Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka z elementami analizy i interpretacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PAI-12SCDL-E Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Poetyka z elementami analizy i interpretacji
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku programu DL-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

- filologia serbska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- pozyskanie wiedzy z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii

- opanowanie podstawowej terminologii z zakresu poetyki

- zdobycie i doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji oraz wartościowania tekstu literackiego (także w kontekście interdyscyplinarnym)

- kształtowanie umiejętności czytania tekstów teoretycznoliterackich


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Kurs wprowadza w arkana poetyki pojmowanej jako teoria dzieła literackiego; przedstawia różne aspekty rozumienia samego pojęcia "poetyka" (takie jak: poetyka opisowa i historyczna, immanentna i sformułowana etc.); główne zadania poetyki na tle badań literackich; podstawowe zagadnienia związane z wersyfikacją (prozodia, czyli m.in. rym oraz rytm, systemy wersyfikacyjne, strofika etc.); stylistyka wraz z retoryką (np. tropy i figury retoryczne); wybrane problemy z zakresu kompozycji (np. czas i przestrzeń w dziele literackim); rodzaje i gatunki literackie oraz ich odmiany.

Pełny opis:

TK_01 Przedmiot zainteresowań poetyki i jej miejsce wśród dziedzin nauki o literaturze PA_01, PA_06

TK_02 Poezja, liryka, wiersz; utwór poetycki, utwór liryczny, utwór wierszowany – ich wzajemne zależności. Poezja a proza PA_01, PA_02, PA_06

TK_03 Charakterystyka systemów wersyfikacyjnych (rys historyczny, konstanty i tendencje, najczęstsze formaty, zastosowanie) PA_01, PA_02, PA_06

TK_04 Wprowadzenie do stylistyki (style funkcjonalne a styl tekstu literackiego, stylizacja) PA_01, PA_03, PA_06

TK_05 Leksykalne i składniowe środki stylistyczne – typologia, przykłady PA_01, PA_03, PA_06

TK_06 Przekształcenia semantyczne – tropy (zwłaszcza metafora, symbol, alegoria, ironia) – typologia, przykłady, próby wartościowania. PA_01, PA_03, PA_06

TK_07 Kompozycja – jej typy i podstawowe pojęcia. Jednostki konstrukcyjne świata przedstawionego: motyw, wątek, postać, akcja i fabuła. PA_01, PA_04, PA_06

TK_08 Elementy dzieła literackiego: czas i przestrzeń, postać literacka. PA_01, PA_04, PA_06

TK_09 Sytuacja narracyjna i typy narracji. PA_01, PA_04, PA_06

TK_10 Wybrane gatunki literackie (charakterystyka, rys historyczny, przemiany konwencji gatunkowych). PA_01, PA_05, PA_06

Literatura:

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990.

Kompozycja i genologia, red. A. Gajewska, Poznań 2010.

Mayenowa M. R., Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka, Wrocław 2000.

Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki. Warszawa 1980.

Poetyka. Zarys encyklopedyczny red. M. R. Mayenowa, L. Pszczołowska, Wrocław 1957–1979.

Pszczołowska L., Wiersz-styl-poetyka. Studia wybrane. Kraków 2002.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002.

Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 2000.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

PA_01 dokonać analizy i interpretacji tekstu literackiego, wartościować utwory literackie oraz umiejętnie uzasadnić własną hipotezę interpretacyjną (posługując się odpowiednią terminologią i odwołując się do literatury przedmiotu) K_W01, K_W02, K_W04, K_W16, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11

PA_02 zanalizować budowę wersyfikacyjną oraz rozpoznać i scharakteryzować poszczególne systemy wersyfikacyjne K_W16

PA_03 rozpoznać i scharakteryzować stylistykę wybranego tekstu literackiego (ze szczególnym uwzględnieniem środków stylistycznych i tropów) K_W16, K_U08

PA_04 zanalizować kompozycję tekstu literackiego (m. in. rozpoznać jednostki konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze, potrafi przeanalizować sytuację narracyjną, sposób konstrukcji postaci, czasu i przestrzeni w powieści) K_W16

PA_05 rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze gatunki literackie K_W16, K_U08

PA_06 czytać ze zrozumieniem prace naukowe z zakresu poetyki i odnieść się do ich głównych tez K_W16, K_U06, K_U11, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach

- wartość merytoryczna wypowiedzi prezentowanych na zajęciach

- praca (lub prace) o charakterze interpretacyjnym

- poziom wiedzy i umiejętności zaprezentowane na egzaminie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.