Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria w naukach humanistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TWNH-NID-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria w naukach humanistycznych
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

specjalność: filologia niderlandzka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych metod analizy zjawisk kulturowych, z naciskiem trendy we współczesnych naukach humanistycznych ostatniej dekady

rozwinięcie umiejętności analizy zjawisk kulturowych

wyrobienie umiejętności czytania tekstów kulturowych z różnych perspektyw filozoficznych, socjologicznych i hermeneutycznych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Orientacja w zjawiskach współczesnej kultury, wiedza z zakresu literatury polskiej i powszechnej na poziomie szkoły średniej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma moodle

strona Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Konwersatorium, z użyciem środków multimedialnych, na którym studenci omawiają wybrane problemy związane ze współczesnymi problemami badawczymi w naukach o kulturze.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

60h zajęcia

+180h praca własna studenta

=240h


8 ECTS (za kurs roczny)

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-TWNH-NID-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-TWNH-NID-22.)

Treści kształcenia:

Aktualny stan badań kulturoznawczych. Miejsce literatury w badaniach nad kulturą

Historia powstania nauki o literaturze. Zwroty we współczesnym literaturoznawstwie

Interpretacja i wartościowanie dzieł literackich

Literatura wobec problemu przedstawienia świata: mimesis, realizm

Formy narracyjne, liryczne, problemy dramatu

Formalizm rosyjski, New Criticism; strukturalizm

Poststrukturalizm i postmodernizm: intertekstualność we współczesnej kulturze

Teorie recepcji

Psychoanaliza w kulturze

Feminizm w literaturoznawstwie. Badania genderowe. Queer i abiekt w kulturze współczesnej

Nowy historycyzm, marksizm i problem przedstawienia

Współczesne problemy literatury niefikcjonalnej

Teorie postkolonialne

Teorie postkolonialne a literatura Środkowej i Wschodniej Europy

Studia kulturowe

Literatura:

Bakuła, Bogusław. 2006. "Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), Teksty Drugie 6: 11-32.

Bork, G.J. 2012. Algemeen Letterkundig Lexicon. Leiden: Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. (http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/index.php)

Burzyńska, A, Markowski, M. P. Teorie literatury XX wieku (podręcznik i antologia). Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.

Cavanagh, Clare. 2003. "Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii", Teksty Drugie 2/3: 60-71.

Geertz, Clifford. 2000. "Być tam", w: Clifford Geertz. Dzieło i życie. Wydawnictwo KR, 9-40.

Kaniewska, B., Legeżyńska A. Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, 2002.

Lane, Richard J. 2006. Fifty Key Literary Theorists. New York: Routledge.

Said, Edward. 2005. Orientalizm. Tłum. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Selden, Raman, Peter Widdowson, Peter Brooker. 2017. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. London, New York: Routledge.

Skórczewski, Dariusz. 2006. "Postkolonialna Polska - projekt (nie)możliwy", Teksty Drugie 1/2: 100-112.

Verkruijsse, P.J, Bork G. J. van, H Struik, G.J Vis. 2002. Letterkundig Lexicon Voor De Neerlandistiek. Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. (http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/index.php)

Warkocki, Błażej. 2006. "Jaśniejszy odcień różu, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o literaturze homoseksualnej, ale boicie się zapytać", https://queer.pl/article/186471 (sprawdzono 10/2017).

Wilkoszewska, Krystyna. 2008. Wariacje na postmodernizm. Kraków: Universitas, s. 7-19, 127-155.

Zeeman, Peter. 1991. Literatuur en context. Een inleiding in de literatuurwetenschap. Nijmegen: Ou, 24-57.

Materiały (handouty) przygotowane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

Posiada umiejętność czytania tekstów kulturowych z zastosowaniem różnych perspektyw teoretycznych

Analizuje i interpretuje tekst kulturowy w kontekście historycznych

Potrafi przeprowadzić strukturalną analizę tekstu literackiego

Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe i ocenia je

Zna i prawidłowo posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa

Potrafi wskazać mocne i słabe strony argumentacji tekstu naukowego i bierze aktywny udział w dyskusji

Korzysta ze źródeł literaturoznawczych w języku polskim i niderlandzkim

Wyciąga wnioski i porządkuje efekty dyskusji

Cechuje się tolerancją wobec innych kultur

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena przygotowania studentów i ich udziału w dyskusji na zajęciach; testy pisemne, prace domowe; pisemny egzamin po zakończeniu kursu

Kryteria:

bardzo dobry (bdb; 5,0): min. 90% punktów z kolokwiów, regularny aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć, przygotowanie prac domowych, przeczytanie zadanych tekstów

dobry plus (+db; 4,5): >82,5 % punktów uzyskanych z kolokwiów, regularny aktywny udział w dyskusjach na zajęciach, przygotowanie prac domowych, przeczytanie zadanych tekstów

dobry (db; 4,0): >75 % punktów uzyskanych z kolokwiów, umiarkowanie aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć, przygotowanie prac domowych, przeczytanie zadanych tekstów

dostateczny plus (+dst; 3,5): >67 % punktów uzyskanych z kolokwiów, sporadyczny udział w dyskusjach podczas zajęć, przygotowanie prac domowych, przeczytanie zadanych tekstów

dostateczny (dst; 3,0): >60 % punktów uzyskanych z kolokwiów

niedostateczny (ndst; 2,0): < 60% punktów uzyskanych z kolokwiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Drwal
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Zajas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.