Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-IS-CH-2BA-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność: filologia angielsko-chińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Rozwijanie umiejętności tworzenia płynnych oraz poprawnych gramatycznie i leksykalnie wypowiedzi ustnych odnoszących się do tematów omówionych podczas trwania kursu.

2. Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych oraz nagrań wypowiedzi ustnych na poziomie B2+ , związanych z tematami określonymi w programie zajęć.

3. Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych w rejestrze formalnym i nieformalnym na poziomie B2+ w ramach obszarów tematycznych określonych przez program zajęć.

4. Rozwijanie znajomości biernej i czynnej słownictwa w obszarach tematycznych określonych w programie zajęć i omówionych podczas trwania kursu.

5. Rozwijanie umiejętności wykorzystania poznanego słownictwa w celu zrozumienia oraz analizy tekstów pisanych oraz nagrań wideo i audio.

6. Rozwijanie umiejętności wykorzystania poznanego słownictwa w celu tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych na poziomie B2+ na tematy określone przez program zajęć.

7. Rozwijanie umiejętności tworzenia i przedstawienia wypowiedzi ustnych w sposób przejrzysty i logiczny, z uwzględnieniem adekwatności rejestru oraz w oparciu o tematy i materiały wykorzystane podczas zajęć.

8. Budowanie zrozumienia istoty I konieczności uczenia się przez całe życie oraz nieustannego kształcenia językowego, a także doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Moodle – materiały, nagrania wypowiedzi ustnych, zadania domowe, forum dyskusyjne, współpraca i ocena koleżeńska.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zdany na co najmniej 60% egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego 1BA.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

WA PNJA page, WAMU Moodle, Biblioteka Neofilologii Coll. Novum.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Cwiczenia

Konwersatorium

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

13 ECTS za całość rocznego PNJA po zdaniu egzaminu końcowego

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJA-IS-CH-2BA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJA-IS-CH-2BA-22.)

Treści kształcenia:

1. Poznawanie i poszerzanie zakresu słownictwa związanego z blokami tematycznymi: Podróże, Zdrowie i sprawność fizyczna, Sukces, Kultura popularna, Problemy społeczne, Psychologia, Technologia, Bieżące wydarzenia

2. Ćwiczenia rozwijające umiejętność prezentowania spontanicznych i przygotowanych wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

3. Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

4. Prowadzenie dyskusji na tematy związane z zagadnieniami przewidzianymi w programie.

5. Wysłuchanie i analiza nagrań audio oraz oglądanie filmów w zakresie tematów przewidzianych w programie kursu: Podróże, Zdrowie i sprawność fizyczna, Sukces, Kultura popularna, Problemy społeczne, Psychologia, Technologia, Bieżące wydarzenia.

6. Tworzenie zasobu strategii uczeniowych oraz umiejętności refleksji nad procesem uczenia się.

Literatura:

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2002. English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press.

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2006. English Collocations in Use. Advanced. Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. Wykorzystuje w wypowiedziach ustnych zasób słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie zaawansowanym niższym, określonych programem zajęć.

2. Potrafi formułować rozbudowane, przejrzyste, poprawne gramatycznie i leksykalnie oraz płynne wypowiedzi ustne w szerokim zakresie tematów ogólnych z uwzględnieniem adekwatności rejestru.

3. Rozumie i analizuje teksty pisane w rejestrze formalnym i nieformalnym w ramach obszarów tematycznych określonych przez program zajęć.

4. Wykorzystuje poznane słownictwo z określonych programem zakresów tematycznych do analizy i zrozumienia wypowiedzi ustnych oraz tekstów pisanych na poziomie niższym zaawansowanym.

5. Rozumie i analizuje nagrania wideo oraz audio złożonych wypowiedzi ustnych związanych z obszarami tematycznymi omówionymi podczas zajęć.

6. Potrafi przeprowadzić refleksję nad własnym procesem uczenia się i stosować odpowiednie strategie uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F - testy leksykalne;

F - testy rozumienia ze słuchu, testy rozumienia tekstu pisanego

F - monitorowanie w czasie zajęć

F - monitorowanie wypowiedzi ustnych

F - ocenianie przygotowanych prezentacji

F - monitorowanie pracy całorocznej studenta

P – Pisemny i ustny egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska, Tomasz Szczegóła, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Ewa Ciszek-Kiliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Thomas Anderson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Anna Domińska, Christopher Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dębowska-Kozłowska, Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Thomas Anderson, John Casale
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.