Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie tekstów naukowo-technicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TTNT-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów naukowo-technicznych
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o cechach charakterystycznych tekstów naukowych i technicznych oraz o zasadach tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych. Podczas kursu studenci zdobywają umiejętności technik i strategii tłumaczenia w zależności od rodzaju tekstu specjalistycznego. Rozwijają także swoje kompetencje tłumaczeniowe, uczą się rozwiązywać problemy traduktologiczne oraz rozwijają umiejętności komunikacji i pracy w zespole.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1, znajomość j. polskiego na poziomi C2; Potwierdzona wiedza i umiejętności z zakresu tłumaczenia niespecjalistycznego.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć znajdują się na platformie Moodle w odpowiednim kursie.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Wykład na temat cech charakterystycznych naukowych i technicznych (gatunki, budowa, style), technik i strategii tłumaczenia w zależności od gatunku, celu i odbiorcy.

2. Analiza porównawcza istniejących tłumaczeń z ich tekstami wyjściowymi w celu omówienia adekwatności technik i strategii zastosowanych przez innych tłumaczy oraz adekwatności zastosowanej terminologii.

3. Ćwiczenia leksykalne, czytanie z zrozumieniem i słuchanie z zrozumieniem.

4. Indywidualne ćwiczenia praktyczne z tłumaczenia, polegające na redagowaniu tekstów docelowych w języku A i w języku B.

5. Ocenianie i konfrontowanie rozwiązań na forum grupy.

6. Analizowanie i korygowanie błędów tłumaczeniowych i językowych, własnych oraz popełnionych przez innych tłumaczy.

7. Samodzielne czytanie przez studentów opracowań dotyczących praktycznych aspektów tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych; krytyczne odnoszenie się do zaproponowanych analiz i ocen, świadome korzystanie ze strategii sprawdzonych przez innych tłumaczy.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30

Przygotowanie do testu końcowego i testów cząstkowych 10

Przygotowanie dwóch tłumaczeń, które będą oceniane 10

Czytanie wskazanej literatury – praca samodzielna 5

SUMA GODZIN 55


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is part and parcel of the MA translation programme. The main aim of the course is to acquaint students with key ideas concerning science and technology. Students will be familiarized with various types of texts and they will get to know translations strategies useful in tackling scientific-technical translation. Having completed the course students should be able to translate fairly complex texts on scientific and technical topics. During the classes students might also practice interpreting of short speeches on basic science (sight translation, liaison) in order to activate the use of terminology. They should also know passively and use actively the vocabulary of science and technology in both English and Polish.

Pełny opis:

1. Przedstawienie sylabus do zajęć i wymagań kursu. Wprowadzenie do tłumaczenia naukowo-technicznego. Omówienie cech charakterystycznych tekstów naukowych i technicznych (zróżnicowanie gatunkowe, budowa, styl).

2. Podstawowe zagadnienie naukowe w tłumaczeniu tekstów popularnonaukowych: powtórka z fizyki (1)

3. Podstawowe zagadnienie naukowe w tłumaczeniu tekstów popularnonaukowych: powtórka z fizyki, biologii i chemii (2)

4. Podstawowe zagadnienie naukowe w tłumaczeniu tekstów naukowych: tłumaczenie abstraktu artykułu naukowego, opisu w aplikacji grantowej.

5. Proces produkcji, tłumaczenie tekstów opisujących procesy produkcji (1).

Proces produkcji, tłumaczenie tekstów opisujących procesy produkcji (2).

6. Maszyny i narzędzia (1): geotechnika (sprzęt wiertniczy, maszyny geologiczne), narzędzia ręczne wykorzystywane w budownictwie. Tłumaczenie tekstów z wykorzystaniem nowopoznanego słownictwa.

7. Maszyny i narzędzia (2): geotechnika (sprzęt wiertniczy, maszyny geologiczne), narzędzia ręczne wykorzystywane w budownictwie. Tłumaczenie tekstów z wykorzystaniem nowopoznanego słownictwa.

8. Budownictwo i architektura (1): kształty w architekturze, materiały wykorzystywane w budownictwie, posadowienie budynku. Tłumaczenie tekstów z wykorzystaniem nowopoznanego słownictwa.

9. Budownictwo i architektura (1): budownictwo ekologiczne, domy pasywne. Tłumaczenie tekstów z wykorzystaniem nowopoznanego słownictwa.

10. Mechanika, transport i przemysł samochodowy: typy i części samochodowe, części zamienne, transport przyszłości. Tłumaczenie tekstów z wykorzystaniem nowopoznanego słownictwa.

11. Sprzęt AGD: instrukcja obsługi sprzętu domowego. Tłumaczenie tekstów z wykorzystaniem nowopoznanego słownictwa.

Tłumaczenie tekstu naukowego i kontrola jakości (tłumaczenie indywidualne studentów i wzajemna korekta).

12. Elektronika i nowe technologie: instrukcja obsługi sprzętu elektronicznego.

13. Powtórka materiału, wybór tekstów z całego semestru.

Literatura:

Baker, Mona. 2001. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Byrne, Jody. 2012. Scientific and Technical Translation Explained A Nuts and Bolts Guide for Beginners. Manchester: St. Jerome Publishing.

Gillies, Andrew. 2004. Conference Interpreting – a new students’ companion. Kraków: Tertium.

http://www.jodybyrne.com/ Oficjalna strona internetowa Jody Byrne.

Kielar, Barbara Z. 2003. Zarys Translatoryki. Warszawa: Zakład Grraficzny UW.

Korzeniowska, Aniela – Piotr Kuhiwczak. 1994. Successful Polish-English Translation – tricks of the trade. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kozłowska, Zofia. 2007. O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Pieńkoś, Jerzy. 2003. Podstawy Przekładoznawstwa – od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Pisarska, Alicja – Teresa Tomaszkiewicz. 1998. Współczesne Tendencje Przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

SCIC: European Commission DG Interpreting http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/index_en.htm

Tomaszkiewicz, Teresa (ed.). 2004. Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Voellnagel, Andrzej. 1985. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Wojtasiewicz, Olgierd. 1996. Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.

Podręczniki:

Dearholt, Jim D. 2012. Career Paths – Mechanics. Newbury: Express Publishing.

England, Nick. 2001. Physics Matters. London: Hodder Murray.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Carl Taylor. 2012. Career Paths – Electronics. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Dave Cook. 2013. Career Paths - Architecture. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Jacob Esparza. 2014. Career Paths – Civil Aviation. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Jason Revels. 2012. Career Paths – Construction 1 Buildings. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Kenneth Rogers. 2014. Career Paths – Natural Resources II – Mining. Newbury: Express Publishing.

Kerrod, Robin. 1974. Concise Encyclopedia of Science. Avon: Purnell.

Quirke, Michael. 2002. Eureka! Junior Certificate Science. Dublin: CJ Fallon.

Materiały online:

http://www.1a.biz.pl/slowniki/

Angielsko-polski słownik naukowo-techniczny http://www.tech-dict.pl/

Słownik terminów z dziedziny hutnictwa i przemysłu ciężkiego http://www.anglobiznes.pl/docs/docView/doc/polsko-angielski-terminy-hutnicze-przemysl-ciezki#

Słownik terminów naukowo-technicznych http://www.anglobiznes.pl/docs/docView/doc/polsko-angielski-slowniczek-terminow-technicznych-hutnictwo-c2

Eko-budownictwo http://ulicaekologiczna.pl/tag/ekobudownictwo/

Eko-budownictwo http://www.ekobudownictwo.info.pl/

Science The Guardian https://www.theguardian.com/science

Słowniki:

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. Wydawnictwo WNT.

Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski. Wydawnictwo WNT.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

1. charakteryzuje teksty naukowe i techniczne

2. stosuje się do zasad tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

3. dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od typu tekstu

4. tłumaczy teksty naukowe i techniczne na język polski i angielski

5. rozwiązuje problemy tłumaczeniowe

6. samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład na temat cech charakterystycznych naukowych i technicznych (gatunki, budowa, style), technik i strategii tłumaczenia w zależności od gatunku, celu i odbiorcy. F – dyskusja podczas konwersatorium: stymulowanie dyskusji za pomocą pytań sprawdzających zrozumienie treści prezentacji; odwoływanie się do wiedzy uprzedniej studentów.

2. Analiza porównawcza istniejących tłumaczeń z ich tekstami wyjściowymi w celu omówienia adekwatności technik i strategii zastosowanych przez innych tłumaczy oraz adekwatności zastosowanej terminologii. F – dyskusja podczas ćwiczeń, praca w parach, a następnie konfrontowanie wniosków na forum klasy,

F – test cząstkowy ze słownictwa,

P – test końcowy: sprawdzenie znajomości poznanego słownictwa, terminologii oraz umiejętności tłumaczenia.

3. Ćwiczenia leksykalne, czytanie z zrozumieniem i słuchanie z zrozumieniem. F – odpowiedź na pytania kierunkowe wykładowcy.

F – test cząstkowy ze słownictwa,

P – test końcowy: sprawdzenie znajomości poznanego słownictwa, terminologii oraz umiejętności tłumaczenia.

4. Indywidualne ćwiczenia praktyczne z tłumaczenia, polegające na redagowaniu tekstów docelowych w języku A i w języku B.

Ocenianie i konfrontowanie rozwiązań na forum grupy. F – indywidualna praca nad polską lub angielską wersją tekstu naukowego bądź technicznego; przedstawienie w dyskusji zastosowanych technik i strategii tłumaczenia, konfrontowanie rozwiązań,

F – test cząstkowy ze słownictwa,

P – zadanie domowe sprawdzające umiejętność tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych.

5. Analizowanie i korygowanie błędów tłumaczeniowych i językowych, własnych oraz popełnionych przez innych tłumaczy. F – dyskusja podczas konwersatorium, mająca na celu sprawdzenie umiejętności odróżniania błędów językowych od tłumaczeniowych,

F – test cząstkowy ze słownictwa,

P – test końcowy: sprawdzenie znajomości poznanego słownictwa, terminologii oraz umiejętności tłumaczenia.

6. Samodzielne czytanie przez studentów opracowań dotyczących praktycznych aspektów tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych; krytyczne odnoszenie się do zaproponowanych analiz i ocen, świadome korzystanie ze strategii sprawdzonych przez innych tłumaczy. F – weryfikacja zrozumienia analizy krytycznej tłumaczenia tekstu naukowego poprzez stymulowanie dyskusji,

F – test cząstkowy ze słownictwa,

P – sprawdzenie zastosowania w praktyce istotnych i przydatnych rozwiązań natury praktycznej; jeśli to niezbędne - wskazanie studentom możliwości korzystania ze strategii innych tłumaczy.

3. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na wysokim poziomie

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na b. dobrym poziomie

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na dobrym poziomie

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności tłumaczenia

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności tłumaczenia, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności tłumaczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Burzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Jelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Burzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Burzyńska, Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Burzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.