Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJN-NID-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niderlandzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Po zaliczeniu wszystkich komponentów niniejszego kursu PNJN student potrafi płynnie komunikować się ustnie i pisemne w sytuacjach dnia codziennego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Cele poszczególnych komponentów obejmują:


Kurs podręcznikowy (120h)

-Budowanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie podstawowym.

-Nauka i rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w wybranych sytuacjach (jak np. przedstawienie siebie i innych osób, komunikacja w sklepie, komunikacja u lekarza, różnego rodzaju sytuacje turystyczne itp.).

-Nauka i rozwijanie umiejętności czytania krótkich tekstów niderlandzkojęzycznych o tematyce ogólnej.Gramatyka (60h)

-Przekazanie i ugruntowanie praktycznej wiedzy na temat podstawowych aspektów gramatyki języka niderlandzkiego (części mowy, budowa zdania).

-Doprowadzenie do skutecznej kompetencji komunikacyjnej poprzez ćwiczenie umiejętności rozpoznania poprawnej formy gramatycznej i słownikowej.


Mówienie i pisanie (120h)


-Budowanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie podstawowym, zwłaszcza słownictwa przydatnego w sytuacjach dnia codziennego

-Nauka i rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej w wybranych sytuacjach dnia codziennego (np. opis swojego dnia w czasie teraźniejszym i przeszłym, mail do kolegi/koleżanki/wykładowcy, opis budynku/pokoju itp.).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszystkie komponenty tego kursu PNJN dostępne są na platformie Moodle.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia obejmują m.in.:

-Ćwiczenia sprawdzające rozumienie treści tekstów z wybranych zakresów tematycznych

-Ćwiczenia ustne polegające na odgrywaniu wybranych sytuacji komunikacyjnych

-Ćwiczeń leksykalne w wybranych zakresach tematycznych

-Ćwiczenia pisemne, których tematyka związana jest z sytuacjami dnia codziennego

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Za cały kurs PNJN student uzyskuje w sumie 16 ECTS, co przekłada się na 480h pracy. 300h z tego to godziny zajęć z nauczycielem. Pracę własną studenta szacuje na przygotowanie do zajęć i egzaminów szacuje się na 180h.

Skrócony opis:

Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego (Następny semestr: 15-PNJN-NID-26.). PNJN w semestrze zimowym składa się z trzech bloków: kurs podręcznikowy, gramatyka oraz mówienie i pisanie. Celem kursu jest wyrobnienie umiejętności komunikacyjnych (pisemnych i ustnych) na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego (Następny semestr: 15-PNJN-NID-26.). PNJN w semestrze zimowym składa się z trzech bloków: kurs podręcznikowy, gramatyka oraz mówienie i pisanie. Celem kursu jest wyrobnienie umiejętności komunikacyjnych (pisemnych i ustnych) na poziomie podstawowym. Po ukończeniu kursu student powinien umieć prowadzić rozmowę na tematy podstawowe: umie się przedstawić, opowiedzieć o sobie i swojej rodzinie oraz zapytać o to samo swojego rozmówcę. Pondato potrafi opowiedzieć o swoim hobby, pogodzie, zdrowiu, planach i miejscach, które odwiedził/chciałby odwiedzić, opisać wygląd danej osoby czy budynku itp.

Literatura:

Devos R., Fraeters H., Schoenaerts P., van Loo H. 2009. Vanzelfsprekend. Nederlands voor anderstaligen. Leuven: Acco

Fontein, A; Kleijn, P de; Pescher-ter Meer, A. 1998. Help! 1 Kunt u mij helpen?, Utrecht: NCB.

Fontein A., Pescher-ter Meer. 2004. Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen. Utrecht: NCB.

Wiercińska, K. 2014. Niderlandzki. Gramatyka. Warszawa: Edgard.

Efekty uczenia się:

Indywidualne efekty kształcenia dla poszczególnych modułów:

Kurs podręcznikowy

-student potrafi prawidłowo posługiwać się słownictwem z wybranych zakresów tematycznych na poziomie podstawowym

-student potrafi prawidłowo zareagować w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego

-czyta ze zrozumieniem krótkie teksty o tematyce odpowiadającej wybranym zakresom tematycznym

Gramatyka

-student umiejętnie rozpoznaje i stosuje podstawowe struktury gramatyczne w języku niderlandzkim.

-student potrafi samodzielnie pracować nad poszerzaniem własnej gramatyki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Mówienie i pisanie:

-student potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowym zasobem słownictwa z wybranych zakresów tematycznych.

-student potrafi formułować poprawne językowo i płynne krótkie wypowiedzi ustne na wybrane tematy.

-student potrafi formułować poprawne językowo krótkie teksty dotyczące tematów dnia codziennego.

Metody i kryteria oceniania:

Testy gramatyczno-leksykalne i testy ustne, monitorowanie pracy studenta na zajęciach, egzamin składający się z części pisemnej i ustnej po semestrze letnim. Aby móc podejść do egzaminu z PNJN na koniec roku akademickiego, student musi zaliczyć wszystkie komponenty PNJN w semestrze zimowym i letnim.

Egzamin z praktycznej znajomości języka niderlandzkiego po dwóch semestrach nauki składa się z części pisemnej oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Egzamin uważa się za zdany, jeśli student uzyska przynajmniej 61% z obu części. Ocena końcową jest średnią wyników z egzaminu pisemnego i ustnego. Kryteria oceniania:

85% - 100%: bardzo dobry (bdb; 5,0)

80% - 84%: dobry plus (+db; 4,5)

75% - 79%: dobry (db; 4,0)

70% - 74%: dostateczny plus (+dst; 3,5)

61% - 69%: dostateczny (dst; 3,0)

mniej niż 61%: niedostateczny (ndst; 2,0)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.