Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PNJC-22FCZDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia bohemistyczne

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka czeskiego Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku czeskim na poziomie zaawansowanym (C1/C2), poznaje system gramatyczny języka czeskiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Pełny opis:

Słownictwo, stylistyka – terminologia specjalistyczna:

Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. PNJC_01– PNJC _04, PNJC _09

Słownictwo, stylistyka – terminologia ekonomiczna:

Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. PNJC _01– PNJC_04, PNJC_06, PNJC_07, PNJC_09

Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny historii, geografii (turystyki):

Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. PNJC_01– PNJC_05, PNJC_09

Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny medycyny i nauki:

Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. PNJC_01– PNJC_04, PNJC_06, PNJC_08, PNJC_09

Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny polityki i nauk politycznych:

Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. PNJC_01– PNJC_05, PNJC_07, PNJC_09

Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny socjologii i filozofii i pokrewnych nauk humanistycznych:

Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. PNJC_01– PNJC_04, PNJC_06, PNJC_08, PNJC_09

Synkretyzm mediów artystycznych:

Porównanie dwóch różnych mediów artystycznych (literatura / film).

Pogłębianie wiedzy na temat podstawowych kategorii narracyjnych w dziełach sztuki.

Pogłębianie wiedzy na temat funkcji stylistycznych środków wyrazu w literaturze i filmie.

Pisanie esejów na temat związków i uwarunkowań recepcji i formy, sposobu kształtowania idei artystycznej. PNJC_01– PNJC_04, PNJC_06, PNJC_08, PNJC_09

Pisanie abstraktów. Redagowanie i korekta:

Ćwiczenie pisania abstraktu pracy magisterskiej lub streszczenia innej pracy naukowej.

Ćwiczenie redagowania i korekty tekstu. PNJC_01– PNJC_04, PNJC_07, PNJC_09

Literatura:

J. Bischofová a kol., Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2011. + CD

J. Bischofová a kol., Čeština pro středně a více pokročilé. Pracovní sešit, Praha 2016.

J. Siatkowski – M. Basaj, Słownik czesko-polski, Warszawa 2002.

K. Oliva, Polsko-český slovník I, II, Praha 1994.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2004.

Pravidla českého pravopisu, Praha 2002.

P. Karlík – M. Nekula – Z. Rusínová, Příruční mluvnice češtiny, Praha 1995.

praca z autentycznymi tekstami publicystycznymi, literackimi, specjalistycznymi oraz naukowymi, praca z materiałami audiowizualnymi

Efekty uczenia się:

PNJC_01 Rozumienie: Słuchanie

Student rozumie dłuższe, rozwinięte wypowiedzi nawet jeśli nie są jasno ustrukturyzowane i gdy związków pomiędzy nimi może się tylko domyślać, gdyż nie są wyraźnie zasygnalizowane. Bez większego wysiłku ogląda ze zrozumieniem programy TV i filmy. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05,K_U08, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

PNJC_02 Rozumienie: Czytanie

Student rozumie nawet bardziej złożone teksty faktograficzne i literackie, potrafiąc rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one bliskiej mu dziedziny. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05,K_U08, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

PNJC_03 Mówienie: interakcja

Student potrafi wyrażać się relatywnie płynnie bez potrzeby długotrwałego szukania wyrażeń i zastanawiania się. Umie używać języka dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi formułować myśli i opinie i uczestniczyć w rozmowie odnosząc się do wypowiedzi innych rozmówców. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05,K_U08, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

PNJC_04 Mówienie: budowa wypowiedzi

Student umie przedstawić jasny opis złożonych tematów, włączając podtematy, rozwijać poszczególne punkty i kończąc odpowiednią konkluzją. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05,K_U08, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

PNJC_05 Pisanie:

Student potrafi wyrazić swoje myśli w relatywnie dobrze ustrukturyzowanym tekście, przedstawiając swój punkt widzenia/opinię. Umie wypowiedzieć się na skomplikowany temat w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze dla niego sprawy. Potrafi sformułować różnego rodzaje tekstu używając odpowiedniego, osobistego stylu z myślą o odbiorcy. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05,K_U08, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

PNJC_06 Fonetyka i fonologia:

Student opanował zasady, według których zachodzą mniej lub bardziej skomplikowane procesy fonetyczne i potrafi je rozpoznawać nawet w nieznanych mu wcześniej wyrazach i wyrażeniach. K_W06, K_U01, K_U13

PNJC_07 Morfologia:

Student opanował funkcjonowanie poszczególnych zjawisk i procesów gramatycznych, rozpoznaje je w tekście i sam je stosuje. K_W06, K_U01, K_U13

PNJC_08 Składnia:

Student opanował dotychczas poznane zasady funkcjonowania czeskiej składni oraz został zapoznany z rzadszymi konstrukcjami czasownikowymi. K_W06, K_U01, K_U13

PNJC_09 Kompetencja socjokulturowa

Student dysponuje relatywnie szeroką wiedzą o sytuacji społeczno-kulturowo-politycznej w Czechach, rozumie rządzące nią tendencje i nastroje panujące w Czechach społeczeństwie. Na wypadek gdyby miał potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie, zostaje zaznajomiony z wszelkiego rodzaju źródłami (literatura, Internet, radio, TV, prasa), które pozwolą mu na realizację tej potrzeby. K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05,K_U08, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%)

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%)

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%)

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%)

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%)

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pesina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lenka Nemeth Vitova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.