Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego I - 1. Sprawności zintegrowane; 2. Ćwiczenia komunikacyjne; 3. Gramatyka; 4. Wymowa; 5. Pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-1BA-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego I - 1. Sprawności zintegrowane; 2. Ćwiczenia komunikacyjne; 3. Gramatyka; 4. Wymowa; 5. Pisanie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://wa.amu.edu.pl/wa/pnja/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane


1. Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

2. Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji.

3. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów angielskojęzycznych.


--------------------

2. (CW2) Ćwiczenia komunikacyjne


1. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych z naciskiem na doskonalenie poprawności językowej, głównie gramatycznej i fonetycznej.

2. Rozszerzenie zasobu struktur gramatycznych i słownictwa stosowanych w wypowiedziach ustnych.

3. Rozwinięcie umiejętności posługiwania się odpowiednim do sytuacji rejestrem językowym.

4. Wykształcenie świadomego kontrolowania w komunikacji struktur gramatycznych, wymowy oraz słownictwa.

5. Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy nad poprawnością językową.


--------------------

3. (CW3) Gramatyka


1. Opanowanie zasad budowy wybranych form i struktur gramatycznych.

2. Opanowanie zasad użycia – z uwzględnieniem rejestru i kontekstu - wybranych form i struktur gramatycznych.

3. Opanowanie umiejętności stosowania wiedzy z zakresu form oraz użycia wybranych struktur gramatycznych w kontrolowanych ćwiczeniach i zadaniach językowych.


--------------------

4. (CW4) Wymowa


1. Rozwinięcie umiejętności artykulacji dźwięków angielskich we wszystkich kontekstach alofonicznych, z zachowaniem niezbędnych kontrastów fonemicznych.

2. Wykształcenie świadomości społecznych znaczeń wymowy.

3. Wyrobienie umiejętności świadomego kontrolowania swojej wymowy i niezależnej pracy nad nią.


--------------------

5. (CW5) Pisanie


1. Zapoznanie z formą akapitu ekspozycyjnego i opanowanie umiejętności jego rozpoznawania, konstruoowania i pisania.

2. Zapoznanie z kilkoma podstawowymi retorycznymi modelami rozwijania akapitu ekspozycyjnego i opanowanie umiejętności ich rozpoznawania oraz konstruowania i pisemnej realizacji w akapicie.

3. Zapoznanie z zasadami tworzenia krótkich streszczeń i opanowanie umiejętności doboru informacji z tekstu źródłowego oraz pisania streszczenia w oparciu o tę informację.

4. Opanowanie komunikacyjnych, technicznych i kognitywno-organizacynych podstaw języka pisanego, takich jak styl, rejestr, interpunkcja, świadomość adresata, tworzenie tekstu jako proces.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

1. (CW1) Sprawności zintegrowane: TAK (częściowo)

2. (CW2) Ćwiczenia komunikacyjne: TAK (częściowo)

3. (CW3) Gramatyka: ..

4. (CW4) Wymowa: Tak (częściowo); materiały, testowanie zagadnień, załączanie nagrań do oceny

5. (CW5) Pisanie: TAK (częściowo)

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/B2+ .

Pomyślne przejście rekrutacji na studia 1 stopnia na kierunek filologia angielska w UAM.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Strona WA PNJA, WAMU Moodle, Biblioteka Filologiczna Novum

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane


1. Techniki prezentacji; ćwiczenie i utrwalanie słownictwa (parafrazowanie; definicje; podawanie polskich odpowiedników; tworzenie kolokacji; wyszukiwanie i poprawianie błędów; wykorzystywanie słownictwa w sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach; ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach).

2. Omawianie zasad przygotowania prezentacji: sposoby organizowania prezentacji, przygotowanie planu prezentacji, dobór słownictwa i struktur gramatycznych, selekcja odpowiednich treści prezentacji; omawianie skutecznego używania strategii komunikacyjnych.

3. Dyskusja na temat artykułów; ćwiczenia komunikacyjne w parach i grupach, prowadzenie dyskusji panelowych oraz debaty; omawianie skutecznego używania strategii komunikacyjnych.

4. Przedstawianie przygotowanych prezentacji na zajęciach i dokonywanie ich konstruktywnej analizy w grupie i przez nauczyciela; samodzielne wyszukiwanie materiałów multimedialnych (np. podcasty) poszerzających wiedzę i kompetencje językowe w zakresie omawianych tematów.


--------------------

2. (CW2) Ćwiczenia komunikacyjne


1. Analiza tekstów pisanych; interpretacja tekstów audio i materiałów audiowizualnych; ćwiczenia gramatyczno-leksykalne; ćwiczenia komunikacyjne; dyskusja w parach i grupach; nagrania video; prezentacje.

2. Interpretacja tekstów audio i materiałów audiowizualnych; ćwiczenia na rozumienie tekstu słuchanego; dyskusja w parach i grupach.

3. Ćwiczenie i utrwalanie struktur gramatycznych oraz słownictwa z wybranych zakresów tematycznych (podawanie synonimów i definicji słów, zastosowanie struktury lub słowa w kontekście, parafrazowanie struktur); wykorzystywanie przerabianych struktur gramatyczno-leksykalnych w ćwiczeniach komunikacyjnych.

4. Omawianie i ćwiczenie różnych strategii komunikacyjnych; dyskusja w parach i grupach; omawianie zasad przygotowywania prezentacji; analiza krótkich prezentacji przedstawionych podczas zajęć oraz nagranych jako zadanie domowe pod kątem poprawności językowej i logiki argumentacji.

5.Samodzielne znajdowanie znaczenia słowa lub wyrażenia w słowniku, sprawdzanie jego zastosowania oraz wymowy; wyszukiwanie materiałów multimedialnych dotyczących przerabianych tematów; znajdowanie i poprawianie własnych błędów oraz błędów innych osób.


--------------------

3. (CW3) Gramatyka


1. Rozwiązywanie ćwiczeń poświęconych poszczególnym zagadnieniom gramatycznym w zróżnicowanej formie (test wielokrotnego wyboru, transformacje, uzupełnianie luk, poprawa błędów, zastosowanie formy docelowej w krótkich wypowiedziach ustnych lub pisemnych) w ramach pracy w parach, grupach, indywidualnej.

2. Rozwiązywanie ćwiczeń poświęconych różnym zagadnieniom leksykalno-gramatycznym w formacie egzaminacyjnym (np. słowotwórstwo, uzupełnianie luk) w ramach pracy w parach, grupach lub indywidualnej.

3. Zachęcanie studentów do self- and-peer correction.

4. Wyjaśnianie zagadnień teoretycznych na właściwych przykładach z wykorzystaniem handoutów i/lub prezentacji Power Point (przez nauczyciela i/lub studentów).

5. Konsultacje indywidualne.

6. Rozwiązywanie dodatkowych ćwiczeń leksykalnych w formacie egzaminacyjnym (np. Word formation, gapped sentences, open-cloze, test wielokrotnego wyboru).

7. Rozwiązywanie dodatkowych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych w formacie egzaminacyjnym (np. open-cloze, multiple choice, transformacje, poprawa błędów).

8. Łączenie różnych umiejętności językowych w ćwiczeniach leksykalno-gramatycznych: słuchanie, pisanie, mówienie.

9. Umożliwienie studentom przygotowania dodatkowych ćwiczeń, np. z zakresu słowotwórstwa, i wkomponowanie ich w zajęcia.

10. Testy leksykalno-gramatyczne poświęcone przerobionym zagadnieniom.


--------------------

4. (CW4) Wymowa


1. Opisy artykulacyjne dźwięków mowy

2. Słuchanie tekstów modelowych i powtarzanie

3. Dryle fonetyczne

4. Czytanie dialogów i tekstów

5. Prezentacje ustne

6. Testy percepcyjne

7. Ćwiczenie transkrypcji fonemicznej

8. Ekspozycja na źródła autentyczne (np. BBC)

9. Ćwiczenia laboratoryjne

10. Konsultacje indywidualne


--------------------

5. (CW5) Pisanie


1. Czytanie i analiza tekstów - identyfikowanie myśli głównej i informacji szczegółowych.

2. Analiza przykładowych akapitów i streszczeń.

3. Przygotowanie argumentacji - metoda burzy mózgów

4. Przygotowanie planów akapitów.

5. Analiza błędów, poprawa błędów - indywidualnie i w grupie

6. Parafrazowanie.

7. Praca indywidualna i w grupie.

8. Praca z podręcznikiem (ćwiczenia stylistyczne, leksykalne, gramatyczne, interpunkcyjne).


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. (CW1) Sprawności zintegrowaneGodziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 60 h

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć (czytanie tekstów, nauka słownictwa, przygotowanie do testów, przygotowanie prezentacji) - 20 h

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego - 10 h

SUMA GODZIN - 90

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3


--------------------

2. (CW2) Ćwiczenia komunikacyjne


60 godzin zajęć + 30 godzin pracy własnej studenta (przygotowanie do zajęć i egzaminu) = 90 h = 3 punkty ECTS


--------------------

3. (CW3) GramatykaGodziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem : 60

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć : 40

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu : 20

SUMA GODZIN : 120

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS : 4


--------------------

4. (CW4) Wymowa


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 120 h

Praca własna studenta – przygotowanie do zajęć - 20 h

Praca własna studenta – przygotowanie do egzaminu - 20 h

SUMA GODZIN - 160 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 4


--------------------

5. (CW5) Pisanie

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 60h

Praca własna studenta – pisanie i poprawianie prac (min. 6 pełnych akapitów i 5 streszczeń wraz z 1-2 poprawami): 30h

Praca własna studenta – wykonywanie ćwiczeń pomocniczych, przygotowanie do zajęć (czytanie i analiza tekstów itp): 20h

Praca własna studenta – przygotowanie do egzaminu: 10h

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4


--------------------

Ogółem:


18 ECTS (za całoroczny kurs PNJA I)

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJA dla 1BA. Następny semestr - 15-PNJA-1BA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJA dla 1BA. Następny semestr - 15-PNJA-1BA-22.)

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

Zajęcia w ramach komponentu "sprawności zintegrowane" (kiedyś: General English Speaking Course) dla 1 roku studiów licencjackich tworzą kurs na poziomie zaawansowanym, którego celem jest wprowadzenie studentów na wyższy poziom poprawności gramatyczno leksykalnej. W trakcie kursu studenci nabywają szeroki zakres słownictwa na poziomie zaawansowanym rozwijając jednocześnie swoje zdolności komunikacyjne co pozwala im na formułowanie własnych opinii w sposób logicznie przejrzysty i płynny. Zawartość merytoryczna kursu zorganizowana jest wokół tematów wybranych na początku roku, które będą integralną częścią zagadnień w czasie egzaminu ustnego w czerwcowej sesji egzaminacyjnej. Różnorodne materiały wykorzystywane w czasie zajęć pochodzą z autentycznych źródeł anglojęzycznych (programy telewizyjne, prasa). W trakcie kursu studenci przygotowują prezentacje na bieżąco omawiane tematy. Zakłada się, że kurs przyczyni się do osiągnięcia przez studentów wyższego, zaawansowanego poziomu umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Treści kształcenia:

1. Reklama: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje.

2. Charakter i osobowość: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje

3. Komunikacja: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje.

4. Stereotypy narodowościowe: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje.

5. Sukces: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje.

6. Zagadnienia społeczne: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje.

7. Miasta: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje.

8. Style życia: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje.

--------------------

2. (CW2) Ćwiczenia komunikacyjne

Treści kształcenia:

1. Zastosowanie struktur gramatycznych omówionych na zajęciach z PNJA gramatyka w ustnej komunikacji: Nouns (countable, uncountable), Articles, Tenses, Reported Speech, Infinitive vs. Gerund, Conditionals, Passive and hearsay reporting, Modal verbs, Prepositions, Noun-verb agreement, Plurals, Possessive forms, Pronouns, Quantifiers and demonstratives

2. Przedstawienie słownictwa związanego z danym ćwiczeniem komunikacyjnym oraz jego zastosowanie.

3. Przedstawienie przydatnych zwrotów komunikacyjnych służących budowaniu wypowiedzi ustnej, opisowi obrazka, wyrażaniu własnej opinii, negocjacji, dyskusji oraz ich zastosowanie w ustnej komunikacji.

4. Omówienie zasad udanej komunikacji.

--------------------

3. (CW3) Gramatyka

Treści kształcenia:

1. Omówienie teorii podstawowych zagadnień, pojęć i terminów z gramatyki języka angielskiego: Tenses: Simple Present vs. Present Cont.; Tenses: Speaking about the future; Tenses: Simple Past vs Past Cont.; Tenses: Present Perfect; Tenses: Present Perfect (2) – all aspects plus contrasts with Simple Past (PLUS: since, ago, for how long, etc.); Tenses: Present Perfect Cont. (vs. other tenses); Tenses: Past Perfect (vs. other tenses); Tenses: Past Perfect and Past Perfect Cont. (vs. other tenses); Nouns and noun phrases; Pronouns; Number and quantity; Quantifiers and demonstratives; Articles; Infinitive vs Gerund; Reported speech – Time sequence; Conditionals: 1st vs 2nd; Conditionals: 1st vs 2nd vs. 3rd; Conditionals: 1st vs 2nd vs. 3rd vs. mixed; Passive and hearsay reporting; Modal verbs; Prepositions and prepositional phrases; Phrasal Verbs.

2. Intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki języka angielskiego: parafraza, test luk, rozumienie tekstu pisanego, słowotwórstwo, test gramatyczny wielokrotnego wyboru i odnajdywanie błędów.

--------------------

4. (CW4) Wymowa

Kurs wymowy obejmuje 2 pierwsze lata studiów licencjackich (dwa zajęcia tygodniowo w roku pierwszym). Istnieje podział na grupy „amerykańskie” i „brytyjskie” odzwierciedlający się w stosowanym modelu wymowy. Celem kursu wymowy jest wykształcenie u studentów spójnej, w pełni zrozumiałej wymowy opartej na modelach fonemicznych i alofonicznych wzorowanych na rodzimych użytkownikach języka angielskiego.

Struktura kursu:

ekspozycja (np. słuchanie z naciskiem na wymowę; transkrypcja);

produkcja (np. ćwiczenia na zajęciach; ćwiczenia indywidualne w domu, z nagraniem i bez nagrania);

transfer do nowych kontekstów (np. dialogi przygotowane i spontaniczne, prezentacje ustne, czytanie tekstów na głos itp.).

Program kursu na roku pierwszym obejmuje fonetykę segmentalną brytyjskiej lub amerykańskiej odmiany języka angielskiego:

samogłoski

spółgłoski i zbitki spółgłoskowe

formy słabe.

Treści kształcenia:

1. Spółgłoski i samogłoski języka angielskiego - aspekty fonemiczne i alofoniczne.

2. Podstawy elementów suprasegmentalnych (akcent wyrazowy i zdaniowy, rytm i intonacja).

--------------------

5. (CW5) Pisanie

Studenci zapoznają się z formatem modelowych akapitów ekspozycyjnych (tzn. informacyjnych) i ich charakterystyką w oparciu o takie typy jak: rozwinięcie poprzez definicję, porównanie, kontrast, związek przyczynowo-skutkowy, itp. Uczą się też pisać krótkie streszczenia w oparciu o współczesne teksty prasowe i literackie, a także ćwiczą techniczne aspekty języka pisanego, takie jak interpunkcja, zróżnicowane formy zdań, styl czy rejestr.

Treści kształcenia:

1. Czytanie, analiza i dyskusja akapitów wzorcowych w celu zidentyfikowania zasad organizacji typowego akapitu.

2. Ćwiczenia związane ze strukturą akapitu: idea przewodnia („controlling idea”), zdanie tematyczne / główne („topic sentence”), zdania rozwijające główne i podrzędne („major / minor supporting sentences”), zdanie podsumowujące, spójność (unity/cohesion), logika (coherence), kompletność.

3. Poznanie i wyćwiczenie poprzez pisanie i korektę 6 obowiązkowych typów rozwinięcia akapitu: przez listę / egzemplifikację, przez porównanie i różnice, przez klasyfikację, przez porządek przyczynowo-skutkowy (cause/effect), oraz 2 dodatkowych – przez definicję i przez opis / analizę procesu.

4. Ćwiczenia z praktycznego użycia języka: rejestr i styl, zdania złożone (complex, compound), efektywny dobór słownictwa, połączenia logiczne i wyrażenia łączące, podstawowe zasady interpunkcji.

5. Pisanie i poprawa min. 5-6 (kilkuzdaniowych) streszczeń do tekstów współczesnych o tematyce ogólnej o długości 100-210 słów.

Literatura:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

Sim, D.D. and B. Laufer-Dvorkin. 1984. Vocabulary Development. Collins ELT.

Vince, M. 1994. Advanced Language Practice. Heinemann.

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2001. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. Cambridge University Press.

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2005. English Collocations in Use. Cambridge University Press.

Maurer, J. 2000. Focus on Grammar. Advanced. Pearsons ESL

--------------------

2. (CW2) Ćwiczenia komunikacyjne

Latham-Koenig, Ch., C. Oxenden and J. Lambert. 2015. English File Advanced 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press.

--------------------

3. (CW3) Gramatyka

My Grammar Lab, 2012, M. Foley and D. Hall.

Oxford English Grammar Course Intermediate, Swan and Walter

Oxford English Grammar Course Advanced, 2011, Swan and Walter

Advanced Grammar in Use, 1999, M. Hewings

Macmillan English Grammar in Context Advanced, 2008, M. Vince

Use of English 2 (New Edition), V. Evans.

--------------------

4. (CW4) Wymowa

Słowniki wymowy

Jones, D. 2011. Cambridge English pronouncing dictionary. (18th edition by P. Roach, J. Setter and J. Esling With CD-ROM.) CUP.

Kenyon, J.S and T.A. Knott. 1953. A pronouncing dictionary of American English. G.C. Merriam Co.

Lindsey, G. and Péter Szigetvári. CUBE pronunciation dictionary, with sound links: http://seas3.elte.hu/cube/

Upton, C. and W. Kretzschmar. 2017. The Routledge Dictionary of Pronunciation for Current English. (2nd edition). Routledge.

Wells, J. 2008. Longman pronunciation dictionary. (3rd edition. With CD-ROM.) Pearson Education.

Podręczniki:

British English

Bowler, B. and S. Cunningham. 1991. Headway (Intermediate and Upper Intermediate) pronunciation. OUP.

Bradford, B. 1988. Intonation in context. CUP.

Brazil, D. 1994. Pronunciation for advanced learners of English. CUP.

Espeseth, M. 1999. Academic listening encounters. CUP.

Gimson, A.C. 1975. A practical course of English pronunciation. Edward Arnold.

Hancock, M. 1995. Pronunciation games. CUP.

Hancock, M. 2003. English pronunciation in use (Intermediate). CUP. [With audio CDs and CD-ROM.]

Hewings, M. 2007. English pronunciation in use (Advanced). CUP. [With audio CDs and CD-ROM.]

Morris-Wilson, I. 1984. English phonemic transcription. Blackwell.

Mortimer, C. 1984. Elements of pronunciation. CUP.

Nadstoga, Z. and W. Sobkowiak. 1997. The lighter side of English. Wiedza Powszechna.

O’Connor, J.D. 1971. Advanced phonetic reader. CUP.

O’Connor J.D. 1973. Phonetic drill reader. CUP.

O’Connor, J.D. and J. Fletcher. 1991. Sounds English. Longman.

Ponsonby, M. 1982. How now, brown cow? Pergamon Press.

Sawala K., T. Szczegóła, and M. Jankowski. 2017. Say It Right - A Multimedia Course in English Pronunciation and Vocabulary 5.0. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena Krzysztof Sawala; Motivex.

Thompson, I. 1985. Intonation practice. OUP.

Vaughan-Rees, M. 1994. Rhymes and rhythm: A poem-based course for English pronunciation. Macmillan.

Wells, J. 2006. English intonation: An introduction. CUP. [With audio CD.]

American English

Bifulco, B., A. Popiel, M. Woynarowski and G. Blick. 1996. Young people talk. Wydawnictwo Idea.

Boyd, F. and D. Quinn. 1990. Stories from Lake Wobegon. Advanced listening and conversation skills. Longman.

Cook, A. 2000. American accent training. A guide to speaking and pronouncing colloquial American English. (2nd ed.) Hauppauge, NY: Barrons.

Dąbrowski, K. 1991. American kaleidoscope. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Gilbert, J.B. 1984. Clear speech. CUP.

Hagen, S. and P. Grogan. 1992. Sound advantage. A pronunciation book. Prentice Hall.

Jones, L. and C. Von Baeyer. 1983. Functions of American English. CUP.

Leigh, S. 1990. Tuning in the USA. (Radio plays.)

Orion, G.F. 1990. Pronouncing American English. Newbury House Publishers.

Prator, C. and B. Robinett. 1985. Manual of American English pronunciation. Harcourt College.

Sawala K., T. Szczegóła, and M. Jankowski. 2017. Say It Right - A Multimedia Course in English Pronunciation and Vocabulary 5.0. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena Krzysztof Sawala; Motivex.

Tillit, B. and M.N. Bruder. Speaking naturally. CUP.

Trager, E.C. 1982. Pd’s in depth. Prentice-Hall.

Wong, R. 1987. Teaching pronunciation. Prentice-Hall.

Weinstein, N. 1982. Whaddaya say? Prentice-Hall.

--------------------

5. (CW5) Pisanie

Arnaudet, Martin L. and Mary Ellen Barrett. 1990. Paragraph Development: A Guide for Students of English. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents.

Hamp-Lyons, Liz and Ben Heasley. 2013. Study Writing: A Course in Writing Skills for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Imhoof, Maurice and Herman Hudson.1975. From Paragraph to Essay. London: Longman.

Morenberg, Max and Jeff Sommers. 2008. The Writer's Options: Lessons in Style and Arrangement. New York: Pearson Longman.

Oshima, Alice and Ann Hogue. 2006. Writing Academic English. White Plains NY: Pearson Longman.

Packer, Nancy Huddleston and John Timpane. 1997. Writing Worth Reading: The Critical Process. Boston: Bedford/St. Martin's.

Smalley, Regina L., Mary K. Ruetten and Joann Rishel Kozyrev. 2011. Refining Composition Skills: Rhetoric and Grammar. Boston: Heinle ELT.

Smalzer, William R. 2005. Write to Be Read. Cambridge: Cambridge University Press.

Zemach, Dorothy E. and Lisa A. Rumisek. 2005. Academic Writing: From Paragraph to Essay. Oxford: Macmillan

Zemach, Dorothy E. and Carlos Islam. 2006. Writing in Paragraphs: From Sentence to Paragraph. Oxford: Macmillan.

Efekty uczenia się:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

Po ukończeniu kursu student:

1. Posiada aktywną znajomość słownictwa wystarczająca do biernego i czynnego uczestnictwa w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na poziomie B2/B2+.

2. Posiada podstawowe umiejętności z zakresu organizacji i prezentowania ustnych form wypowiedzi oraz potrafi przygotować prezentację na zadany temat, samodzielnie wyszukując i weryfikując informacje przydatne do budowania argumentacji swojej wypowiedzi.

3. Potrafi prowadzić rozmowę w uporządkowany i komunikatywny sposób przy pomocy poprawnych struktur językowych oraz potrafi odpowiednio dobrać rejestr w zależności od sytuacji komunikacyjnej.

4. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania swojej wiedzy językowej i doskonalenia zdobytych umiejętności.

--------------------

2. (CW2) Ćwiczenia komunikacyjne

Po zaliczeniu kursu student:

1. Stosuje odpowiednie dla danej sytuacji komunikacyjnej struktury gramatyczne, słownictwo oraz rejestr językowy.

2. Kontroluje poprawność gramatyczno-leksykalną i fonetyczną swojej wypowiedzi.

3. Logicznie organizuje ustne formy wypowiedzi.

4. Swobodnie podejmuje rozmowę na różne tematy.

5. Rozumie potrzebę ciągłej pracy nad poprawnością językową oraz doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych.

--------------------

3. (CW3) Gramatyka

Po ukończeniu kursu student:

1. Rozumie różnice kontekstualne i znaczeniowe między różnorodnymi strukturami gramatycznymi w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym i omawia je, posługując się odpowiednim zasobem stosownej terminologii.

2. Rozpoznaje i poprawnie stosuje w praktyce podstawowe formy gramatyczne w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym w formie ustnej i pisemnej.

3. Stosuje w praktyce skuteczne strategie rozwiązywania różnorodnych zadań egzaminacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

4. Potrafi samodzielnie pracować nad poszerzaniem własnej gramatyki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

--------------------

4. (CW4) Wymowa

Po ukończeniu kursu student:

1. Umie artykułować dźwięki angielskie z zachowaniem niezbędnych kontrastów fonemicznych.

2. Stosuje podstawowe procesy allofoniczne języka angielskiego we własnej wymowie.

3. Ma świadomość znaczenia społecznego niektórych wariantów wymowy angielskiej.

4. Potrafi pracować nad swoją wymową samodzielnie.

--------------------

5. (CW5) Pisanie

Po ukończeniu kursu student:

1. Potrafi skonstruować i napisać spójny, logiczny, wyczerpujący i generalnie poprawny językowo akapit ekspozycyjny o długości do 200 słów, także w warunkach ograniczenia czasowego (1-1,5 h).

2. Potrafi dobrać i zastosować w pisanym tekście właściwy retoryczny model rozwinięcia akapitu ekspozycyjnego, w zależności od postawionego bądź sformułowanego przez siebie tematu.

3. Potrafi napisać kilkuzdaniowe, w miarę precyzyjne i obiektywne streszczenie tekstu ogólnego o długości ok. 100-210 słów z zachowaniem podstawowej poprawności gramatycznej i leksykalnej.

4. Potrafi analizować strukturę krótkiego tekstu ekspozycyjnego, i wykorzystać tę umiejętność w korekcie, samo-korekcie, dyskusji, przygotowaniu streszczenia.

Metody i kryteria oceniania:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

Metody oceniania:

Testy leksykalne; monitorowanie wypowiedzi ustnych

Pisemny i ustny egzamin końcowy

Monitorowanie wypowiedzi ustnych; ocenianie przygotowanych prezentacji

--------------------

2. (CW2) Ćwiczenia komunikacyjne

Metody oceniania:

sprawdzanie przygotowania do zajęć; sprawdzanie zadań domowych; monitorowanie pracy podczas zajęć; testy gramatyczno-leksykalne; monitorowanie wypowiedzi ustnych; sprawdzanie skuteczności stosowania strategii komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole; sprawdzanie prezentacji przedstawionych podczas zajęć oraz nagranych jako zadanie domowe według specjalnego arkusza ocen; monitorowanie pracy nad poprawnością językową w sytuacjach komunikacyjnych; monitorowanie wypowiedzi pod kątem znajdowania i poprawiania błędów, pisemny i ustny egzamin końcowy.

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita umiejętność organizacji oraz przedstawienia wypowiedzi ustnych oraz kontrolowania poprawności gramatycznej i fonetycznej

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra umiejętność organizacji oraz przedstawienia wypowiedzi ustnych oraz kontrolowania poprawności gramatycznej i fonetycznej

dobry (db; 4,0): dobra umiejętność organizacji oraz przedstawienia wypowiedzi ustnych oraz kontrolowania poprawności gramatycznej i fonetycznej

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca umiejętność organizacji oraz

przedstawienia wypowiedzi ustnych oraz kontrolowania poprawności gramatycznej i fonetycznej

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna umiejętność organizacji oraz przedstawienia wypowiedzi ustnych oraz kontrolowania poprawności gramatycznej i fonetycznej

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna umiejętność organizacji oraz

przedstawienia wypowiedzi ustnych oraz kontrolowania poprawności gramatycznej i fonetycznej

--------------------

3. (CW3) Gramatyka

Metody oceniania:

Testy gramatyczno-leksykalne w czasie zajęć; monitorowanie wypowiedzi i prezentacji

Pisemny egzamin końcowy PNJA

--------------------

4. (CW4) Wymowa

Metody oceniania:

sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja i komentarz podczas ćwiczeń na zajęciach; oceny nagrań i zadań zaliczeniowych.

ocena podczas końcowego egzaminu ustnego PNJA

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, znakomicie opanował wszystkie fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe, wpływ języka ojczystego jest znikomy

dobry plus (+db; 4,5): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, bardzo dobrze opanował wszystkie fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe, sporadycznie popełnia drobne błędy; wpływ języka ojczystego jest minimalny;

dobry (db; 4,0): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, dobrze opanował podstawowe fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe, popełnia sporadyczne błędy; wpływ języka ojczystego jest minimalny

dostateczny plus (+dst; 3,5): student posiada cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, w zadowalającym stopniu opanował podstawowe fonemy, jednak nadal popełnia okazjonalne błędy w produkcji kontrastów dźwięków lub akcentowaniu wyrazów, nie stosuje form słabych we wszystkich potencjalnych kontekstach; okazjonalna interferencja z języka ojczystego nie zakłóca komunikacji

dostateczny (dst; 3,0): student posiada cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, dostatecznie opanował podstawowe fonemy, jednak nadal popełnia okazjonalne błędy w produkcji kontrastów dźwięków lub akcentowaniu wyrazów, nie stosuje form słabych we wszystkich potencjalnych kontekstach; okazjonalna interferencja z języka ojczystego nie zakłóca komunikacji

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie posiada dystynktywnych brytyjskich i amerykańskich cech wymowy, popełnia poważne błędy w podstawowych kontrastach fonemicznych (np. pary typu FLEECE vs KIT, kontrast dźwięczności na końcu słowa, kontrast długości samogłosek); błędnie akcentuje wyrazy wielosylabowe a nawet dwusylabowe, nie stosuje form słabych, nie potrafi monitorować własnej wymowy, nie posiada świadomości językowej, ani umiejętności kontrolowania i poprawy własnych błędów; zauważalna jest silna interferencja z języka ojczystego

--------------------

5. (CW5) Pisanie

Metody oceniania:

prace pisemne

prace pisemne oceniane specjalnym arkuszem ocen;

dyskusja na forum grupy i w pod-grupach

egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

dobry (db; 4,0): dobra umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

--------------------

Ogółem:

Metoda oceniania:

Egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego po dwóch semestrach nauki, składający się z części pisemnej - esej i test gramatyczno-leksykalny oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Oczekiwany stopień biegłości językowej po 1 roku studiów pierwszego stopnia B2+ .

Kryteria oceniania:

Zob. Kryteria oceniania egzaminu PNJA I na witrynie PNJA: http://wa.amu.edu.pl/pnja/ .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kaźmierski, Iwona Łęska-Drajerczak, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Karolina Baranowska, Halszka Bąk, Kornelia Boczkowska, Anna Broszkiewicz, Elżbieta Czembrowska, Radosław Dylewski, Robert France, Ewa Grzywaczewska-Stewart, Paulina Halczak, Simon Harris, Kathryn Idema, Katarzyna Jankowiak, Aleksandra Jankowska, Michał Jankowski, Mateusz Jekiel, Katarzyna Jędrzejewska-Pyszczak, Dmytro Khanzhyn, Maciej Kielar, Halina Lewandowska, Paulina Łęska-Bayraktar, Iwona Łęska-Drajerczak, Marcin Markowicz, Shane Nahumko, Marcin Naranowicz, Jagoda Nosal, Piotr Rudziński, Krzysztof Sawala, Barbara Syguła-Janowska, Tomasz Szczegóła, Piotr Szczepankiewicz, Joanna Śmiecińska, Aleksandra Wach, Sylwia Wojciechowska, Danuta Wolfram-Romanowska, Hanna Wysocka, Paulina Zagórska, Anna Zbierska-Sawala, Urszula Zielińska, Paulina Zydorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Bąk, Tomasz Dyrmo, Ewa Grzywaczewska-Stewart, Mateusz Jekiel, Kamil Malarski, Ewa Olszewska, Anna Skałba, Sylwia Wojciechowska, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Karolina Baranowska, Halszka Bąk, Anna Broszkiewicz, Elżbieta Czembrowska, Radosław Dylewski, Ewa Grzywaczewska-Stewart, Kathryn Idema, Aleksandra Jankowska, Mateusz Jekiel, Patrycja Kakuba, Iwona Kokorniak, Bartłomiej Kruk, Halina Lewandowska, Iwona Łęska-Drajerczak, Marcin Markowicz, Paweł Miszuk, Marcin Naranowicz, Ewa Olszewska, Joanna Rabęda, Michał Remiszewski, Jacek Rysiewicz, Anna Skałba, Barbara Syguła-Janowska, Tomasz Szczegóła, Joanna Śmiecińska, Ewa Tomczak-Łukaszewska, Aleksandra Wach, Ewelina Wojtkowiak, Paulina Zydorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Bąk
Prowadzący grup: Karolina Baranowska, Halszka Bąk, Anna Broszkiewicz, Elżbieta Czembrowska, Radosław Dylewski, Tomasz Dyrmo, Ewa Grzywaczewska-Stewart, Aleksandra Jankowska, Patrycja Kakuba, Iga Krzysik, Olha Lehka-Paul, Halina Lewandowska, Iwona Łęska-Drajerczak, Marcin Markowicz, Ewa Olszewska, Łukasz Putko, Michał Remiszewski, Krzysztof Sawala, Tomasz Szczegóła, Ewa Tomczak-Łukaszewska, Hanna Twardowska, Sylwia Wojciechowska, Ewelina Wojtkowiak, Urszula Zielińska, Paulina Zydorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Baranowska, Halszka Bąk, Elżbieta Czembrowska, Radosław Dylewski, Tomasz Dyrmo, Anna Dziemianko, Ewa Grzywaczewska-Stewart, Michał Kapis, Olha Lehka-Paul, Paulina Łęska-Bayraktar, Iwona Łęska-Drajerczak, Ewa Olszewska, Łukasz Putko, Michał Remiszewski, Krzysztof Sawala, Barbara Syguła-Janowska, Tomasz Szczegóła, Ewa Tomczak-Łukaszewska, Hanna Twardowska, Timothy Williams, Sylwia Wojciechowska, Ewelina Wojtkowiak, Paulina Zagórska, Urszula Zielińska, Paulina Zydorowicz, Sylwiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)