Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie publicystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TPUB-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie publicystyczne
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o cechach charakterystycznych podstawowych gatunków publicystycznych oraz o zasadach tłumaczenia tekstów publicystycznych, jak również wyrobienie u studentów umiejętności dobierania technik i strategii tłumaczenia w zależności od odbiorcy, celu i gatunku tekstu oraz umiejętności rozwiązywania problemów traduktologicznych. Podczas kursu studenci rozwijają swoje kompetencje tłumaczeniowe oraz są uwrażliwiani na zjawiska językowe typowe dla gatunków publicystycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

kurs ma swoją stronę na Moodle'u

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka angielskiego na poziomie C1/2, znajomość języka polskiego na poziomie C2

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle, Biblioteka Filologii Angielskiej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK

Prezentacje, czytanie artykułów, dyskusja, prezentowanie modelowych i błędnych tłumaczeń, analiza błędów tłumaczeniowych, krótkie ćwiczenia tłumaczeniowe podczas zajęć, tłumaczenie podczas zajęć, tłumaczenie w domu, indywidualne konsultacje

2. Metody oceniania (formujące i podsumowujące) stopnia osiągnięcia EK

F – oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach oraz w ramach pracy domowej

P – ocena z tzw. in-class translation, czyli tłumaczenia wykonywanego na zajęciach, stanowiącego ostateczny sprawdzian umiejętności przed egzaminem


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30

Przygotowanie tłumaczeń tekstów - praca samodzielna 30

Przygotowanie tłumaczeń dwóch tekstów na ocenę 15

Czytanie wskazanej literatury – praca samodzielna 15

SUMA GODZIN 90

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 3Pełny opis:

Treści kształcenia:

specyfika gatunków publicystycznych: felietonu, komentarza, recenzji, wywiadu, reportażu

zasady tłumaczenia felietonu

zasady tłumaczenia komentarza

zasady tłumaczenia recenzji

zasady tłumaczenia wywiadu

zasady tłumaczenia reportażu

problemy traduktologiczne wynikające z charakteru tekstów publicystycznych

Literatura:

Bartmiński J. Niebrzegowska-Bartmińska S. & Nycz R. (2004) Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Białek E. 2010. „Gatunek tekstu a przekład (na materiale felietonu)” [w:] Przekład – język – kultura. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 119-130.

Krzyżanowski P. & Nowak P. 2004. Manipulacja w języku. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy (2007) Kraków: Znak.

Tabakowska E.2008 O przekładzie na przykładzie. Rozprawa z Europą Normana Daviesa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tabakowska, E. 2009. Tłumaczenie się z tłumaczenia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wilkoń A. 2002.Spójność i struktura tekstu. Kraków: Universitas.

Efekty uczenia się:

Student:

wymienia podstawowe gatunki publicystyczne

charakteryzuje takie gatunki publicystyczne jak felieton, komentarz, recenzja, wywiad, reportaż

zna i stosuje zasady tłumaczenia tekstów publicystycznych

dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od typu tekstu, celu i odbiorcy

tłumaczy teksty publicystyczne na język polski i angielski

rozpoznaje środki językowe stosowane w tekstach publicystycznych, takie jak aluzyjność, manipulacja, ironia

rozwiązuje problemy traduktologiczne wynikające np. ze związków intertekstualnych, błędów w tekście wyjściowym lub poprawności politycznej

samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do tłumaczenia tekstów publicystycznych

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, bardzo dobra ocena z zaliczenia końcowego, bardzo duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, bardzo duża aktywność, obecność na zajęciach.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobre i dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, ocena dobry plus z zaliczenia końcowego, duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach.

dobry (db; 4,0): dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, ocena dobra z zaliczenia końcowego, duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach

dostateczny plus (+dst; 3,5): oceny: dostateczny/ dostateczny plus z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, ocena dostateczny/ dostateczny plus z zaliczenia końcowego, obecność na zajęciach

dostateczny (dst; 3,0): ocena dostateczna z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, ocena dostateczna z zaliczenia końcowego, obecność na zajęciach.

niedostateczny (ndst; 2,0): oceny ndst z z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, ocena niedostateczna z zaliczenia końcowego - brak poprawy oceny niedostatecznej, nieobecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.