Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dramat i scenariusz widowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-DSW-12MDM-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramat i scenariusz widowiska
Jednostka: Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Media Interaktywne i Widowiska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- omówienie wybranych gatunków i form dramatycznych;

- obserwacja przemian gatunkowych i trwałości form;

- omówienie sposobów analizy dzieła dramatycznego;

- wyjaśnienie relacji tekst-widowisko na przykładzie różnych form historycznych i współczesnych z perspektywy teatralno-kulturowej;

- wyrobienie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i historycznej we własnych projektach analitycznych i twórczych wykorzystujących formy dramatyczne i widowiskowe;

- omówienie szerokiego i otwartego spektrum form współczesnych widowisk i ich dramaturgiczna analiza (min. mecz piłki nożnej, uczta, pokaz mody, teatr ulicy, performanse funeralne);

- umiejętność łączenia kryzysów społecznych z wynikającymi z nich formami widowiskowymi;

- analiza widowisk w kontekście współczesnej humanistyki.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

-----

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacji udziela wykładowca w trakcie zajęć.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

14

Literatura:

- Oliver Taplin, Tragedia grecka w działaniu, Kraków 2003

- Jean Sarrazac, Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, Kraków 2007.

- Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 1998.

- Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz, Wraszawa 2005.

- Wojciech Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005.

- Jacques Heers, Święta głupców i karnawały, przeł. Grażyna Majcher, Warszawa 1995.

- Dariusz Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej, Warszawa 2005.

- Maria Adamczyk, Rozważania nad poetyką misterium, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 3, s. 143-162.

- Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, pod red. B. Geremka, Wrocław 1978 (tu: Aleksander Gieysztor, Spektakl i liturgia – polska koronacja królewska, s. 9-24; Hanna Zaremska, Procesje Bożego Ciała w Krakowie w XIV-XVI wieku, s. 25-40).

- Juliusz A. Chrościcki, Pompa Funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974.

- M. Berthold, Historia teatru, przeł. D. Żmij-Zielińska, Warszawa 1980 (tu rozdziały: Średniowiecze, s. 182-258; Odrodzenie, s. 267-321; Barok, s. 322-382).

- Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 23 – 25 czerwca 1998, pod red. M. Markiewicza i R. Skowrona, Kraków 1999.

- Jan Kott, Szekspir współczesny 2, Kraków 1999.

- Czytanie Szekspira, pod red. Jacka Fabiszaka, Marty Gibińskiej i Ewy Nawrockiej, Gdańsk 2004.

- Victor Turner, Liminalność i gatunki performatywne, w: Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiskakulturowego, red. J. J. MacAloon, przeł. K. Przyłuska-Urbanowicz, Warszawa 2009, s.39-75.

- Jacques Rancière, Estetyka jako polityka, przeł. Julian Kutyła i Paweł Mościcki, Warszawa 2007.

- Chantal Mouffe, Agonistyka, Warszawa 2015.

- Dobrochna Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- Posługiwać się specjalistyczną terminologią dotyczącą dramatu, teatru i widowisk

- Wskazać najważniejsze elementy struktury oraz kolejnych przemian wybranego gatunku dramatycznego

- Dokonać analizy dzieła dramatycznego oraz wskazanego widowiska z określonej (i uzasadnionej) perspektywy

- Uporządkować rodzaje widowisk i omówić ich specyfikę

- Wykorzystać wiedzę z zakresu dramatu i widowisk do stworzenia własnego projektu dramatycznego (1) oraz wykorzystującego odwołania do form widowiskowych (2)

- Uzasadniać własne wybory i interpretacje w procesie samodzielnie przeprowadzanych badań nad problemem dramatycznym/widowiskowym

- Analizować współczesne widowiska i spektakle w odniesieniu do dramatów i kryzysów społecznych

- Dokonać krytycznej analizy widowiska w perspektywie współczesnych teorii humanistycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.