Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury serbskiej: literatura międzywojenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLSM-31SCDL-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury serbskiej: literatura międzywojenna
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia serbistyczne

Cele kształcenia:

wykształcenie zdolności krytycznych, umiejętności interdyscyplinarnych, umiejętności analizowania i syntezowania wiedzy dotyczącej międzywojennej literatury serbskiej, umiejętności wypowiadania się w mowie w języku ojczystym i języku serbskim na tematy literaturoznawcze;

Pełny opis:

Prezentacja literatury dwudziestolecia międzywojennego w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i pisarek oraz ich twórczości. HLS-01, HLS-02, HLS-04, HLS-05

Ukazanie związków literatury wybranego kraju słowiańskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego z analogicznymi okresami i prądami w literaturze europejskiej, wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania. HLS-01, HLS-02, HLS-04, HLS-06, HLS-07

Przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych. HLS-01, HLS-03, HLS-07

Literatura dwudziestolecia międzywojennego w świetle opracowań krytycznoliterackich. HLS-01, HLS-02, HLS-03, HLS-04

Analiza i interpretacja tekstów poetyckich, prozatorskich, publicystycznych oraz dramatów powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. HLS-01, HLS-02, HLS-03, HLS-04, HLS-05, HLS-06

Literatura:

Деретић Јован, Историја српске књижевности, Београд 2002.

Гвозден Владимир, Српска путописна култура 1914-1940, Београд 2011.

Dąbrowska-Partyka Maria, Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, Kraków 1999.

Czapik-Lityńska Barbara, Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych, Katowice 2005.

Wierzbicki Jan, Pożegnanie z Jugosławią. Szkice i portrety literackie, Warszawa 1992 (rozdziały dotyczące okresu międzywojennego (s. 20-92).

Koch Magdalena, …kiedy dojrzejemy jako kultura…Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon-genre-gender), Wrocław 2007.

Efekty uczenia się:

HLS-01 potrafi omówić i zinterpretować twórczość najważniejszych serbskich twórców dwudziestolecia międzywojennego (literatura, sztuka, publicystyka, krytyka literacka) K_W02, K_W08, KW_09, KW_07

HLS-02 potrafi definiować i opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska literatury serbskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego K_W03, KW_07,

HLS-03 posiada umiejętność porównywania zjawisk literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w kontekście historycznoliterackim, historycznym, artystycznym i filozoficznym K_W03, K_W08, KW_07, KW_09

HLS_04 potrafi skonstruować spójną wypowiedź (pisemną oraz ustną) o charakterze krytycznoliterackim, znaleźć odpowiednie źródła informacji, umiejętnie i funkcjonalnie wykorzystać uzyskaną dzięki nim wiedzę K_U04, K_U05, KU_06, KW_07

HLS_05 posiada umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań przykładami z twórczości poszczególnych autorów K_U06, K_U11, KU_01, KW_07, KW_09

HLS_06 umie wskazać związki pomiędzy zjawiskami literackimi oraz kulturowymi pierwszej połowy dwudziestego wieku w. na gruncie słowiańskim, europejskim oraz światowym K_U06, K_U09, KW_07

HLC_07 potrafi określić znaczenie epoki dwudziestolecia międzywojennego w szerszym kontekście historycznym i artystycznym K_U06, K_U10, KW_09

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita znajomość głównych kierunków, prądów i nurtów w literaturze kraju kierunkowego oraz powiązanych z nimi kwestii teoretycznoliterackich, historycznoliterackich i historycznych, wysoka świadomość kulturotwórczej roli literatury, umiejętność wskazania relacji zachodzących pomiędzy literaturą wybranego kraju słowiańskiego a literaturą europejską i światową;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze znajomość poszczególnych lektur bądź faktów z życia twórców, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych zjawisk literackich i kulturowych;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), świadomość kulturotwórczej funkcji literatury;

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, słaba umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą);

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Koch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.