Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-PH-CH-2BA-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność: filologia angielsko-chińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Rozwinięcie umiejętności kontroli mowy ciągłej, w tym aspektów prozodycznych takich jak akcent wyrazowy i zdaniowy, rytm oraz intonacja.

2. Doskonalenie umiejętności świadomego kontrolowania swojej wymowy i niezależnej pracy nad nią.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Moodle – materiały, proste zadania językowe, dyskusja online, gospodarowanie zadaniami pisemnymi i poprawami, peer feedback.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zdany na co najmniej 60% egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego 1BA.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

WA PNJA page, WAMU Moodle, Biblioteka Neofilologii Coll. Novum,

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Słuchanie akcentów modelowych; czytanie dialogów i tekstów; prezentacje ustne; ekspozycja na źródła autentyczne (np. BBC);


Ćwiczenia laboratoryjne; konsultacje indywidualne.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

13 ECTS za całość rocznego PNJA po zdaniu egzaminu końcowego

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJA-PH-CH-2BA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJA-PH-CH-2BA-22.)

Treści kształcenia:

1. Konsolidacja aspektów segmentalnych wymowy.

2. Mowa ciągła: formy słabe, junktura.

3. Mowa ciągła: Akcent zdaniowy i rytm.

4. Intonacja

Literatura:

Słowniki wymowy

Jones, D. 2011. Cambridge English pronouncing dictionary. (18th edition by P. Roach, J. Setter and J. Esling With CD-ROM.) CUP.

Kenyon, J.S. and T.A. Knott. 1953. A pronouncing dictionary of American English. G.C. Merriam Co.

Lindsey, G. and Péter Szigetvári. CUBE pronunciation dictionary, with sound links: http://seas3.elte.hu/cube/

Upton, C. and W. Kretzschmar. 2017. The Routledge Dictionary of Pronunciation for Current English. (2nd edition). Routledge.

Wells, J. 2008. Longman pronunciation dictionary. (3rd edition. With CD-ROM.) Pearson Education.

Podręczniki

Bradford, B. 1988. Intonation in context. Cambridge: Cambridge University Press.

Brazil, D. 1994. Pronunciation for advanced learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Hewings, M. 2007. English pronunciation in use (Advanced). Cambridge: Cambridge University Press.

Vaughan-Rees, M. 1994. Rhymes and rhythm: A poem-based course for English pronunciation. London: Macmillan.

Weinstein, N. 2000. Whaddaya say? Guided Practice in Relaxed Speech (2nd edition). Pearson ESL.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. Dobrze panuje nad segmentalnymi aspektami swojej wymowy angielskiej.

2. Świadomie kontroluje aspekty mowy ciągłej.

3. Potrafi pracować nad swoją wymową samodzielnie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F – sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja i komentarz podczas ćwiczeń na zajęciach; oceny nagrań i zadań zaliczeniowych.

P – ocena podczas końcowego egzaminu ustnego PNJA

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, znakomicie opanował wszystkie fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe oraz procesy mowy łączonej, wpływ języka ojczystego jest znikomy

dobry plus (+db; 4,5): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, bardzo dobrze opanował wszystkie fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe oraz procesy mowy łączonej, sporadycznie popełnia drobne błędy; wpływ języka ojczystego jest minimalny;

dobry (db; 4,0): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, dobrze opanował podstawowe fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe oraz procesy mowy łączonej, popełnia sporadyczne błędy; wpływ języka ojczystego jest minimalny

dostateczny plus (+dst; 3,5): student posiada cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, w zadowalającym stopniu opanował podstawowe fonemy, jednak nadal popełnia okazjonalne błędy w produkcji kontrastów dźwięków lub akcentowaniu wyrazów, nie stosuje form słabych we wszystkich potencjalnych kontekstach, okazjonalnie stosuje procesy mowy łączonej; okazjonalna interferencja z języka ojczystego nie zakłóca komunikacji

dostateczny (dst; 3,0): student posiada cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, dostatecznie opanował podstawowe fonemy, jednak nadal popełnia okazjonalne błędy w produkcji kontrastów dźwięków lub akcentowaniu wyrazów, nie stosuje form słabych we wszystkich potencjalnych kontekstach, udział procesów mowy łączonej jest znikomy; okazjonalna interferencja z języka ojczystego nie zakłóca komunikacji

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie posiada dystynktywnych brytyjskich i amerykańskich cech wymowy, popełnia poważne błędy w podstawowych kontrastach fonemicznych (np. pary typu FLEECE vs KIT, kontrast dźwięczności na końcu słowa, kontrast długości samogłosek); błędnie akcentuje wyrazy wielosylabowe a nawet dwusylabowe, nie stosuje form słabych oraz procesów mowy łączonej, nie potrafi monitorować własnej wymowy, nie posiada świadomości językowej, ani umiejętności kontrolowania i poprawy własnych błędów; zauważalna jest silna interferencja z języka ojczystego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Jerzy Dzierla, Iwona Kokorniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dębowska-Kozłowska, Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Hanna Wysocka, Paulina Zydorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kul, Jacek Rysiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Mateusz Jekiel, Małgorzata Kul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)