Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury chorwackiej po 1945 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLCP-32CSDL-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury chorwackiej po 1945 roku
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Cele kształcenia:

kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich, umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii literatury, historii, historii literatury chorwackiej, historii literatury powszechnej, formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie i pracy zespołowej, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej;rozwijanie umiejętności analizowania i syntetyzowania wiedzy z zakresu historii literatury chorwackiej, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz czytania i dyskutowania w języku chorwackim;

przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury chorwackiej po 1945 roku, rozwijanie umiejętności czytania/studiowania literatury fachowej na poziomie coraz bardziej zaawansowanym, zdobywanie umiejętności pisania pracy seminaryjnej, kształtowanie podstawowej wiedzy na temat kultury narodowej kraju specjalności, rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów literackich


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Prezentacja chorwackiej literatury współczesnej w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości. HLCh-01, HLCh-02, HLC-04, HLC-05

Ukazanie związków literatury chorwackiej z analogicznymi okresami i prądami w literaturze europejskiej. HLCh-01, HLCh-02, HLCh-04, HLCh-06, HLCh-07

Przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych. HLCh-01, HLCh-03, HLCh-07

Chorwacka literatura współczesna w świetle opracowań krytycznoliterackich. HLCh-01, HLCh-02, HLCh-03, HLCh-04

Analiza i interpretacja współczesnych tekstów poetyckich, prozatorskich, dramaturgicznych i publicystycznych. HLCh-01, HLCh-02, HLCh-03, HLCh-04, HLCh-05, HLCh-06

Literatura:

Krešimir Nemec, Povijest hrvatskog romana III, od 1945 do 2000, Zagreb 2003.

S. Prosperov Novak, Povjest hrvatske književnosti. Sjećanjena dobro i zlo, Svezak III i IV, Split 2004.

Widzieć Chorwację. Panorama chorwackiej literatury i kultury 1990-2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań 2005.

M. Dyras, Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2009.

K. Pieniążek-Marković, „Ja”-człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990-2010), Poznań 2011.

Efekty uczenia się:

HLCh-01 potrafi omówić i zinterpretować twórczość najważniejszych chorwackich twórców współczesnych (literatura, sztuka, publicystyka) K_W02, K_W08, KW_09, KW_07

HLCh-02 potrafi definiować i opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska literatury, charakterystyczne dla chorwackiej literatury współczesnej K_W03, KW_07,

HLCh-03 porównuje zjawiska literackie, formułuje wnioski, wyjaśnia i interpretuje te zjawiska w kontekście historycznoliterackim, historycznym, artystycznym i filozoficznym K_W03, K_W08, KW_07, KW_09

HLCh-04 potrafi skonstruować spójną wypowiedź (pisemną oraz ustną) o charakterze krytycznoliterackim, znaleźć odpowiednie źródła informacji, umiejętnie i funkcjonalnie wykorzystać uzyskaną dzięki nim wiedzę K_U04, K_U05, KU_06, KW_07

HLCh-05 posiada umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań przykładami z twórczości poszczególnych autorów K_U06, K_U11, KU_01, KW_07, KW_09

HLCh-06 umie wskazać związki pomiędzy zjawiskami literackimi oraz kulturowymi XX i XXI w. na gruncie słowiańskim, europejskim oraz światowym K_U06, K_U09, KW_07

HLCh-07 potrafi wykazać ciąg rozwojowy chorwackiej literatury współczesnej, określić znaczenie tej epoki w szerszym kontekście historycznym i artystycznym K_U06, K_U10, KW_09

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita znajomość głównych kierunków, prądów i nurtów w literaturze kraju kierunkowego oraz powiązanych z nimi kwestii teoretycznoliterackich, historycznoliterackich i historycznych, wysoka świadomość kulturotwórczej roli literatury, umiejętność wskazania relacji zachodzących pomiędzy literaturą wybranego kraju słowiańskiego a literaturą europejską i światową;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze znajomość poszczególnych lektur bądź faktów z życia twórców, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych zjawisk literackich i kulturowych;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), świadomość kulturotwórczej funkcji literatury;

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, słaba umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą);

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Pieniążek-Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tvrtko Vuković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.