Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LNS-11BADM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla I roku bałkanistyki (studia magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

bałkanistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Celem zajęć jest praktyczna nauka niesłowiańskiego języka regionu z elementami wiedzy o kulturze regionu. Student opanowuje zintegrowaną umiejętność rozumienia ze słuchu, pisania, czytania i mówienia w niesłowiańskim nowożytnym języku regionu na poziomie znajomości B2+. W sposób pogłębiony poznaje system gramatyczny wskazanego języka i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu, zapoznając się równocześnie z kontekstem kulturowym, literackim i pragmatycznym. Kształtuje umiejętności pogłębionej konwersacji i tworzenia wypowiedzi pisemnych w niesłowiańskim nowożytnym języku regionu.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Osiągnięcie efektów uczenia się dla przedmiotu – 03-LS-32BADL-E.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, dyskusja, praca z tekstem, gra dydaktyczna/symulacyjna, metoda ćwiczeniowa, demonstracje dźwiękowe i/lub video, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- pogłębione informacje o deklinacji rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników, o koniugacji czasowników oraz o częściach nieodmiennych w nowożytnym niesłowiańskim języku regionu (tureckim, albańskim lub rumuńskim); ćwiczenia gramatyczne i praktyczne zastosowanie wiedzy,

- pogłębiona charakterystyka dotycząca obszarów tematycznych z zakresu relacji wewnątrzrodzinnych i międzyludzkich, gastronomii, mody, sportu, zainteresowań i produktywnego spędzania wolnego czasu, wizyty u lekarza, zwiedzania instytucji kultury, pracy zawodowej itp.,

- niesłowiański język regionu (turecki, albański lub rumuński) na przestrzeni dziejów (kontekst historyczny, socjologiczny, kulturowy i lingwistyczny); przegląd najważniejszych słowników, podręczników ortograficznych, czasopism o języku,

- niesłowiański język regionu (turecki, albański lub rumuński) we współczesnym wymiarze lokalnym i globalnym, slang i internacjonalizmy,

- historia i mit, najważniejsze mityczne i historyczne postaci i wydarzenia na terenie niesłowiańskiego języka nowożytnego (tureckiego, albańskiego lub rumuńskiego) i Polsce (porównanie); najważniejsze mity współczesności, mit i literatura/kultura,

- kinematografia i teatr na terenie niesłowiańskiego języka regionu (tureckiego, albańskiego lub rumuńskiego), najważniejsze festiwale filmowe i teatralne; interpretacja i analiza obejrzanego przez studentów wybranego filmu fabularnego lub dokumentalnego albo nagrania spektaklu teatralnego; ćwiczenie pisania abstraktu lub streszczenia wybranego tekstu kultury,

- sposoby funkcjonowania literatury i sztuki w świecie współczesnym – literatura i sztuka w rożnych mediach elektronicznych („nowe media”),

- literatura i sztuka wysoka i niska; interpretacja i analiza przeczytanych przez studentów wybranych utworów literackich; ćwiczenie pisania abstraktu lub streszczenia wybranego tekstu kultury.

Literatura:

Zalecana literatura:

Milena Jordanowa, Język turecki. Minimum gramatyczne, Warszawa 2019.

Turecki nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeń, Warszawa 2012.

L. W. Thomas, Elementary Turkish, Dover 2003.

Y. E. Kuzucu, The Delight of Learning Turkish, Scotts Valley 2014.

S. Erdogan, Complete Turkish. Begginer to Intermediate Course, London 2010.

E. Ivancu, T. Klimkowski, Rumuński nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeń, Warszawa 2017.

D. Deletant, Y. Alexandrescu, Complete Romanian. Beginner to Intermediate Course, London 2010.

M. M. Pologea, Learn Romanian. Manual, Bucuresti 2020.

Çeliku M., Karapinjalli M., Stringa R., Gramatika praktike e gjuhës shqipe, Tiranë 1998.

Çepani A., Deda A., Shegani K., Rushiti R., Jubani A., Kore M., Çerpja A., Gjokutaj M., Shqip.AL (Të mësojmë gjuhën shqipe) B2, libri i mësimeve, libri i ushtrimeve, Tiranë 2016.

Demiraj Sh., Gramatika e gjuhës shqipe, t. 1-2, Tiranë 2002.

Kostallari A., Domi M., Çabej E., Lafe E., Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, Tiranë 1973.

Mëniku L., Colloquial Albanian: The Complete Course for Beginners, Routledge 2012.

Qesku P., Fjalor shqip-anglisht-shqip, Tiranë 2004.

Syla Xh., Zgjedhimi i foljeve në gjuhën standarte shqipe, Prishtinë 1998.

Thomai J., Fjalori i gjuhës shqipe, Tiranë 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- zyskuje pogłębioną merytoryczną wiedzę w zakresie praktycznej nauki niesłowiańskiego języka regionu (tureckiego, albańskiego lub rumuńskiego); przyswaja zasady poprawnego posługiwania się tym językiem w praktyce komunikacyjnej,

- w sposób pogłębiony zna zasady systemu fonetycznego niesłowiańskiego języka regionu (tureckiego, albańskiego lub rumuńskiego) oraz potrafi je praktycznie zastosować w mowie i piśmie; opanowuje zasady, według których zachodzą zaawansowane procesy fonetyczne i potrafi je rozpoznawać w tekście,

- zna na poziomie pogłębionym funkcjonowanie poszczególnych zjawisk i procesów gramatyczno-leksykalnych, rozpoznaje je w tekście i stosuje je samodzielnie; zna i potrafi użytkować zasady zaawansowanej deklinacji rzeczowników i przymiotników, koniugacji czasowników oraz użycia liczebników,

- zna zasady funkcjonowania składni niesłowiańskiego języka regionu (tureckiego, albańskiego lub rumuńskiego) oraz nietypowe konstrukcje czasownikowe; w sposób pogłębiony rozpoznaje komunikacyjną funkcję zdań, potrafi tworzyć rozbudowane zdania złożone, rozumiejąc zasady funkcjonowania zdań wtrąconych oraz mowy zależnej i niezależnej,

- rozumie złożone teksty prasowe, faktograficzne i literackie i potrafi rozróżnić ich styl; potrafi ze zrozumieniem czytać artykuły specjalistyczne i naukowe; wyszukuje przydatne informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów, odszukuje główną myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów; krytycznie analizuje oraz interpretuje przedstawione fakty i opinie,

- potrafi streścić pisemnie informacje, opinie i argumenty autora zawarte w tekście źródłowym, parafrazując jego myśli; umie wypowiedzieć się na skomplikowany temat w formie listu, eseju lub sprawozdania, swoje myśli wyraża w sposób ustrukturyzowany, podkreślając najważniejsze dla niego sprawy,

- potrafi streścić ustnie informacje, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście; potrafi parafrazować tekst oryginalny; bez większego trudu formułuje wnioski i opinie, włączając podtematy, rozwijać poszczególne punkty i kończyć wypowiedź odpowiednią konkluzją,

- identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, debat, dyskusji; odnosi się do przedstawionych treści, dokonuje analizy usłyszanego tekstu; rozumie dłuższe, rozwinięte i bardziej rozbudowane wypowiedzi na różne tematy (nawet nieznajdujące się w centrum jego zainteresowań), bez większego wysiłku dokonuje percepcji tekstów kultury regionu – tureckich, albańskich lub rumuńskich (programy TV i filmy),

- potrafi wziąć udział w dyskusji lub debacie, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania; polemizuje z argumentami innych rozmówców; potrafi wyrażać się płynnie; umie używać języka dla celów towarzyskich i zawodowych; potrafi formułować myśli i opinie; prawidłowo korzysta z zasobów frazeologicznych niesłowiańskiego języka regionu (tureckiego, albańskiego lub rumuńskiego),

- potrafi i rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania informacji o realiach społecznych i kulturowych obszaru niesłowiańskiego języka regionu (tureckiego, albańskiego lub rumuńskiego), zna jego historię, mentalność i zwyczaje obywateli oraz zdobywa podstawową wiedzę na temat bieżącej polityki; zna i potrafi korzystać z wszelkich (tradycyjnych i elektronicznych) dostępnych źródeł informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomite leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobre leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe.

dobry (db; 4,0): dobre leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalające leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalające leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe, ale z licznymi błędami.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalające leksykalne, gramatyczne i stylistyczne umiejętności językowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)