Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dramat w muzyce. Człowiek wobec sfer sacrum i profanum w kulturze XVII, XVIII i XIX stulecia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-F-DMC Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Dramat w muzyce. Człowiek wobec sfer sacrum i profanum w kulturze XVII, XVIII i XIX stulecia
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty fakultatywne dla filologii polskiej
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia polska, wiedza o teatrze, media interaktywne i widowiska

Cele kształcenia:

C1 – prezentacja antropologii epok dawnych i omówienie jej wpływu na kształtowanie dzieł sztuki dramatyczno-muzycznej

C2 – poznanie wybranych historycznych, kulturowych i estetycznych koncepcji na temat zależności miedzy dramatem a muzyką

C3 – zaznajomienie się z wybranymi koncepcjami dramatu, jego źródeł, funkcji społecznych, teorii estetycznych i struktury

C4 – poznanie wybranych koncepcji dzieła muzycznego, nakierowanych na jego związki z dramatem (dramatycznością)

C5 – kształcenie umiejętności definiowania pojęć: dramat, dramatyczność, muzyczność na podstawie wybranych dzieł i faz historii rozwoju muzyki i literatury

C6 – kształcenie umiejętności analizowania i interpretacji dzieł o złożonej strukturze słowno-muzycznej z uwzględnieniem perspektyw: filologicznej, dramatologicznej, teatrologicznej i muzykologicznej

C7 – rozpoznawanie struktur dramatycznych w dziełach muzycznych i struktur muzycznych w dziełach literackich

C8 – prezentacja kontekstów filozoficzno-estetycznych istotnych w procesie analizy dzieła dramatyczno-muzycznego (pojęcia sacrum, profanum, prawdy, piękna, procesu twórczego, całości dzieła sztuki etc.)


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

------

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z elementami konwersatorium, prezentacja fragmentów nagrań

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Celem proponowanego wykładu jest prezentacja antropologii epok dawnych i omówienie jej wpływu na kształtowanie dzieł sztuki dramatyczno-muzycznej. Prezentowane i omawiane będą różnorakie formy „dramatu w muzyce”, między innymi dramma per musica (na przykładzie "Orfeusza" Claudia Monteverdiego), tragédie lyrique ("Armida" Jeana Baptisty Lully’ego), Singspiel ("Czarodziejski flet" Wolfganga Amadeusa Mozarta), opera buffa ("Cyrulik sewilski" Gioachina Rossiniego), opera seria ("Rigoletto" Giuseppe Verdiego), dramat muzyczny i misterium muzyczne ("Parsifal" Richarda Wagnera), ponadto formy madrygałowe, kantatowe i oratoryjne. Wśród podejmowanych zagadnień pojawią się: problematyka ewolucji, transformacji i recepcji dzieła dramatyczno-muzycznego, kwestia obecności struktur dramatycznych w dziełach muzycznych i struktur muzycznych w dziełach literackich, problematyka autonomiczności i nieautonomiczności sztuki, a także konteksty filozoficzno-estetyczne (pojęcia sacrum, profanum, prawdy, piękna, procesu twórczego, całości dzieła sztuki etc.).

Literatura:

C. Dahlhaus, Estetyka muzyki. Przeł. Z. Skowron. Warszawa 2007.

E. Fubini, Historia estetyki muzycznej. Przeł. Z. Skowron. Kraków 1997.

R.D. Golianek, Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja. Poznań 1998.

N. Harnoncourt, Dialog muzyczny. Rozważania o Monteverdim, Bachu i Mozarcie, przeł. M. Czajka, Warszawa 1999.

K. Kozłowski, Opera i dramat muzyczny. Poznań 2006.

Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.

D. Ratajczakowa, W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, oprac. B. Koncewicz, Wrocław 2006 (tu: t.1: Teatrologia i dramatologia; Teatralność i sceniczność).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych teorii estetycznych dotyczących związków muzyki i literatury oraz teatru

- potrafi definiować pojęcia: dramat, dramatyczność, muzyczność, muzyczność literatury, rozumie ich zależność od ogólniejszych koncepcji estetycznych i filozoficznych

- rozumie znaczenie ogólnych przemian w kulturze dla wykształcenia się różnorodnych koncepcji dzieła muzycznego i dzieła dramatycznego

- potrafi wskazać i umieścić we właściwym kontekście estetycznym i historycznym postaci i dzieła wybranych twórców, które realizują związki dramatu i muzyki

- umie analizować i nazywać struktury dramatyczne w muzyce rożnych stylów i gatunków

- rozumie potrzebę sięgania po różnorodne źródła z zakresu literaturoznawstwa, teatrologii, muzykologii, posiada umiejętność ich samodzielnego doboru i wykorzystania

Metody i kryteria oceniania:

- ocena aktywności w trakcie zajęć

- ocena końcowej pracy pisemnej

5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

4.5 – dobra i w niektórych obszarach bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

4.0 – dobry poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, braki i niedociągnięcia w niektórych zakresach o mniejszym znaczeniu

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, w niektórych ważnych zakresach błędy i niedociągnięcia

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, błędy faktograficzne, brak zrozumienia procesów i szerszych zjawisk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska-Rychlewska, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska-Rychlewska, Elżbieta Nowicka
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Elżbieta Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.