Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LNS-11BADM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DU-Ba
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

bałkanistyka

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest praktyczna nauka niesłowiańskiego języka regionu z elementami wiedzy o kulturze regionu. Student opanowuje zintegrowaną umiejętność rozumienia ze słuchu, pisania, czytania i mówienia w niesłowiańskim nowożytnym języku regionu na poziomie znajomości B2+. W sposób pogłębiony poznaje system gramatyczny wskazanego języka i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu, zapoznając się równocześnie z kontekstem kulturowym, literackim i pragmatycznym. Kształtuje umiejętności pogłębionej konwersacji i tworzenia wypowiedzi pisemnych w niesłowiańskim nowożytnym języku regionu.

Pełny opis:

Pogłębione informacje o deklinacji rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników, o koniugacji czasowników oraz o częściach nieodmiennych w nowożytnym niesłowiańskim języku regionu (tureckim, albańskim lub rumuńskim). Ćwiczenia gramatyczne i praktyczne zastosowanie wiedzy. LNS_01, LNS_02

Pogłębiona charakterystyka dotycząca obszarów tematycznych z zakresu relacji wewnątrzrodzinnych i międzyludzkich, gastronomii, mody, sportu, zainteresowań i produktywnego spędzania wolnego czasu, wizyty u lekarza, zwiedzania instytucji kultury, pracy zawodowej itp. LNS_01, LNS_02, LNS_03, LNS_04

Niesłowiański język regionu (turecki, albański lub rumuński) na przestrzeni dziejów (kontekst historyczny, socjologiczny, kulturowy i lingwistyczny). Przegląd najważniejszych słowników, podręczników ortograficznych, czasopism o języku. LNS_01, LNS_03, LNS_04

Niesłowiański język regionu (turecki, albański lub rumuński) we współczesnym wymiarze lokalnym i globalnym, slang i internacjonalizmy. LNS_01, LNS_02, LNS_03, LNS_04, LNS_05, LNS_06, LNS_07, LNS_08, LNS_09, LNS_10

Historia i mit, najważniejsze mityczne i historyczne postaci i wydarzenia na terenie niesłowiańskiego języka nowożytnego (tureckiego, albańskiego lub rumuńskiego) i Polsce (porównanie). Najważniejsze mity współczesności, mit i literatura/kultura. LNS_01, LNS_02, LNS_03, LNS_04, LNS_05, LNS_06, LNS_07, LNS_08, LNS_09, LNS_10

Kinematografia i teatr na terenie niesłowiańskiego języka regionu (tureckiego, albańskiego lub rumuńskiego), najważniejsze festiwale filmowe i teatralne. Interpretacja i analiza obejrzanego przez studentów wybranego filmu fabularnego lub dokumentalnego albo nagrania spektaklu teatralnego. Ćwiczenie pisania abstraktu lub streszczenia wybranego tekstu kultury. LNS_01, LNS_02, LNS_03, LNS_04, LNS_05, LNS_06, LNS_07, LNS_08, LNS_09, LNS_10

Sposoby funkcjonowania literatury i sztuki w świecie współczesnym – literatura i sztuka w rożnych mediach elektronicznych („nowe media”). Literatura i sztuka wysoka i niska. Interpretacja i analiza przeczytanych przez studentów wybranych utworów literackich. Ćwiczenie pisania abstraktu lub streszczenia wybranego tekstu kultury. LNS_01, LNS_02, LNS_03, LNS_04, LNS_05, LNS_06, LNS_07, LNS_08, LNS_09, LNS_10

Literatura:

Milena Jordanowa, Język turecki. Minimum gramatyczne, Warszawa 2019.

Turecki nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeń, Warszawa 2012.

L. W. Thomas, Elementary Turkish, Dover 2003.

Y. E. Kuzucu, The Delight of Learning Turkish, Scotts Valley 2014.

S. Erdogan, Complete Turkish. Begginer to Intermediate Course, London 2010.

E. Ivancu, T. Klimkowski, Rumuński nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeń, Warszawa 2017.

D. Deletant, Y. Alexandrescu, Complete Romanian. Beginner to Intermediate Course, London 2010.

M. M. Pologea, Learn Romanian. Manual, Bucuresti 2020.

Çeliku M., Karapinjalli M., Stringa R., Gramatika praktike e gjuhës shqipe, Tiranë 1998.

Çepani A., Deda A., Shegani K., Rushiti R., Jubani A., Kore M., Çerpja A., Gjokutaj M., Shqip.AL (Të mësojmë gjuhën shqipe) B2, libri i mësimeve, libri i ushtrimeve, Tiranë 2016.

Demiraj Sh., Gramatika e gjuhës shqipe, t. 1-2, Tiranë 2002.

Kostallari A., Domi M., Çabej E., Lafe E., Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, Tiranë 1973.

Mëniku L., Colloquial Albanian: The Complete Course for Beginners, Routledge 2012.

Qesku P., Fjalor shqip-anglisht-shqip, Tiranë 2004.

Syla Xh., Zgjedhimi i foljeve në gjuhën standarte shqipe, Prishtinë 1998.

Thomai J., Fjalori i gjuhës shqipe, Tiranë 2006.

Efekty uczenia się:

LNS_01 zyskuje pogłębioną merytoryczną wiedzę w zakresie praktycznej nauki słowiańskiego języka regionu (bułgarskiego, serbskiego lub macedońskiego); przyswaja zasady poprawnego posługiwania się tym językiem w praktyce komunikacyjnej; K_W05, K_W08, K_W09, K_U03, K_U12, K_K01, K_K04, K_K06

LNS_02 w sposób pogłębiony zna zasady systemu fonetycznego słowiańskiego języka regionu (bułgarskiego, serbskiego lub macedońskiego) oraz potrafi je praktycznie zastosować w mowie i piśmie; opanowuje zasady, według których zachodzą zaawansowane procesy fonetyczne i potrafi je rozpoznawać w tekście; K_W03, K_U03, K_U07, K_U08, K_U12, K_K01, K_K04

LNS_03 Zna na poziomie pogłębionym funkcjonowanie poszczególnych zjawisk i procesów gramatyczno-leksykalnych, rozpoznaje je w tekście i stosuje je samodzielnie; zna i potrafi użytkować zasady zaawansowanej deklinacji rzeczowników i przymiotników, koniugacji czasowników oraz użycia liczebników; K_W03, K_U03, K_U07, K_U12, K_K01, K_K04, K_K06

LNS_04 zna zasady funkcjonowania składni słowiańskiego języka regionu (bułgarskiego, serbskiego lub macedońskiego) oraz nietypowe konstrukcje czasownikowe; w sposób pogłębiony rozpoznaje komunikacyjną funkcję zdań, potrafi tworzyć rozbudowane zdania złożone, rozumiejąc zasady funkcjonowania zdań wtrąconych oraz mowy zależnej i niezależnej; K_W03, K_U03, K_U12, K_K01, K_K04, K_K06

LNS_05 rozumie złożone teksty prasowe, faktograficzne i literackie i potrafi rozróżnić ich styl; potrafi ze zrozumieniem czytać artykuły specjalistyczne i naukowe; wyszukuje przydatne informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów, odszukuje główną myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów; krytycznie analizuje oraz interpretuje przedstawione fakty i opinie; K_W09, K_W11, K_U06, K_U08, K_U12, K_K01, K_K06

LNS_06 potrafi streścić pisemnie informacje, opinie i argumenty autora zawarte w tekście źródłowym, parafrazując jego myśli; umie wypowiedzieć się na skomplikowany temat w formie listu, eseju lub sprawozdania, swoje myśli wyraża w sposób ustrukturyzowany, podkreślając najważniejsze dla niego sprawy; K_W05, K_W09, K_W11, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U12, K_K01, K_K06, K_K07

LNS_07 potrafi streścić ustnie informacje, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście; potrafi parafrazować tekst oryginalny; bez większego trudu formułuje wnioski i opinie, włączając podtematy, rozwijać poszczególne punkty i kończyć wypowiedź odpowiednią konkluzją; K_W09, K_W11, K_U07, K_U08, K_U09, K_U12 K_K01, K_K07

LNS_08 identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, debat, dyskusji; odnosi się do przedstawionych treści, dokonuje analizy usłyszanego tekstu; rozumie dłuższe, rozwinięte i bardziej rozbudowane wypowiedzi na różne tematy (nawet nieznajdujące się w centrum jego zainteresowań), bez większego wysiłku dokonuje percepcji tekstów kultury regionu – bułgarskich, serbskich lub macedońskich (programy TV i filmy); K_W05, K_W08, K_W09, K_W11, K_U12, K_K01, K_K04, K_K06

LNS_09 potrafi wziąć udział w dyskusji lub debacie, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania; polemizuje z argumentami innych rozmówców; potrafi wyrażać się płynnie; umie używać języka dla celów towarzyskich i zawodowych; potrafi formułować myśli i opinie; prawidłowo korzysta z zasobów frazeologicznych słowiańskiego języka regionu (bułgarskiego, serbskiego lub macedońskiego); K_W08, K_W09, K_W11, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04, K_K06

LNS_10 Potrafi i rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania informacji o realiach społecznych i kulturowych obszaru słowiańskiego języka regionu (bułgarskiego, serbskiego lub macedońskiego), zna jego historię, mentalność i zwyczaje obywateli oraz zdobywa podstawową wiedzę na temat bieżącej polityki; zna i potrafi korzystać z wszelkich (tradycyjnych i elektronicznych) dostępnych źródeł informacji. K_W08, K_W09, K_W11, K_U03, K_U06, K_K01, K_K02, K_K04, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

,0 (A) – znakomite leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe;

4,5 (B) – bardzo dobre leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe;

4,0 € – dobre leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe;

3,5 (D) – zadowalające leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe, ale ze znacznymi niedociągnięciami;

3,0 € – zadowalające leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe, ale z licznymi błędami;

2,0 (F) – niezadowalające leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.