze. PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_08, PNJC_09, PNJC_10.

Ekologia

Przyroda i środowisko;

Rozwijanie świadomości ekologicznej;

Chronione gatunki zwierząt;

Parki przyrodnicze i narodowe;

Eko-produkty – potrzeba czy trend? PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_10.

Czy chcesz zmienić świat?

Aktywizm i stowarzyszenia aktywistów (troska o zwierzęta, stowarzyszenia prorodzinne, troska o zdrowie i jakość życia);

Czy aktywiści mogą zmienić świat?

Największe katastrofy naturalne na świecie, pomoc humanitarna i akcje humanitarne. PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_07, PNJC_08, PNJC_09, PNJC_10.

Internet i współczesne media:

Obecność Internetu we współczesnym życiu. Jego dobre i złe strony;

Nadużywanie możliwości Internetu. PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_10.

Projekcja filmowa

Gatunki filmowe;

Najważniejsze składniki filmu (reżyser, scenarzyści, aktorzy, muzyka, fabuła, temat...);

Pisanie scenariusza krótkiego filmu reklamowego lub dokumentalnego. PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_08, PNJC_10.

Lektura i przekład współczesnego tekstu literackiego (do wyboru). PNJC_01, PNJC_02, PNJC_03, PNJC_04, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_09, PNJC_10.

Literatura:

L. Holá, Česky krok za krokem II, Praha 2009. + 2C D z nagraniami

Z. Malá, Česky krok za krokem II. Pracovní sešit 1-10, Praha 2012.

Z. Malá, Česky krok za krokem II. Pracovní sešit 11-20, Praha 2012.

J. Siatkowski – M. Basaj, Słownik czesko-polski, Warszawa 2002.

K. Oliva, Polsko-český slovník I, II, Praha 1994.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2004.

Pravidla českého pravopisu, Praha 2002.

P. Karlík – M. Nekula – Z. Rusínová, Příruční mluvnice češtiny, Praha 1995.

uzupełniające literackie, publicystyczne oraz specjalistyczne autentyczne teksty i nagrania

Efekty uczenia się:

PNJC_01 Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz stosunkowo złożoną argumentację pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć znaczną część wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej jeśli aktorzy posługują się językiem literackim. K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

PNJC_02 Student rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. Potrafi zrozumieć współczesną prozę literacką pisaną w języku standardowym. K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04K_U05, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

PNJC_03 Student potrafi porozumiewać się dość płynnie i spontanicznie, co umożliwia konwersację z obcokrajowcami, rodzimymi użytkownikami języka. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04K_U05, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

PNJC_04 Student potrafi przedstawić relatywnie szczegółowy opis w różnych dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04K_U05, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

PNJC_05 Student potrafi napisać jasny, stosunkowo szczegółowy tekst na tematy związane z jego zainteresowaniami. Może napisać esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podając istotę i wagę doświadczeń i zdarzeń. K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04K_U05, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

PNJC_06 Student opanował zasady ortografii, bez większego trudu notuje zasłyszane wypowiedzi, nawet jeśli tekst zawiera nieznane mu proste wyrazy i wyrażenia. K_W06, K_U13

PNJC_07 Student zostaje zapoznany z takimi procesami fonetycznymi jak: zjawisko ruchomej samogłoski, wypadanie spółgłoski i uczy się je rozpoznawać w tekście. K_W06, K_U13

PNJC_08 Student opanowuje zasady odmiany rzeczowników i czasowników obcego pochodzenia, posługuje się wszelkimi liczbowymi zapisami (także wielocyfrowymi), poznaje zaimki nieokreślone, ćwiczy użycie spójników i przyimków. Rozpoznaje i potrafi zastosować wszystkie czasy gramatyczne. K_W06, K_U13

PNJC_09 Student doskonali budowanie zdań wielokrotnie złożonych przy użyciu nowo poznanych spójników i formacji przyimkowo-spójnikowych. Zostaje zapoznany z kolejnością nieodmiennych części mowy w zdaniu. K_W06, K_U13

PNJC_10 Student potrafi zaprezentować pogłębioną wiedzę na temat czeskich realiów społecznych i kulturowych, znane są mu zwyczaje mieszkańców tego kraju. K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04K_U05, K_U09, K_U12, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%)

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%)

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%)

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%)

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%)

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcela Lhotska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcela Lhotska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jana Masova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.