Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka serbskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JS-32SCDL-E Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka serbskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

- filologia serbska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka serbskiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku serbskim na poziomie samodzielności (C1), poznaje system gramatyczny języka serbskiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Nastava je zasnovana na velikom broju gramatičkih, leksičkih, ortografskih i prevodilačkih vežbi, usmenih i pismenih. Usvajaju se osnovna gramaticka znanja (posebna pažnja posvećuje se padežnom sistemu i glagolskim oblicima) kao i osnovni leksički fond – osnovne informacije o sebi i svojoj porodici, radnom okruženju, okolini; kupovina, putovanje, zaposlenje, lokalna geografija i sl.

Pełny opis:

TK_01 Jaki jestem, a jak mnie widzą inni

• Autoportret – dyskusja o cechach charakteru ludzi, wady i zalety;

• Formy dyskryminacji (ze względu na rasę, płeć, wiek... ). JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_11.

TK_02 Książka i literatura we współczesnym społeczeństwie

• Dyskusja o sposobach przetrwania literatury we współczesnym świecie, o roli czytelnika i recepcji współczesnej literatury;

• Literatura w Internecie;

• Targi książek. Układanie top listy tytułów, które byłyby reprezentacyjne dla rodzimej kultury;

• Antologie literatury jako znak czasów. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_09, JS_10.

TK_03 Wynalazki i technologia

• Wynalazki, które zmieniły świat;

• XXI wiek: dobre i złe strony osiągnięć genetyki, globalne ocieplenie – fakty i mity;

• Osiągnięcia techniki w dziedzinie ekonomii, przemysłu, komunikacji, branży IT ... JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_10, JS_11.

TK_04 Sport

• Ile uwagi poświęcamy własnemu ciału i kondycji fizycznej ;

• Amatorskie i profesjonalne uprawianie sportów;

• Sporty ekstremalne;

• Plusy i minusy sportowych imprez masowych;

• Olimpiada i paraolimpiada. JS_01, JS_02, JS_04, JS_06, JS_10, JS_11.

TK_05 Społeczne i zdrowotne problemy dnia codziennego

• Choroby XXI wieku – anoreksja, bulimia, depresja, uzależnienia;

• Zapobieganie chorobom jako element właściwej polityki prozdrowotnej;

• Bezrobocie, mobbing, przemoc, wyobcowanie. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_08, JS_09, JS_10.

TK_06 Jednostka i społeczeństwo – uprzedzenia i fakty

• Życie w małżeństwie czy nieformalnym związku?

• Chorzy kontra zdrowi;

• Męskie i damskie zawody. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_09, JS_10, JS_11.

TK_07 Dziennikarstwo

• Podstawowe gatunki dziennikarskie. Informacja, komunikat, notatka, reportaż, komentarz, felieton (cechy formalne i stylistyczne);

• Prasa brukowa (przyczyny i skutki jej popularności);

• Dziennikarstwo obiektywne i śledcze;

• Znani felietoniści. Nagrody dziennikarskie;

• Najpopularniejsze czasopisma;

• E-gazety. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_10.

TK_08 Ekonomia

• Makro i mikro ekonomia;

• Monopol i zdrowa konkurencja JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_09.

TK_09 Świat z perspektywy postkolonialnej

• Kraje Trzeciego Świata;

• Migracje ludności (przyczyny i skutki);

• Współczesny nomadyzm i diaspora;

• Emigracja w literaturze. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_09, JS_10, JS_11.

TK_10 Ekologia

• Przyroda i środowisko;

• Rozwijanie świadomości ekologicznej;

• Chronione gatunki zwierząt;

• Parki przyrodnicze i narodowe;

• Eko-produkty – potrzeba czy trend? JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_11.

TK_11 Czy chcesz zmienić świat?

• Aktywizm i stowarzyszenia aktywistów (troska o zwierzęta, stowarzyszenia prorodzinne, troska o zdrowie i jakość życia);

• Czy aktywiści mogą zmienić świat?

• Największe katastrofy naturalne na świecie, pomoc humanitarna i akcje humanitarne. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_08, JS_09, JS_10, JS_11.

TK_12 Internet i współczesne media:

• Obecność internetu we współczesnym życiu. Jego dobre i złe strony;

• Nadużywanie możliwości internetu. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_11.

TK_13 Projekcja filmowa

• Gatunki filmowe;

• Najważniejsze składniki filmu (reżyser, scenarzyści, aktorzy, muzyka, fabuła, temat...);

• Pisanie scenariusza krótkiego filmu reklamowego lub dokumentalnego. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_09, JS_11.

TK_14 Lektura i przekład współczesnego tekstu literackiego (do wyboru) JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_10, JS_11.

Literatura:

J. Jokanović-Mihajlov, V. Lompar, Govorimo srpski, MSC, Beograd, 2004.

Ž. Stanojčić, Lj. Popović, S. Micić, Savremeni srpskohrvatski jezik i kultura izražavanja, Zavod za udžbenike, Beograd,1989.

M. Stevanović, Gramatika srpskohrvatskog jezika za škole srednjeg obrazovanja, Obod, Cetinje, 1990.

Dodatkowa:

M. Blagojević, Srbija Nemanjića i Hilandar, Nastava istorije, Beograd / Novi Sad, 1999.

J. Deretić, M. Mitrović: Istorija književnosti, Zavod za udžbenike, Beograd,1991.

I. Klajn, Rečnik jezičkih nedoumica, Nolit, Beograd, 1992.

Mala kutija – najkraće srpske priče XX veka, prir. M. Pantić, Jugoslovenska knjiga,

Nova (postmoderna) srpska fantastika, prir. S. Damjanov, Sic, Beograd, 1994.

Lj. Pešikan Ljuštanović, Zmaj Despot Vuk – mit, istorija, pesma, Matica srpska, Novi Sad, 2002.

B. Popović, Antologija novije srpske lirike, Zavod za udžbenike, Beograd, 1996.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

JS_01 Rozumienie: Słuchanie

Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz stosunkowo złożoną argumentację pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć znaczną część wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej jeśli aktorzy posługują się językiem literackim. K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W23, K_W24, K_U01, K_U01, K_U05, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21, K_K02.

JS_02 Rozumienie: Czytanie

Student rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. Potrafi zrozumieć współczesną prozę literacką pisaną w języku standardowym. K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21.

JS_03 Mówienie: Porozumiewanie się

Student potrafi porozumiewać się dość płynnie i spontanicznie, co umożliwia konwersację z obcokrajowcami, rodzimymi użytkownikami języka. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U13, K_U17, K_U19, K_U21, K_K02, K_K04, K_K07.

JS_04 Mówienie: samodzielne wypowiadanie się

Student potrafi przedstawić relatywnie szczegółowy opis w różnych dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw.

K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U17, K_U19, K_U20, K_U21, K_K02, K_K07.

JS_05 Pisanie

Student potrafi napisać jasny, stosunkowo szczegółowy tekst na tematy związane z jego zainteresowaniami. Może napisać esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podając istotę i wagę doświadczeń i zdarzeń. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U10, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21.

JS_06 Ortografia i pisownia

Student opanował zasady ortografii, bez większego trudu notuje zasłyszane wypowiedzi, nawet jeśli tekst zawiera nieznane mu proste wyrazy i wyrażenia.

K_W10, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_W18, K_W20, K_W22, K_U01, K_U06, K_U11, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U21, K_K02, K_K06, K_K11.

JS_07 Fonetyka

Student zostaje zapoznany z takimi procesami fonetycznymi jak: zjawisko ruchomej samogłoski, wypadanie spółgłoski, refleks jat i uczy się je rozpoznawać w tekście.

K_W10, K_W13, K_W14, K_U01, K_U10, K_U18.

JS_08 Morfologia

Student opanowuje zasady odmiany rzeczowników i czasowników obcego pochodzenia, posługuje się wszelkimi liczbowymi zapisami (także wielocyfrowymi), poznaje zaimki nieokreślone, ćwiczy użycie spójników i przyimków. Poznaje czas zaprzeszły oraz proste czasy przeszłe (Aoryst i Imperfekt) i złożony przyszły (Futur II).

K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04.

JS_09 Składnia

Student doskonali budowanie zdań wielokrotnie złożonych przy użyciu nowo poznanych spójników i formacji przyimkowo-spójnikowych. Zostaje zapoznany z kolejnością nieodmiennych części mowy w zdaniu.

K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04, K_U06, K_U11, K_U21, K_K11.

JS_10 Kompetencja socjokulturowa

Student potrafi zaprezentować pogłębioną wiedzę na temat serbskich realiów społecznych i kulturowych, znane są mu zwyczaje mieszkańców tego kraju. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U04, K_U06, K_U17, K_U18, K_U21.

JS_11 Mówienie: samodzielne wypowiadanie się

Student potrafi przedstawić relatywnie szczegółowy opis w różnych dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw.

K_W05, K_W06, K_W17, K_W18, K_W19, K_W23, K_W24, K_U05, K_U13, K_U19, K_U21, K_K03, K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);

- wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych;

- sprawność posługiwania się językiem serbskim na poziomie B2;

- zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

- umiejętność zaprezentowania na egzaminach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanislava Kostić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ana Samardzić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.