Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość akademicka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PA-32SCDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość akademicka
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia serbistyczne

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych o zagadnienia przedsiębiorczości w nauce, w otoczeniu uniwersyteckim i społecznym, a także przygotowanie studentów do uruchomienia własnej działalności, pozyskiwania środków finansowych, pracy projektowej, pracy w grupie, współpracy z otoczeniem, inkubatorami przedsiębiorczości itp. Ponadto celowym jest zapoznanie studentów ze środowiskiem absolwentów IFS, przebiegiem ich kariery zawodowej, oraz osób współpracujących z Instytutem Filologii Słowiańskiej oraz zapoznanie z podstawowymi elementami szeroko rozumianego marketingu (w tym brandingu, namingu i promocji produktu/firmy)

Pełny opis:

Osobowość lidera firmy a prowadzenie działalności gospodarczej. PA_3, PA_4, PA_5

Podstawowe zagadnienia związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Koncepcja przedsiębiorstwa, zespół założycielski, kadra, struktura organizacyjna. PA_1, PA_2, PA_3, PA_4, PA_5, PA_6

Źródła finansowania biznesu. Biznesplan. PA_2, PA_3, PA_5

Uruchomienie firmy i pozyskiwanie klientów. PA_1, PA_2, PA_3, PA_4, PA_5, PA_6

Możliwości zaistnienia na rynku z wykorzystaniem potencjału internetu, w tym sfery społecznościowej. PA_2, PA_3, PA_4, PA_5

Przedsiębiorczość międzynarodowa. Zaproszeni goście (absolwenci i interesariusze Instytutu Filologii Słowiańskiej) PA_3, PA_4

Literatura:

Cieślik P., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warszawa, 2006.

Guliński J., Zasiadły K. (red.), Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników, Poznań 2005.

Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Warszawa 2005.

Lewandowska L., Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, Gdańsk 2001.

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing, Poznań 2018.

Przedsiębiorczość akademicka w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2006.

Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, pod red. J. Targalskiego, Warszawa 2014.

Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Warszawa 2006.

Zboralski M., Nazwy firm i produktów, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

PA_1 rozumie potrzebę ochrony własności intelektualnej oraz podstawowe sposoby jej ochrony w prowadzeniu działalności gospodarczej K_W12, K_U03, K_U09, K_K09, K_U14, K_K10

PA_2 zna specyfikę zarządzania małą firmą w początkowej fazie działalności K_W12, K_U03, K_U09, K_K09, K-U14, K_K10

PA_3 potrafi samodzielnie zgromadzić informacje ze źródeł zewnętrznych w celu ewaluacji i wstępnej selekcji pomysłów biznesowych K_W12, K_U03, K_U14, K_K08

PA_4 współpracuje w grupie, planuje i organizuje przebieg wspólnych prac; rozwija umiejętność wypracowania kompromisu K_W12, K_U03, K_U09, K_K09, K_U14

PA_5 potrafi opracować koncepcję przedsięwzięcia biznesowego (tzw. uproszczony biznesplan) K_W12, K_U03, K_U09, K-U14, K_K09,

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): aktywny udział w zajęciach i ćwiczeniach przygotowanych przez prowadzącego, przygotowanie projektu w formie pisemnej i jego prezentacji, – opisanie pomysłu na własny biznes możliwy do realizacji przez studentów, – praca w grupie, współpraca z innymi osobami w celu omówienia np. kolejnych etapów przygotowywanych projektów, – frekwencja na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione);

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi odstępstwami;

dobry (db; 4,0): jak wyżej, z nieznacznymi odstępstwami i niewyróżniającą się aktywnością w toku zajęć;

dostateczny plus (+dst; 3,5): jak wyżej, z odstępstwami i niewyróżniającą się aktywnością w toku zajęć oraz z przekroczoną liczbą usprawiedliwionych nieobecności;

dostateczny (dst; 3,0): jak wyżej, z odstępstwami i niewyróżniającą się aktywnością w toku zajęć oraz ze znacznie (powyżej 5) przekroczoną liczbą usprawiedliwionych nieobecności;

niedostateczny (ndst; 2,0): całkowity brak wywiązania się z wyznaczonych zadań oraz wysoka absencja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Borowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.