Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultury słowiańskie w perspektywie globalizacji - specjalizacja kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KSG-21SDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury słowiańskie w perspektywie globalizacji - specjalizacja kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedm. sp. kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej (DU-FilBul, DU-FilChorSerb, DU-FilSerbChor)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów kulturowych

umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii kultury, antropologii kulturowej, historii, religioznawstwa, formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie/zespole oraz porozumiewania się z ekspertami z dziedziny kulturoznawstwa serbistycznego, kroatystycznego, bułgarystycznego, środkowoeuropejskiego

umiejętność docenienia przynależności narodowej i ponadnarodowej, różnorodności kulturowej i wielokulturowej, etnicznej i multietnicznej;

umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza zaawansowana z zakresu kultury krajów Europy Środkowej i Południowej, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz czytania w jednym z języków południowosłowiańskich


Skrócony opis:

Celem nauczania jest synteza zjawisk kulturowych i cywilizacyjno-społecznych współczesnego świata Słowian na tle historycznym. Wybrane fenomeny są omawiane na podstawie konkretnych oraz symptomatycznych dla rozwoju obszaru słowiańskiego faktów historycznych, kulturowych i politycznych. P

Pełny opis:

rogram zajęć przewiduje położenie szczególnego nacisku na przedstawienie wybranych proces?w społecznych, jakie zachodzą aktualnie w r?żnych częściach świata Słowian (głównie Słowian Południowych), ze szczeg?lnym uwzględnieniem przemian związanych ze skutkami globalizacji w wymiarze kulturowym. Zbliżenie problemów związanych ze zjawiskiem globalizacji (zasięg i granice globalizacji, globalność vs. lokalność, współczesne procesy integracji i dezintegracji społecznej, kulturowej i politycznej, tożsamość wielokulturowa i poszukiwanie tożsamości), a także udziałem medi?w i nowych technologii informacyjnych (multikulturalizm w sferze mediów, eksterytorialność przestrzeni wirtualnej), pozwoli na ukazanie wielu złożonych procesów ułatwiających zrozumienie współczesnego świata. Ze względu na specyfikę studiów (zarówno slawistyki, jak i bałkanistyki), uwaga zostanie skupiona na tematyce kontaktów międzykulturowych (spotkania, zderzenia, porównania, koegzystencja kultur). Celem zajęć jest nie tylko zapoznanie studentów z różnymi koncepcjami kultury i przekazanie im pewnego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim wyrobienie w nich wrażliwości na różnice kulturowe i umiejętności ich dostrzeżenia i zanalizowania, oraz przygotowanie studentów do spotkania z innymi kulturami (wyuczenie pewnych zachowań, sposobów obcowania z obcością i innością). Efektem ma być niezbędna we współczesnym świecie kompetencja swobodnego poruszania się wśród problemów wielokulturowego świata, dlatego też nacisk zostanie położony na interakcję oraz na uczestnictwo studentów w zajęciach.

Literatura:

Anderson B.: Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997.

Bobrownicka M.: Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków 1995.

Burszta W. J.: Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

Čolović I.: Bałkany ? terror kultury, Wołowiec 2007.

Dąbrowska-Partyka M.:, Świadectwa i mistyfikacje, Kraków 2003.

Dąbrowski M.: Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin 2001.

Gellner E.:, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.

Gil D:, Prawosławie, historia, naród: miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005

Huntington S. P.: Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2004.

Hasting D., Wilson T. M.: Granice tożsamości, narodu, państwa, Kraków 2007.

Kaplan R.: Bałkańskie upiory. Podróż przez historię, Wołowiec 2010.

Jelavich B.: Historia Bałkanów, t. 1: wiek XVIII i XIX; t. 2: wiek XX, Kraków 2005.

Mole W.: Sztuka Słowian Południowych, Kraków 1962.

Podhorodecki L.: Jugosławia: dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000.

Rapacka J.: Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa 1995.

Rapacka J.: Leksykon tradycji chorwackich, Warszawa 1997.

Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.

Susret ili sukob civilizacija na Balkanu, red. S. Terzić, Beograd 1998.

W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2005.

Wspólcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów, red. M. Bobrownicka, Kraków 1997.

Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Makowiecki, Warszawa 1993.

Idea narodu i państwa w kulturze narodów słowiańskich, red. T. Chrobak, Z. Stachowski, Warszawa 1997.

Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A. Mikołajczak i in., Poznań 2004.

Narody słowiańskie wobec globalizacji, red. A. Zachariasz, Rzeszów 2003.

Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa i Półwysep Bałkański, red. B. Zieliński, Poznań 2002.

Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, red. J. Kornhauser, Kraków 1999.

Susret ili sukob civilizacija na Balkanu, red. S. Terzić, Beograd 1998.

Wspólcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów, red. Bobrownicka M., Kraków 1997.

Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, red. L. Suchanek, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

KSG_01 Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować kulturę i opisywać fundamentalne tradycje kulturowe, ich uwarunkowania historyczne, geopolityczne, narodowe, ponadnarodowe, literackie K_W02; K_W03; K_W07; K_K01;

KSG_03 uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat najważniejszych zjawisk i kierunków w kulturze (literaturze) Europy Środkowej i Południowej, reprezentatywnych autorów i tekstów kultury kształtujących poszczególne systemy wspólnot o charakterze narodowym K_W07; K_W11; K_K03; K_U07;

KSG_04 potrafi kategoryzować, kontekstualizować, zaklasyfikować tradycje i ich przejawy w procesie historyczno-kulturowym oraz powiązać je z analogicznymi zjawiskami w innych kulturach europejskich K_W03; K_W09; K_U07;

KSG_05 rozumie specyfikę kultury, tradycji, dziedzictwa w kontekście ogólnych i konkretnych zjawisk cywilizacyjnych i wydarzeń historycznych oraz konstrukcji/ projektów ideologicznych K_W02, K_W05, K_W08, K_U07, K_U08

KSG_06 zyskuje umiejętność porównywania zjawisk kulturowych, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich formacji historycznych, politycznych, geopolitycznych, konfesyjnych, kulturowych K_K04;

KSG_07 posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się terminologią z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, religioznawstwa; zabierania głosu w dyskusji; gromadzenia i wykorzystywania informacji naukowej; rekapitulowania i podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków; pracy w grupie K_K04; K_K05; K_K10; K_U14; K_U11; K_K04, K_K06

KSG_08 uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat najważniejszych zjawisk i kierunków w kulturze (literaturze) Europy Środkowej i Południowej, reprezentatywnych autorów i tekstów kultury kształtujących poszczególne systemy wspólnot o charakterze narodowym K_W01; K_W07

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną. Podstawą do zaliczenia będą obecność na zajęciach, przyswojenie literatury obowiązkowej, a także aktywność na zajęciach. Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Kurs kończy się egzaminem pisemnym – obowiązuje zakres zagadnień obejmujący wykłady i ćwiczenia. Na zakończenie przewidziano także rozmowę dotyczącą treści poznanych w trakcie zajęć. Egzamin ustny sprawdza wiedzę, a przede wszystkim umiejętność interpretacji zjawisk kulturowych i cywilizacyjno-społecznych współczesnego świata Słowian na tle historycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilian Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilian Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilian Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.