Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TL-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie literackie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

-wyrobienie umiejętności poprawnego przekładu (P -> A, A ->P) tekstów literackich, charakteryzujących się występowaniem: kulturemów, dialektów, humoru, stylizacji językowej, neologizmów, gry słów, elementów erotyki, wulgaryzmów,

-wyrobienie umiejętności planowania, kontrolowania i poprawiania własnych tłumaczeń


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

potwierdzona wiedza i umiejętności językowe (język angielski i język polski)

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć, wraz ze szczegółowym sylabusem, są dostarczane studentom przez prowadzącego



Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

praca indywidualna w domu, praca w grupie na zajęciach, prezentacja, dyskusja

Prezentacja i dyskusja podczas zajęć

Praca indywidualna podczas zajęć i w domu, wykonywanie tłumaczeń (P->A, A->P)

Ćwiczenia indywidualne lub w parach, prezentacja wyników pracy na forum grupy, analiza błędów pojawiających się w tłumaczeniach, ćwiczenia typu ‘peer correction’, analiza formularzy z oceną za tłumaczenie, wypełnianie formularzy oceny przez studentów

Praktyczne ćwiczenia tłumaczeniowe, polegające na dostosowaniu tłumaczonego tekstu literackiego do potrzeb odbiorców.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30h

Czytanie wskazanej literatury

25h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczenia tłumaczeniowe, analiza błędów)

25h

Przygotowywanie tłumaczeń pisemnych 50h

SUMA GODZIN 130h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 5


Pełny opis:

Treści kształcenia:

Zapoznawanie się z literaturą przedmiotu – czytanie artykułów i fragmentów wybranych pozycji książkowych dostarczonych przez prowadzącego

Analiza tekstów źródłowych z różnych dziedzin pod kątem potencjalnych problemów związanych z przekładem kulturemów, dialektów, humoru, stylizacji językowej, neologizmów, gry słów, elementów erotyki, wulgaryzmów

Praktyczne ćwiczenia tłumaczeniowe mające na celu wdrożenie poznanych strategii tłumaczeniowych

Ćwiczenia praktyczne mające na celu wypracowanie umiejętności weryfikowania, oceniania i korekty tłumaczeń wykonywanych przez studenta i jego kolegów z grupy – peer correction, proofreading

Literatura:

Chiaro, Delia. 2012. Translation, Humour and Literarture. New York: Continuum

Bassnett, Susan and Andre Lefevere. 1998. Constructing Culture: Essays on Literary

Translation Topics in Translation. Multiligual Matters

Bonaffini, Luigi. 1997.”Translating dialect literature,” World Literature Today

Vol. 71, No. 2: 279-288

Fast, Piotr (ed.). 2008. Odmienność Kulturowa w Przekładzie. Katowice: "Śląsk"

Wydawnictwo Naukowe

Fast, Piotr (ed.). 2007. Tabu w Przekładzie. Katowice: "Śląsk"

Rozhin, Klaudyna. 2000. „Translating the untranslatable. Edward Redliński’s Cud na

Greenpoincie [Greenpoint Miracle] in English,” in Carole Anne Upton (ed.), 139-149.

Upton, Carole Anne. 2000. Moving Target. Theatre Translation and Cultural Relocation.

Manchester: St. Jerome

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod i strategii tłumaczenia problematycznych zagadnień, takich jak kulturemy, dialekty, humor, stylizacja językowa, neologizmy, gra słów, elementy erotyki, wulgaryzmy

umie analizować tekst źródłowy pod kątem potencjalnych problemów tłumaczeniowych, takich jak kulturemy, dialekty, humor, stylizacja językowa, neologizmy, gra słów, elementy erotyki, wulgaryzmy

dysponuje umiejętnością poprawnego tłumaczenia tekstów literackich z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. Stosuje strategie i metody tłumaczenia kulturemów, dialektów, humoru, stylizacji językowej, neologizmów, gry słów, elementów erotyki, wulgaryzmów

dysponuje umiejętnością koordynowania i weryfikowania tłumaczonych przez siebie tekstów

cechuje go świadomość różnorodności kulturowej ludzkości

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): Student uczęszcza na zajęcia (1 nieobecność) i bierze w nich aktywny udział. Otrzymuje bardzo dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych w ramach pracy domowej i na zajęciach. Otrzymał ocenę bdb/ db+ z 'in-class translation'. Dodatkowo, student wykazuje zainteresowanie literaturą polską i anglojęzyczną.

dobry plus (+db; 4,5): Student uczęszcza na zajęcia (1 nieobecność) i bierze w nich aktywny udział. Otrzymuje bardzo dobre i dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych w ramach pracy domowej i na zajęciach. Otrzymał ocenę bdb/ db+ z 'in-class translation'. Dodatkowo, student wykazuje zainteresowanie literaturą polską i anglojęzyczną.

dobry (db; 4,0): Student uczęszcza na zajęcia (1 nieobecność) i bierze w nich aktywny udział. Otrzymuje dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych w ramach pracy domowej i na zajęciach. Otrzymał ocenę dobry z 'in-class translation'.

dostateczny plus (+dst; 3,5): Student uczęszcza na zajęcia (2 nieobecność) i bierze w nich udział. Otrzymuje dobre i dostateczne/ dostateczne plus oceny z tłumaczeń wykonywanych w ramach pracy domowej i na zajęciach. Otrzymał ocenę dostateczny plus z 'in-class translation'.

dostateczny (dst; 3,0): Student uczęszcza na zajęcia (2 nieobecność). Otrzymuje dostateczne/ dostateczne plus oceny z tłumaczeń wykonywanych w ramach pracy domowej i na zajęciach. Otrzymał ocenę dostateczną z 'in-class translation'.

niedostateczny (ndst; 2,0): Student nie uczęszcza regularnie na zajęcia (3 i więcej nieobecności). Otrzymuje niedostateczne oceny z tłumaczeń wykonywanych w diomu i nie poprawia ich. Otrzymał ocenę niedostateczną z 'in-class translation'.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.