Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJN-NID-36 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niderlandzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Po zaliczeniu wszystkich komponentów niniejszego kursu PNJN student potrafi płynnie komunikować się ustnie i pisemne w sytuacjach dnia codziennego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Cele poszczególnych komponentów obejmują:


Słownictwo (kurs podręcznikowy) (60h)

-Budowanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio-zaawansowanym.

-Nauka i rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w wybranych sytuacjach.

-Nauka i rozwijanie umiejętności czytania dłuższych tekstów niderlandzkojęzycznych o tematyce ogólnej.


Pisanie i słuchanie (60h)

-Wyrobienie umiejętności pisanie kompleksowych i szczegółowych tekstów na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: błędy w tych tekstach nie mogą utrudniać czytelnikowi ich zrozumienia, sam tekst jest napisany przyjemnym do czytania stylem, a między poszczególnymi zdaniami widać logiczny związek.

-Wyrobienie umiejętności wychwycenia i rozumienia ogólnych i szczegółowych informacji z programów radiowych i telewizyjnych (po dwukrotnym wysłuchaniu), o ile używana w nich odmiana języka niderlandzkiego to język standardowy (a nie np. dialekt).


Fonetyka (60h)

-Doskonalenia poprawnego wymawiania dźwięków w języku niderlandzkim (samogłoski długie i krótkie, spółgłoski, dwugłoski).


Konwersacje (60h)

-Rozwijanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio-zaawansowanym.

-Nauka i rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji (pisemnej i ustnej) w sytuacjach dnia codziennego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


Gramatyka (60h)

-Utrwalenie praktycznej wiedzy na temat podstawowych aspektów gramatyki języka niderlandzkiego (części mowy, budowa zdania).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niderlandzkiego na poziomie A2 potwierdzona pozytywną oceną z egzaminu PNJN na pierwszym roku studiów.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszystkie komponenty tego kursu PNJN dostępne są na platformie Moodle.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia obejmują m.in.:

-Ćwiczenia sprawdzające rozumienie treści tekstów z wybranych zakresów tematycznych

-Ćwiczenia ustne polegające na odgrywaniu wybranych sytuacji komunikacyjnych

-Ćwiczeń leksykalne w wybranych zakresach tematycznych

-Ćwiczenia pisemne, których tematyka związana jest z sytuacjami dnia codziennego

-Intensywne ćwiczenia fonetyczne rozwijające i sprawdzające umiejętność rozróżnienia samogłosek długich i krótkich, dwugłosek i spółgłosek oraz ich prawidłowego zapisu, a także prawidłowego akcentowania w języku niderlandzkim.

-Ćwiczenia w słuchaniu z wykorzystaniem autentycznego materiału audio-wizualnego.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Za cały kurs PNJN student uzyskuje w sumie 14 ECTS, co przekłada się na 420h pracy. 300h z tego to godziny zajęć z nauczycielem. Pracę własną studenta szacuje na przygotowanie do zajęć i egzaminów szacuje się na 120h.

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJN-NID-46.) PNJN w semestrze zimowym składa się z pięciu bloków: słownictwo (kurs podręcznikowy), pisanie i słuchanie, fonetyka, konwersacje oraz gramatyka. Celem kursu jest wyrobnienie umiejętności komunikacyjnych (pisemnych i ustnych) na poziomie średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJN-NID-46.). PNJN w semestrze zimowym składa się z pięciu bloków: słownictwo (kurs podręcznikowy), pisanie i słuchanie, fonetyka, gramatyka oraz mówienie. Celem kursu jest wyrobienie umiejętności komunikacyjnych (ustnych i pisemnych) na poziomie średnio zaawansowanym. Kurs obejmuje intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki języka niderlandzkiego oraz słownictwo związane z wybranymi blokami tematycznymi (jak np. charakter i osobowość, komunikacja, polityka, turystyka, zdrowie, praca, technologia, stereotypy narodowe czy sport).

Literatura:

Fontein A., A. Pescher-ter Meer. 2004. Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen. Utrecht: NCB.

Van Loo, Helga, Peter Schoenaerts. 2003. Niet Vanzelfsprekend. Leuven: Acco.

Wuyts, An. 2009. Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Tekstboek 1. Leuven: Acco

Materiały multimedialne dostępne na stronach www.deredactie.be, www.nrc.nl (dzienniki telewizyjne)

Efekty uczenia się:

Indywidualne efekty kształcenia dla poszczególnych modułów:

Słownictwo (kurs podręcznikowy)

- student potrafi prawidłowo posługiwać się słownictwem z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio-zaawansowanym

- student potrafi formułować przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi ustne na tematy ogólne.

-student czyta ze zrozumieniem krótkie teksty o tematyce odpowiadającej wybranym zakresom tematycznym

Pisanie i słuchanie

-student potrafi napisać spójny, zrozumiały i poprawny stylistycznie tekst (300-400 słów).

-student jest w stanie zrozumieć i podać najważniejsze informacje z wysłuchanych programów radiowych i telewizyjnych, o ile używana jest w nich standardowa odmiana języka niderlandzkiego.

Fonetyka

-student potrafi bezbłędnie wymówić większość dźwięków w języku niderlandzkim i położyć akcent wyrazowy i zdaniowy.

-student potrafi systematycznie i samodzielnie pracować nad doskonaleniem swojej wymowy

Konwersacje

-student potrafi prawidłowo posługiwać się zasobem słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio-zaawansowanym

-student potrafi płynnie komunikować się pisemnie i ustnie w sytuacjach codziennych oraz związanych z pracą i studiami na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Gramatyka

-student umiejętnie rozpoznaje i stosuje struktury gramatyczne w języku niderlandzkim.

-student potrafi samodzielnie pracować nad poszerzaniem własnej gramatyki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Testy gramatyczno-leksykalne i testy ustne, monitorowanie pracy studenta na zajęciach, egzamin składający się z części pisemnej i ustnej po semestrze letnim. Aby móc podejść do egzaminu z PNJN na koniec roku akademickiego, student musi zaliczyć wszystkie komponenty PNJN w semestrze zimowym i letnim.

Egzamin z praktycznej znajomości języka niderlandzkiego po dwóch semestrach nauki składa się z części pisemnej oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Egzamin uważa się za zdany, jeśli student uzyska przynajmniej 61% z obu części. Ocena końcową jest średnią wyników z egzaminu pisemnego i ustnego. Kryteria oceniania:

85% - 100%: bardzo dobry (bdb; 5,0)

80% - 84%: dobry plus (+db; 4,5)

75% - 79%: dobry (db; 4,0)

70% - 74%: dostateczny plus (+dst; 3,5)

61% - 69%: dostateczny (dst; 3,0)

mniej niż 61%: niedostateczny (ndst; 2,0)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.